Czat codziennie 21:00 | Poczta | Lista dyskusyjna | Poezja | Galeria Medialna | SKLEPIK | PORTAL o HBV | ZIOŁOLECZNICTWO
hcv
wzw

:: Choroba   :: Diagnostyka   :: Leczenie   :: Kontakt   :: O Stowarzyszeniu   :: Strona główna  


57 Zjazd Amerykańskiego Stowarzyszenie Badań Chorób Wątroby.
Boston, 27-31 październik 2006.


57th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases - AASLD

Polski Plakat na AASLD w Bostonie.

Ocena efektywności przeciwwirusowego leczenia pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C za pomocą detekcji immunohistochemicznej NS3 - antygenu HCV - w tkance wątrobowej.

Assessment of antiviral treatment efficacy in patients with chronic hepatitis C by immunohistochemical detection of NS3 HCV antigen in liver tissue

E. Janczewska-Kazek [1],[2]; A. Pisula [2]; A. Ziółkowski [1]; M. Bienias [1]; A. Boroń-Kaczmarska [3]

[1] Śląska Akademia Medyczna, Katowice, Polska.
[2] Wojewódzka Poradnia Hepatologiczna przy Klinice Chorób Zakaźnych ŚAM , Szpital Specjalistyczny, Chorzów, Polska.
[3] Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin, Polska.

Wstęp
Stopień stałej odpowiedzi wirusologicznej (SVR) u pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C (CHC) leczonych za pomocą pegylowanego interferonu (PEG IFN) i rybawiryny (RIB) wynosi 54-56%. Detekcja HCV RNA w zamrożonych próbkach wątroby sugeruje utrzymanie się infekcji HCV u pacjentów spełniających kryterium SVR.

Cel
Oszacowanie obecności produktów HCV NS3 w próbkach wątrobowych osadzonych w parafinie za pomocą metody immunohistochemicznej będącej próbą oceny stopnia trwałości,"utajonej" infekcji HCV u pacjentów z ujemnym HCV RNA w surowicy 6 miesięcy po zakończeniu leczenia antywirusowego.

Metoda
Badana grupa składała się z 45 pacjentów z leczonym CHC przy pomocy PEG IFN i RBV . Osoby badane zostały podzielone na dwie grupy w zależności od wynkiu uprzedniego leczenia: responders (RES - reagujących na leczenie) 30 pacjentów (17 mężczyzn, 13 kobiet, średni wiek 40.63 ± 2.43) oraz relapsers (REL - z nawrotem choroby) - 15 pacjentów (8 mężczyzn, 7 kobiet, średni wiek 49.07 ± 3.08).

W przypadku grupy RES genotyp 1b został wykryty u 23 pts, genotyp 3a u 5 pts i 4 u 2 pts. W grupie REL genotyp 1b został wykryty u 14 pacjentów i 3a u 1 pacjenta. Średni poziom wiremii w przypadku grupy RES wynosił 5.42 x 105 ± 1.9 x 105, a w przypadku grupy REL 6.85 x 105 ± 1.0 x 105 kopii/ml (p=.747 - poziom istotności=0.747). Grupa kontrolna zawierała 10 pacjentów nie wykazujących oznak infekcji HCV (antyHCV /-/, HCV RNA /-/) z niespecyficznymi zmianami patologicznymi w ocenie histologicznej biopsji wątroby. Pacjenci z grupy badanej i kontrolnej mieli wykonaną biopsję wątroby na początku badań. U pacjentów z grupy badanej biopsja była również wykonana rok po zakończeniu terapi antywirusowej. Próbki wątroby były utrwalone w formaldehydzie (aldehydzie mrówkowym, metanalu) osadzone w parafinie i ocenione zgodnie ze skalą Scheuer'a. Obecność NS3 HCVAg została wykryta za pomocą monoklonalnych przeciwciał przeciwko HCV NS3 (Novocastra Ltd, Newcastle, Wielka Brytania). Leczenie było przeprowadzone zgodnie z wytycznymi AASLD stosowanymi w praktyce (AASLD Practice Guidelines 2004).

Wyniki
W próbkach pochodzących z biopsji uzyskanych przed leczeniem antygen NS3 HCV (HCV NS3Ag) został wykryty u 27 pacjentów z grupy RES i u 14 pacjentów z grupy REL, ale nie w grupie kontrolnej. Po leczeniu HCVAg został wykryty u 9/27 pacjentów z grupy RES i u 13/14 pacjentów z grupy REL (p<.001). W grupie RES HCVAg został wykryty po leczeniu u 7 pacjentów z genotypem 1b i 2 pacjentów z genotypem 4. W grupie REL HCVAg został wykryty u 12 pacjentów z gentypem 1b i u 1 z 3a. Nie było żadnej korelacji pomiędzy poziomem wiremii przed leczeniem i trwałości HCVAg (p=.274).

Wnioski
Wyniki naszych badań wskazują możliwość utrzymania się infekcji HCV u 30% pacjentów z ujemnym HCV RNA w surowicy po leczeniu antywirusowym. Stałość NS3 HCV pojawia się o wiele częściej w przypadku genotypu 1 i 4 niż w przypadku genotypu 3. Ocena SVR poprzez detekcję HCV RNA w surowicy wydaje się nie być wystarczająca.

Źródło : http://aasld2006.abstractcentral.com
Przetłumaczyła: - dziękujemy.Streszczenia dwóch wybranych sprawozdań z badań : EPIC3 oraz WIN-R.

Wyniki terapii PEGINTRON-em i REBETOL-em pacjentów chorych na zapalenie wątroby typu C, u których nie powiodła się poprzednia kombinowana terapia, zaprezentowane na AASLD

BOSTON, 27 październik 2006Dzisiaj Schering-Plough zaprezentował dane pochodzące z EPIC3, dużego toczącego się klinicznego programu badań, mówiące o tym, iż powtórne leczenie (reterapia) za pomocą kombinowanej terapii PEGINTRON-em (peginterferon alfa-2b) i REBETOL-em (rybawiryną) powoduje utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną (1)(SVR - sustained virologic response) u pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C, u których poprzednia kombinowana terapia bazującą na alfa interferonie włączając peginetrferon, nie powiodła się. W badaniach tych, 56% pacjentów, odznaczających się w 12 tygodniu terapii niewykrywalny poziomem wirusa (undetectable virus) (HCV-RNA) osiągnęło SVR podczas 48 tygodniowego przebiegu terapii. Z pierwszych 1 354 pacjentów powtórnie leczonych, w przybliżeniu 38% miało niewykrywalny poziom wirusa w 12 tygodniu. Znacząco, pacjenci, którzy nie osiągnęli poziomu niewykrywalnego wirusa w 12 tygodniu osiągnęli niewielką zmianę SVR. Ogólnie, 23% pacjentów osiągnęło SVR.

"Możliwość prognozowania wydajności ponownego leczenia we wczesnym etapie terapii może wspierać lekarzy w kierowaniu tą trudną do leczenia populacją pacjentów", powiedział dr Eugene R. Schiff, kierownik działu hepatologicznego i dyrektor Centrum Chorób Wątroby Uniwersytetu Medycyn w Miami, Miller School of Medicine, a także jeden z głównych badaczy EPIC3. "Wyniki sugerują osiągnięcie niewykrywalnego poziomu wirusa w 12 tygodniu i wczesną wirusologiczną odpowiedź, co prognozuje uzyskanie SVR pacjentów, którzy nie przeszli pozytywnie wcześniejszej kombinowanej terapii i są powtórnie leczeni z użyciem PEGINTRON-u i REBETOL-u".

Dane pochodzące z badań reterapii EPIC3 prezentowane na 57-mym Zebraniu Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań Chorób Wątroby (AASLD) przedstawione są w (2).

"Duża i wzrastająca liczba pacjentów, którzy nie przeszli pozytywnie poprzedniej terapii przeciw HCV potrzebuje terapii prowadzącej do wyleczenia" powiedział dr Robert J. Spiegel, kierownik medyczny i starszy wice-przewodniczący Instytutu Badawczego Schering-Plough. "Wyniki niniejszych badań pokazują, iż ponowne leczenie przy użyciu kombinowanej terapii PEGINTRON-u i REBETOL-u może być skierowane dla trudnej w leczeniu populacji pacjentów."

Infekcja wirusowym zapaleniem wątroby typu C (HCV) jest główną przyczyną przewlekłej choroby wątroby i jest znaczącym problemem światowym opieki zdrowotnej. Obecnym standardem leczenia przewlekłego HCV jest kombinacja peginterferoun i rybawiryny, która pozwala osiągnąć SVR w przypadku około 50 do 60% ogółu pacjentów.(3,4)

Zaprezentowane dane EPIC3 podczas AASLD

EPIC3 (Evaluation of PEGINTRON in Control of Hepatitis C Cirrhosis – Ocena przydatności PEGINTRON-u w kontroli marskości wątroby w przypadku Hepatitis C) jest dużym, globalnym wieloośrodkowym klinicznym programem badawczym, w którym bierze udział więcej niż 2200 pacjentów w przybliżeniu w 140 miejscach na Świecie. Program zawiera globalne, wieloośrodkowe, prospektywne, jednokierunkowe przyszłe badania stworzone w celu oceny bezpieczeństwa i efektywności ponownego leczenia kombinowaną terapia PEGINTRON-em i REBETOL-em pacjentów ze stanem średnim do poważnego zwłóknienia (METAVIR F2-F4), którzy nie przeszli pozytywnie poprzedniej kombinowanej terapii interferonem alfa i rybawiryną, włączając warunki bazujące na peginterferonie (peginterferon alfa-2a lub peginterferon alfa-2b). W tych nieporównawczych badaniach, pacjenci są ponownie leczeni za pomocą PEGINTRON-u (1.5 mcg/kg raz w tygodniu) w połączeniu z dawką REBETOL-u zależną od wagi (800-1400 mg/dziennie) przez 48 tygodni. Głównym punktem końcowym badań był parametr SVR (stała odpowiedź wirusologiczna), zdefiniowany jako niewykrywalny w osoczu poziom HCV-RNA 24 tygodnie po zakończeniu terapii. Ponadto celem niniejszych badań było scharakteryzowanie wczesnej odpowiedzi wirusologicznej w 12 tygodniu będącej zwiastunem SVR pacjentów ponownie leczonych.

Dane prezentowane podczas AASLD stanowią bezpieczne i efektywne wyniki pierwszych 1 354 badanych pacjentów (ponownie leczonych w niniejszych badaniach). Z czego, 77% pacjentów nie przeszło pozytywnie wcześniejszej terapii alfa interferonem i rybawiryną, a 23% nie przeszło pozytywnie wcześniejszej terapii z użyciem peginterferonu i rybawiryny; 64% zostało scharakteryzowanych jako nie odpowiadających na leczenie, 24% z nawrotem choroby, a 12% było niesklasyfikowanych z negatywną odpowiedzią na wcześniejszą terapię.

Ogólnie, 23% ponownie leczonych pacjentów wykazało SVR. Spośród tych, którzy osiągnęli więcej niż lub równo 2 log spadku w poziomie wiremii w 12 tygodniu, 37% osiągnęło SVR. Spośród pacjentów, którzy wykazali niewykrywalny poziom HCV-RNA w 12 tygodniu, 56% osiągnęło SVR. Jednakże, tylko 6% spośród tych pacjentów, którzy osiągnęli 2 log spadku HCV-RNA, ale mieli wykrywalny poziom wirusa w 12 tygodniu osiągnęli SVR. Z tej drugiej grupy, 17% pacjentów z bardzo niskim poziomem wirusa w 12 tygodniu (mniejszy lub równy 100 IU) osiągnęło SVR w porównaniu do 5% z tych, którzy mieli szczątkowy poziom wirusa (większy od 100-250 IU) i do żadnego z pacjentów z poziomem HCV-RNA większym niż 750 IU.

(1) Sustained virologic response (SVR) is defined as undetectable virus (HCV RNA) levels in the blood at 6 months after the end of therapy.

(2) HCV-RNA Negativity After 12 Weeks of Therapy Is the Best Predictor of Sustained Viral Response (SVR) in the Retreatment of Previous Interferon alfa/Ribavirin Nonresponders (NR): Results From the EPIC3 Program; T. Poynard et al.; Poster No. 1123; American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) 2006.

(3) Manns et al., Lancet 2001;358:958-65.

(4) Fried et al., N Engl J Med 2002;347:975-82.Nowe dane z największego w USA badania dotyczącego Hepatitis C dostarczające wglądu do optymalizowanej populacji pacjentów zakwalifikowanych do badań WIN-R grupy konwencjonalnie rozważanej, jako trudna do leczenia, przedstawiają znacząco lepsze rezultaty terapii opartej na dawkowaniu zależnym od wagi.

BOSTON, 31 październik 2006


Nowe dane pochodzące z badań WIN-R, największych badań dotyczących Hepatitis C, jakie kiedykolwiek przeprowadzane były wśród pacjentów w USA, dostarczają istotnych danych optymalizujących leczenie za pomocą kombinowanej terapii z użyciem peginterferonu alfa-2b (Pegintron, Schering-Plough) oraz rybawiryny (Rebetol, Schering-Plough) u pacjentów konwencjonalnie rozważanych jako trudnych do leczenia.

Naukowcy oceniali wyniki w charakterystycznych grupach pacjentów, określając, czy parametry takie jak wiek, pochodzenie, waga ciała, genotyp wirusa HCV i jego poziom wiremii były niezależnymi zwiastunami tolerancji medycznej lub odpowiedzi na leczenie. Wyniki badań zostały przedstawione w czterech oddzielnych prezentacjach na 57-tym Zjeździe Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań Chorób Wątroby (AASLD- American Association for the Study of Liver Diseases).
"Niniejsze wyniki badań WIN-R pomagają nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób optymalizować leczenie hepatitis C dla różnych grup pacjentów obserwowanych w codziennej praktyce," powiedział główny badacz dr Ira M. Jacobson, profesor medycyny klinicznej w Wyższej Szkole Medycznej Weill Cornell, a także kierownik Oddziału Gastrologicznego i Hepatologicznego w Szpitalu Prezbiteriańskim w Nowym Jorku/Centrum Medycznym Weill Cornell w Nowym Jorku. "Wyniki, dużej liczby pacjentów biorących udział w niniejszych badaniach, dostarczają dużą ilość informacji, które lekarze mogą wykorzystać z przeświadczeniem, iż pomogą poprawić wyniki leczenia swoich pacjentów z hepatitis C."

WIN-R (Dawkowanie PEG-Interferonu i Rybawiryny zależne od wagi, ang. Weight-Based Dosing of PEG-Intron and Rebetol) było społecznym programem badawczym rekrutującym więcej niż 4,900 pacjentów w 225 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych. Jak zrelacjonowano w ubiegłym roku podczas AASLD,(1) sumarycznie badania wykazały, że peginterferon alfa-2b, w połączeniu z rybawiryną dawkowaną według wagi pacjenta, doprowadził do lepszych wyników odpowiedzi (SVR).(2) SVR uważany jest jako miara odniesienia sukcesu terapii.

Nowe dane WIN-R podczas AASLD 2006

Waga pacjenta (Dr. Ira Jacobson i wsp.).(3)

W przeszłości, badania dowodziły, iż otyli pacjenci zakażeni wirusem HCV mają mniejsze prawdopodobieństwo osiągnięcia SVR podczas antywirusowej terapii.(4) Wyniki badań WIN-R, jednakże, pokazały, iż pacjenci leczeni przy pomocy alfa-2b peginterferonu i dawkowanej według wagi rybawiryny osiągnęli poziom SVR niezależnie od wagi. Nawet otyli pacjenci (z wagą 125 kg [275 lbs] lub większą) osiągnęli poziom SVR zbliżony do poziomu innych pacjentów w prowadzonych badaniach (45% wobec 44%). Otyli pacjenci w WIN-R byli zdecydowanie lepiej podatni na osiągnięcie SVR podczas terapii z dawkowaniem rybawiryny według wagi w porównaniu z terapią z użyciem stałej dawki rybawiryny (64% wobec 25%). Otyli pacjenci również wykazali niższy poziom anemii, neutropenii (granulocytopenii) i redukcję dawki, prawdopodobnie odzwierciedlającą mniejszy poziom ekspozycji rybawiryną ze względu na ich większe rozmiary ciała. Autorzy zakończyli wnioskiem, iż sama otyłość nie powinna wykluczać terapii hepatitis C opartej na alfa-2b peginterferonie oraz dawkowanej według wagi rybawirynie.

Starsi pacjenci (Dr. Steven Flamm i wsp.).(5)

Niewiele danych jest dostępnych na temat tego, jak wiek wpływa na odpowiedź związaną z leczeniem hepatitis C opartym na interferonie, ponieważ pacjenci powyżej 65 lat nie kwalifikują się do większości klinicznych prób. Niniejsze badania wykazały, że pomimo tego, iż młodzi pacjenci w wieku pomiędzy 18-25 lat (n=69) byli bardziej niż pacjenci z innych grup podatni na osiągnięcie SVR (57%), pacjenci powyżej 65 roku życia (n=55) posiadali podobny poziom SVR w porównaniu z innymi grupami wiekowymi (odpowiednio 46% wobec 44%). Pomimo tego, iż było więcej przypadków niepomyślnych wśród starszych pacjentów, stopień poważnych przypadków i niepowodzenia w leczeniu był taki sam lub mniejszy w porównaniu z młodszymi wiekowo grupami. Autorzy zakończyli wnioskiem, iż starsi pacjenci ze względu tylko na wiek nie powinni mieć zastrzeżonego dostępu do terapii zapalenia wątroby typu C z użyciem peginterferonu alfa-2b i rybawiryny.

Pochodzenie etniczne pacjenta (Dr. Bradley Freilich i współpracownicy).(6)

Ubiegłe badania prowadzone nad standardową terapią interferonem w połączeniu z rybawiryną, sugerują, iż etniczne pochodzenie może być istotnym zwiastunem odpowiedzi, z największym poziomem SVR w przypadku pacjentów Azjatyckich (61%), poprzez pacjentów z Kaukazu (39%), Hiszpanii (23%), i Afro-Amerykanów (14%).(7) Badania WIN-R zawierają największy odnotowany zbiór danych pacjentów latynoamerykańskich, a wyniki potwierdzają, że zapalenie wątroby typu C stanowi wyzwanie w leczeniu tej populacji. Poziomy SVR były znacznie niższe w przypadku pacjentów latynoamerykańskich w porównaniu do pacjentów azjatyckich i rasy kaukaskiej: 34% wobec 52% (p=0.0002) i 46% (p=0.0057), odpowiednio. Wśród pacjentów latynoamerykańskich leczonych przy użyciu peginterferonu alfa-2b w połączeniu z rybawiryną dawkowaną według wagi ciała, najlepsze wyniki były obserwowane u tych z genotypem 2 lub 3 i niskim poziomem wirusa. Dodatkowe badania są wymagane, w celu zidentyfikowania czynników, potwierdzających poziomy SVR w tej grupie etnicznej.

Pacjenci z genotypem 3 HCV i wysokim poziomem wiremii (Dr. Robert Brown i współpracownicy).(8)

Ogólnie pacjenci z genotypem 2 lub 3 (G2 lub G3) odpowiadają lepiej na leczenie, w porównaniu z pacjentami z genotypem 1,(9) i większość badań zrelacjonowało odpowiedź terapeutyczną w przypadku pacjentów z G2 i G3 tworzących wspólną grupę. W przypadku badań WIN-R, te odpowiedzi badane były oddzielnie i przedstawiono, iż pacjenci z G2 osiągają większy stopień SVR (66% wobec 55%, p<0.0001) w porównaniu z pacjentami z G3. Pacjenci z G3 z większym poziomem wirusa posiadali większe prawdopodobieństwo wystąpienia nawrotu choroby. Podczas, gdy dane te sugerują, iż większa dawka rybawiryny może pomóc pacjentom z genotypem 3, dodatkowe badania są potrzebne, by określić optymalną strategię w celu obniżenia stopnia nawrotu choroby u tych pacjentów.

O badaniach WIN-R

W badaniach WIN-R, 4913 pacjentów zostało losowo wybranych, by otrzymać peginterferon alfa-2b dawkowany w zależności od wagi ciała (1,5 mcg/kg tygodniowo) w połączeniu z rybawiryną podawaną w dawkach stałych (800 mg dziennie) lub w dawkach zależnych od wagi ciała (800 mg, 1000 mg, 1200 mg lub 1400 mg dziennie dla wagi ciała: mniejszej od 65 kg, 65 do 85 kg, 86 do 105 kg, lub 106 do 125 kg, odpowiednio). Pacjenci z genotypem 1 byli leczeni przez 48 tygodni, z genotypem 2 lub 3 przez 48 lub 24 tygodnie. Pacjenci w leczonych grupach byli dobierani ze względu na płeć, wiek, wagę ciała, genotyp, poziom wiremii i stan zwłóknienia wątroby.

Wspólpracownikiem Dr. Jacobson'a w badaniach WIN-R jest dr medycyny Robert S. Brown Jr., Specjalista Zdrowia Publicznego (MPH), ze Stowarzyszenia Profesor Medycyny i Chirurgii na Uniwersytecie Lekarzy i Chirurgów w Kolumbii, a także Kierownik Kiliniki Hepatologii i Dyrektor Medyczny Centrum Chorób Wątroby i Trasplantacji w Szpitalu Prezbiteriańskim w Nowym Jorku/Centrum Medycznym Uniwesytetu Kolumbijskiego. Doktorzy Jacobson i Brown są również współdyrektorami Nowo Jorskiego-Prezbiteriańskiego Systemu Ochrony Zdrowia Sieci Badań Klinicznych Wątroby (LCTN - Liver Clinical Trials Network).

Dr. Jacobson również jest Dyrektorem Medycznym Centrum Badań Hepatitis C, wyjątkowego interdyscyplinarnego centrum założonego wspólnie przez Uniwersytet Rockefeller’a, Szpital Nowo Jorsko - Presbiteriański i Uniwersytet Medyczny Weill Cornell w Nowym Jorku.

Badania WIN-R były zainicjowanymi przez naukowców badaniami klinicznymi wspieranymi przez firmę Schering-Plough i monitorowanymi przez Instytut Naukowy Schering-Plough jako post marketingowe zobowiązanie Amerykańskiego Departamentu Żywności i Leków (FDA - U.S. Food and Drug Administration). PEG-Intron i Rebetol są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Schering-Plough.
Odnośniki/Pismiennictwo:
(1) Jacobson I, Brown Jr. R, Freilich B, et al. Weight based ribavirin dosing (WBD) increases sustained viral response (SVR) in patients with chronic hepatitis C (CHC): final results of the WIN-R study, a U.S. community-based trial. Hepatology. 2005;42(suppl 1):749A.

(2) Sustained virologic response (SVR) is defined as undetectable virus (HCV-RNA) levels in the blood at 6 months after the end of therapy.

(3) Jacobson IM, Brown Jr RS, Freilich B, et al. Response to peginterferon alfa-2b and ribavirin for chronic hepatitis c in patients with body weight greater than or equal to 125 kg: results from the WIN-R trial. Poster presentation at: 57th annual meeting of the American Association for the Study of Liver Disease, Boston, October 27-31, 2006.

(4) Bressler BL, Guindi M, Tomlinson G, Heathcote J. High body mass index is an independent risk factor for nonresponse to antiviral treatment in chronic hepatitis C. Hepatology. 2003;38:639-644.

(5) Flamm SL, Jacobson IM, Brown RS, et al. Pegylated interferon alfa-2b + ribavirin is equally efficacious and well tolerated in patients >65 years old in comparison to other age groups: subanalysis of a randomized, controlled study (WIN-R Trial). Poster presentation at: 57th annual meeting of the American Association for the Study of Liver Disease, Boston, October 27-31, 2006.

(6) Freilich B, Hu K, Jacobson IM, et al. Prospective analysis of sustained virologic response to peg-interferon alfa-2b and ribavirin treatment in Asian and Hispanic patients with chronic hepatitis C: results from the WIN-R trial. Poster presentation at: 57th annual meeting of the American Association for the Study of Liver Disease, Boston, October 27-31, 2006.

(7) Hepburn MJ, Hepburn LM, Cantu NS, Lapeer MG, Lawitz EJ. Differences in treatment outcome for hepatitis C among ethnic groups. Am J Med. 2004 Aug 1;117(3):163-8.

(8) Brown Jr RS, Jacobson IM, Afdhal N, et al. Risk factors for relapse in genotype 3 high viral load patients with hepatitis c in the WIN-R trial. Poster presentation at: 57th annual meeting of the American Association for the Study of Liver Disease, Boston, October 27-31, 2006.

(9) Manns MP, McHutchison JG, Gordon SC, et al. Peginterferon alfa-2b plus ribavirin compared with interferon alfa-2b plus ribavirin for initial treatment of chronic hepatitis C: a randomised trial. Lancet. 2001 Sep 22;358(9286):958-65.

(10) Ince N, Wands JR. The increasing incidence of hepatocellular carcinoma. N Engl J Med 1999 March 11;340:10.

(11) Centers for Disease Control and Prevention. Recommendations for prevention and treatment of hepatitis C virus (HCV) and HCV-related chronic disease. MMWR Weekly Report 1998 Oct. 16;1.

Źródło : Medical News Today (www.medicalnewstoday.com)
Tłumaczenie : Aś - dziękujemy serdecznie.Jeszcze dwa streszczenia-opracowania tematów pochodzące z AASLD.

Zastosowanie wysokich dawek Taribaviryny (Viramidyna) a stała odpowiedź wirusologiczna (SVR), u pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C przy minimalnych incydentach anemii.

High-Dose Taribavirin (Viramidine) Sustains Virologic Response for Hepatitis C Virus–Infected Patients With Minimal Impact on Anemia

Badanie kliniczne randomizowane III fazy VISER-1
Opracowanie własne na podstawie danych opublikowanych po konferencji AASLD, Boston, 2006 rok.

Stosowanie taribaviryny (viramidyny) w dawkach wyższych niż 18 mg/ kg masy ciała pacjenta przyczynia się do stosunkowo wyższych notowanych stałych odpowiedzi wirusologicznych (52%) w porównaniu do zastosowania standardowej rybawiryny, powodując przy tym mniejsze skutki uboczne w postaci anemii.

Anemia występowała odpowiednio u 7% leczonych tabiviryną (viramidyną) w porownaniu do 24% zdarzeń anemii u leczonych standardowo (rybawiryną).

Przy dawkach standardowych (10 mg/kg masy ciała pacjenta) taribaviryny różnica była jeszcze wyższa : 5% versus 24%.

Przebadano pacjentów podzielonych na 2 grupy, którzy w obu grupach otrzymywali PEG IFN alfa-2b (Pegintron) w dawce 1,5 mcg/kg masy ciała) Grupa otrzymująca Taribavirynę (viramidynę) była 2 razy liczniejsza niż grupa otrzymująca standardowe dawki rybawiryny (Rebetol) i odpowiedni w grupie otrzymujących Taribaviryną (viramidyna) znalazło się 646 pacjentów, a w grupie otrzymującej Rebetol (rybawiryna) 324 pacjentów.

Pacjentów z genotypem 2 i 3 leczono 24 tygodnie, a z genotypem innym (1,4,6) 48 tygodni.

Kryteria wlączenia pacjentów do terapi: wcześniej nieleczeni, HCV RNA dodatni, z wykonaną biopsją wątroby w okresie nie dłuższym niż 3 lata od rozpoczecia badania, ze skompensowaną chorobą wątroby, z unormowanym poziomem HGB (hemoglobiny) wg referencji - kobiety równe lub wyższy poziom niż 12 g/dl, mężczyźni równy lub wyższy od 13 g/dl, z indexem masy ciała w przedziale 18-35 kg/m kwadratowy.

Wśród włączonych pacjentów porównywalne były : płeć (62-65 % mężczyźni), średni wiek badanych (44,3 / 45,1 lat), odsetek rasy białej (87 / 84 %), współczynnik BMI (26,8 / 26,9), genotyp 2,3 (27 / 27), genotyp inny niż 2,3 (73 / 73), HCV RNA pow. 800 000 IU/ml (69 / 69%), średni poziom wiremii w kopiach na mililitr krwi (6,6 / 6,6 log-do-10), poziom HGB u mężczyzn (15,7 / 15,6 g/dl), u kobiet (14 / 14 g/dl) - grupy były więc prawie identyczne.

Badano porównanie standardowej terapii do tej z zastosowaniem Tarybaviryny (viramidyny), SVR (stałą odpowiedź wiruslogiczną) 24 tygodnie od zaknczenia terapii, bezpieczeństwo zastosowania Tarybaviryny, incydenty wystąpienia anemii (HGB < 10 g/dl lub jednorazowy spadek poniżej 2,5 g/dl w dowolnym momencie trwania terapii).

Wykazano jak we wstępie, że:

- wyższy był współczynnik SVR uzyskano przy wszystkich genotypach HCV przy dawce 18 mg/dl Tarybaviryny

- najwyższe odnotowane wskaźniki SVR uzyskano w grupie pacjentów z genotypem 2 i 3

- Spadek poziomu HGB występował rzadko i był niski, pomimo wysokich dawek Tarybaviryny, wynosił odpowiednio 4% versus 8% u pacjentów z genotypem innym niż 2 i 3 oraz 0% versus 4% dla genotypów 2 i 3 (inna długość leczenia: 24 tygodnie versus 48).

- spadek HGB o > 2,5g/dl wystąpił w badanych grupach odpowiednio w 54% versus 83% badanych

- obniżenie poziomu HGB < 10g/dl miał miejsce odpowiednio u 5% versus 24% badanych.

----
Publikacje prac, z których dokonano streszczenia:

1. Jacobson I, Pockros P, Benhamou Y, et al. Impact of taribavirin and ribavirin exposure on efficacy and anemia rates when combined with pegylated interferon alfa-2b in the treatment of chronic HCV. Program and abstracts of the 57th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases; October 27-31, 2006; Boston, Massachusetts. Abstract 1133.

2. Benhamou Y, Pockros P, Rodriquez-Torres M, et al. The safety and efficacy of viramidine plus pegIFN alfa-2b versus ribavirin plus pegIFN alfa-2b in therapy-naive patients infected with HCV: phase 3 results (VISER1). Program and abstracts of the 41st Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver; April 26-30, 2006; Vienna, Austria. Abstract 751.Rezultat monoterapeutycznego zastosowania inhibitora polimerazy HCV R1626 u pacjentów z genotypem 1.

Faza Ib randomizowanej i kontrolowanej ślepej próby z użyciem placebo. Badanie nad zastosowaniem odpowiedniej dawki.

R1626 jest nowym doustnym nukleozydowym analogiem inhibitora polimerazy HCV. Prolek inhibitora R1470, który deminstrował aktywność antyHCV we wcześniejszych studiach (in vitro).

Badanie miało na celu udowodnienie bezpieczeństwa, skuteczności oraz dobrej tolerancji badanego leku u pacjentów z chronicznym zapaleniem wątroby typu C.

Badanie trwało 14 dni. Włączono do niego 47 pacjentów podzielonych na 5 grup, z których pierwsza licząca 9 osób otrzymywała R1626 w dawce 500 mg dwa razy dziennie, 2 grupa 9 osobowa otrzymywała R1626 w dawce 1500 mg dwa razy dziennie, 3 grupa 8 osobowa otrzymywała R1626 3000 mg 2 razy dziennie, 4 grupa 9 osobowa otrzymywała R1626 w dawce 4500 mg dwa razy dziennie. Kontrolna grupa 12 pacjentów, która otrzymywała placebo.

Kryteria włączenia do badania to chroniczne zapalenie wątroby typu C, wiek w przedziale 18-60 lat, nie leczeni wcześniej, genotyp 1 HCV,poziom wiremii pow. 100 000 UI/ml, poziom AlAT mniejszy lub równy 5 x norma referencyjna, stan zwłóknienia w skali METAVIR mniejszy lub równy 2.

Średnia wieku, masa ciała, poziom AlAT, płeć badanych były we wszystkich grupach porównywalne - bardzo podobnie dobrane grupy pacjentów, a jedynie średni poziom AlAT w grupie otrzymującej dawkę 3000 mg był znacząco wyższy - 92 versus ok. 71 IU/ml - średnia AlAT w pozostałych grupach.

Badano farmakokinetykę leku, tolerancję, efektywność, normalizację AlAT, supresję HCV RNA, a takze EKG kilkakrotnie podczas badania klinicznego (w dniach 2,5,7,10 i 14) oraz po zakończeniu leczenia (w dniach 15,21,28 od rozpoczecia terapii).

Wyniki.
Inhibitor, który jest prolekiem doskonale zmetabolizował się (zmienił) do R1479 przy zażyciu doustnym. We wszystkich badanych grupach z użyciem R1626 uzyskano zanik HCV RNA w 15 dniu od rozpoczecia terapii (u niektórych pacjentów ze wszystkich grup). Najlepsze wyniki uzyskano w grupie leczonych w dawce 4500 mg, gdzie u 5 na 9 pacjentów nie wykrywano HCV RNA (czułość metody < 50 IU/ml). Najniższe wyniki spadku poziomu wiremii odnotowano u pacjentów leczonych w dawce 500 mg. 5 na 8 pacjentów w grupie z dawką 3000 mg i 8 na 9 pacjentów w grupie z dawką 4500 mg miało unormowany poziom AlAT w dniu 15.

Ogólny spadek poziomu wwiremii wyniósł w log-do-10 IU/ml: w grupie otrzymujacej 500 mg - 0,4, w grupie 1500 mg - 1,2, w grupie 3000 mg - 2,6, w grupie 4500 mg 3,7, a wgrupie otrzymującej placebo - 0.

R1626 był dobrze tolerowany w dawkach do 3000 mg - zauważono tylko jeden poważny przypadek niepożadanych skutków przy dawce 3000 mg (i tylko w tej grupie odnotowano poważny skutek niepożądany). Spadek HGB miał miejsce przy dawkach 1500, 3000 mg - 0,6 g/dl, a przy dawce 4500 mg - 0,9 g/dl. Lek jest toksyczny w dużych dawkach. Faza II badań, która jest w drodze będzie miała na celu sprawdzenie skuteczności i bezpieczeństwa w kombinowanym zastosowaniu R1626 wraz z pegylowanym interferonem i rybawiryną.

Publikacja powyższego streszczenia :
Roberts S, Cooksley G, Dore G, et al. Results of a phase 1B, multiple dose study of R1626, a novel nucleoside analog targeting HCV polymerase in chronic HCV genotype 1 patients. Program and abstracts of the 57th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases; October 27-31, 2006; Boston, Massachusetts. Abstract LB2.

Źródło dwóch powyższych informacji: CCO Independent Conference Coverage of the 2006 Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) - www.clinicaloptions.com
Opracował i opublikował wyłącznie w celach informacyjnych: Jarek Chojnacki.


Powrót»Nieinwazyjne Badanie Wątroby
fibroscan
»
Ważne!
::Nowe Leki przy HCV
::Artykuły medyczne
::Artykuły prasowe
::Szpitale i poradnie
::ZIOŁOLECZNICTWO
::SKLEPIK ZIOŁOWY
::Felietony Prometeuszy
::Słownik medyczny
::Linki medyczne i inne
::Top lista i liczniki
::ATLAS ZIÓŁ
»
Prometeusze
Kontakt ze Stowarzyszeniem
tel. kom.: 602 172 907
lub tel. stacjonarny:
75 612 00 99 (nowy)
::Pomoc psychologiczna
::Kilka ważnych pism
»
FAQ przeczytaj koniecznie
:: Czy prawidłowy poziom transaminaz (Alat i Aspat) wyklucza obecność zakażenia HCV?
:: Czy można zakazić się poprzez kontakty seksualne?
:: Jakie jest ryzyko przeniesienia (transmisji) HCV z zarażonej matki na dziecko?
:: Jakie są objawy zakażenia wirusem HCV i choroby, jaką ten wirus wywołuje?
:: Czy Hepatitis C można wyleczyć?
:: Jakie leki obecnie są stosowane w leczeniu HCV?
:: Czy zakażeni HCV powinni się szczepić przeciwko HBV (wzw typu B)?
:: Czy można się zakazić od domownika, który jest HCV+?
:: Jak zostać członkiem Stowarzyszenia PROMETEUSZE
»
Nasze Akcje
:: HCV za Kratkami
»
Nasi Partnerzy:

diagnostyka

synevo

Herbapol Poznan
»
Podziękowania
:: Członkom Honorowym
:: Firmom:
AbbVie
za grant i pomoc w modernizacji Serwisu Prometeuszy w 2016 roku

Synevo
Sanofi - Aventis
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A
Gilead

:: Polskiej Grupie Ekspertów HCV
:: Wszystkim lekarzom, którzy wspierają nasze działania
:: Władysławowi Rysiowi i Zbigniewowi Barteczka za wiersze. Brunowi za "koraki" i aukcje charytatywne.
:: Maciejowi, Monice oraz Ewelinie i wszystkim psychologom za pomoc chorym
:: Naszym webmasterom i administratorom:
Arturowi i Włodkowi,
oraz Piotrowi, Tygrysowi, Ktosi i Andzi
:: Wszystkim za wpisy do księgi gości
:: Wszystkim, którzy wspierają naszą akcję
»
Wspieramy
3 kafki - hostele
akcja Pajacyk
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Nasze konto: ING Bank Śląski o/Wałbrzych 61 1050 1908 1000 0022 7301 0526


intermedis - fibroscan


hcv


Hepatic Medical


reklama, tworzenie stron, hosting, wałbrzych, wizytówki, poligrafia

hcv

Copyright © 2001-2018    Prometeusze    All rights Reserved.