Czat codziennie 21:00 | Poczta | Lista dyskusyjna | Poezja | Galeria Medialna | SKLEPIK | PORTAL o HBV | ZIOŁOLECZNICTWO
hcv
wzw

:: Choroba   :: Diagnostyka   :: Leczenie   :: Kontakt   :: O Stowarzyszeniu   :: Strona główna  


HCV można pokonać!
W dniu 12 grudnia 2007 roku na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej w budynku Ministerstwa Zdrowia Główny Inspektor Sanitarny zapowiedział powstanie i wdrażanie Narodowego Programu Zwalczania HCV. W konferencji udział wzięli poza stroną GIS, także specjaliści z Polskiej Grupy Ekspertów HCV oraz Prezes Stowarzyszenia Prometeusze. Publikujemy obszerne sprawozdanie, a zarazem nowe dane szacunkowe dotyczące "nowowykrytych zakażeń HCV" - wszelkie nasze przewidywania co do ogromu rangi problemu epidemiologicznego i społecznego, jakim jest HCV okazują się słuszne.


HCV można pokonać! - informacja prasowa.


Pierwszy etap kampanii edukacyjnej "HCV można pokonać" został zakończony. Prawie 84 000 pracowników medycznych z pięciu województw zostało przeszkolonych z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia zakażeń HCV. Zgłaszalność zakażeń HCV w tych województwach zwiększyła się w roku 2006 średnio o 60 proc. Liczba rozdystrybuowanych materiałów edukacyjnych sięgnęła 200 000.

W opinii Ministerstwa Zdrowia, Polskiej Grupy Ekspertów HCV oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, kluczowe jest obecnie wdrożenie Narodowego Programu Zwalczania Zakażeń HCV. Na rok 2007 zaplanowano działania Programu, pozwalające szczegółowo określić sytuację epidemiologiczną oraz umożliwiające rozpoczęcie badań przesiewowych. Realizacja kolejnych działań Narodowego Programu Zwalczania Zakażeń HCV planowana jest na lata 2008-2010.

Polska jest zagrożona niebezpiecznym wirusem. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zakażeni HCV stanowią 3% populacji światowej. Według Polskiej Grupy Ekspertów HCV szacunkowa liczba zakażonych HCV w Polsce wynosi ok. 730 tysięcy.

W Polsce większość zakażeń ma związek z wykonywaniem zabiegów medycznych (ok. 80 proc. wszystkich zarejestrowanych przypadków), zaś ponad 97 proc. Polaków zakażonych HCV nie jest świadomych swojej choroby. Z powodu utrudnionego dostępu do leczenia przeciwwirusowego pogarsza się stan zdrowia chorych na wzw C. Dane o rozpowszechnieniu zakażeń HCV, pochodzące z biernego nadzoru epidemiologicznego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, świadczą o stale narastającej liczbie osób zakażonych. Obserwacje kliniczne wskazują na systematycznie wzrastającą liczbę chorych przewlekle i niepełnosprawnych oraz umierających z powodu powikłań wirusowego zapalenia wątroby typu C, w tym raka wątroby.

Społeczna kampania edukacyjna "HCV można pokonać" została zainicjowana przez Polską Grupę Ekspertów HCV w obliczu poważnego zagrożenia epidemicznego zakażeniami HCV w Polsce. Głównymi zadaniami kampanii są:

 • podniesienie poziomu wiedzy środowiska medycznego i społeczeństwa na temat wirusa HCV,
 • edukacja o drogach zakażenia i czynnikach ryzyka,
 • nakłonienie osób potencjalnie zakażonych HCV do zgłoszenia się na badania diagnostyczne.
 • uświadomienie, że wzw typu C można skutecznie leczyć.


W zakończonym, pierwszym etapie kampanii nacisk został położony na edukację personelu medycznego. Pilotaż programu szkoleń personelu medycznego "HCV można pokonać" odbył się w pięciu województwach: kujawsko-pomorskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim i wielkopolskim.

Grupami docelowymi działań doszkalających było kierownictwo i personel medyczny zakładów opieki zdrowotnej, jak i lekarze prowadzący indywidualne praktyki o charakterze zabiegowym - osoby kluczowe dla realizacji podstawowych elementów strategii zwalczania epidemii zakażeń HCV. Szkolenia miały charakter kaskadowy i odbywały się na poziomie wojewódzkim, powiatowym oraz wewnątrzzakładowym.

W ramach działań programowych realizowanych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej i specjalistów chorób zakaźnych z terenu 5 wymienionych wcześniej województw:

 • przeszkolono prawie 84 tysiące pracowników medycznych zatrudnionych w około 6 500 placówek opieki zdrowotnej,
 • przeprowadzono prawie 3 500 szkoleń,
 • wydano ponad 9 500 zestawów materiałów dydaktycznych,
 • przetestowano wiedzę na temat zakażeń HCV prawie 6 tysięcy przeszkolonych osób,
 • zebrano opinie na temat zrealizowanych szkoleń oraz propozycje tematów kolejnych szkoleń od prawie 3 tysięcy pracowników medycznych.


Nadzór merytoryczny nad szkoleniami pełni Polska Grupa Ekspertów HCV.

Drugim elementem tego etapu były działania edukacyjne skierowane do społeczeństwa. Przygotowane na potrzeby kampanii ulotki "HCV można pokonać" i "HCV i co dalej?" oraz plakat, były kolportowane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne, Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV "Prometeusze", a także w trakcie zjazdów i na kongresach medycznych. Łącznie rozdystrybuowano ok. 200 000 materiałów edukacyjnych. Bardzo ważnym elementem działań było także zorganizowanie przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV "Prometeusze" grup wsparcia dla osób zakażonych HCV.

W efekcie przeprowadzonych działań zanotowany został prawie 40 procentowy wzrost liczby zarejestrowanych przypadków zakażeń HCV w 2005 roku w porównaniu z rokiem 2004. W województwach objętych pilotażem programu szkoleń liczba rejestracji wzrosła w 2006 roku o średnio 60 proc. Ujawnione zostały również niewłaściwe zasady rejestracji zakażonych HCV.

Kampania została zainicjowana przez Polską Grupę Ekspertów HCV. Współudział w kampanii wzięli partnerzy: Państwowa Inspekcja Sanitarna, której pracownicy przeprowadzili program szkoleń dla personelu medycznego oraz Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV "Prometeusze". Dzięki pomocy partnerów kampanii możliwe było efektywne przeprowadzenie szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa. Kampania została przeprowadzona z grantu edukacyjnego oraz dzięki pomocy partnera - firmy Schering-Plough.

Narodowy Program Zwalczania Zakażeń HCV

W opinii środowisk zajmujących się problematyką zakażeń HCV, kluczowe jest obecnie wdrożenie Narodowego Programu Zwalczania Zakażeń HCV w Polsce. Głównymi celami, opracowywanego przez ministerialny Zespół ds. Zakażeń HCV, Programu są:

 • zmniejszenie dynamiki szerzenia się zakażeń HCV,
 • redukcja niekorzystnych następstw ich historii naturalnej (marskość wątroby, nowotwór wątroby).


Wśród celów wspierających znalazły się: edukacja personelu medycznego oraz innych grup zawodowych z zakresu zapobiegania zakażeniom oraz metod ich diagnozowania; objęcie opieką osób zakażonych HCV oraz osób z grup podwyższonego ryzyka.

Zdefiniowane powyżej cele zostaną osiągnięte przez podjęcie działań z zakresu:

 • określenia sytuacji epidemiologicznej w Polsce.
 • unieszkodliwienia źródeł i dróg transmisji zakażeń HCV
 • zapewnienia dostępu do diagnostyki zakażeń HCV, diagnostyki kwalifikującej oraz do terapii;
 • stworzenia sieci ośrodków referencyjnych;
 • edukacji pracowników ochrony zdrowia;
 • edukacji społeczeństwa;
 • monitorowania sytuacji epidemiologicznej;
 • oceny działań prowadzonych w ramach programu.


Narodowy Program Zwalczania Zakażeń HCV wdrażany będzie dwuetapowo. W roku 2007 przeprowadzone zostaną działania, umożliwiające określenie sytuacji epidemiologicznej w Polsce, a także naprawę niedoskonałości funkcjonującego obecnie systemu opieki nad osobami zakażonymi HCV. Wśród najważniejszych działań znajdują się: opracowanie projektu i przeprowadzenie badania epidemiologicznego na populacji polskiej oraz zmodyfikowanie zasad rejestracji przypadków zakażeń HCV, jak również przeprowadzenie badań przesiewowych wśród osób przyjmowanych do szpitali. Dużą wagę Zespół ds. Zakażeń HCV przykłada do konieczności zwiększenia środków finansowych na diagnostykę i leczenie zakażeń HCV oraz uproszczenia zasad finansowania diagnostyki i leczenia. W roku 2007 zostaną także przeprowadzone działania mające na celu uchwalenie przez Parlament Ustawy "Narodowy Program Zwalczania Zakażeń HCV". Przygotowany przez Zespół ds. Zakażeń HCV Narodowy Program Zwalczania Zakażeń HCV będzie realizowany w latach 2008-2010.Zakażenia HCV - podstawowe informacje

1.HCV - Podstawowe informacje

a. niedawno odkryty (1989)

b. bardzo rozprzestrzeniony - szacunkowa liczba zakażonych w Polsce 700 000 osób

c. niezdiagnozowany - liczba wykrytych zakażeń w Polsce od 1997 roku to tylko ok. 20 000 (raporty PZH 1997-2006)

d. najgroźniejszy

 • nie ma szczepionki anty-HCV
 • nie daje żadnych specyficznych objawów - osoba zakażona zakaża innych


e. o bardzo poważnych następstwach medycznych

 • u ok. 80% chorych (ok. 600 tys.) powoduje przewlekłe zapalenia wątroby typu C
 • spośród tych chorych po 20 latach ok. 20% (ok. 120 tys.) będzie miało marskość wątroby


f. drogi rozprzestrzeniania

 • zakażenie HCV w warunkach szpitalnych (80 %)


Najczęściej do zakażenia dochodzi podczas "drobnych" zabiegów medycznych, np.:

 • usuwanie znamion,
 • zastrzyk,
 • pobieranie krwi.


Prewencja:

 • sterylizacja narzędzi i urządzeń medycznych
 • mycie rąk przez lekarzy i personel medyczny


Zakażenie HCV poza zakładami służby zdrowia (20 proc.)

Uszkodzenie skóry skażonym przedmiotem:

 • zabiegi kosmetyczne przeprowadzone skażonymi przyborami, manicure, pedicure


zagrożeniem jest także dzielenie przyborów kosmetycznych przez członków rodziny

 • Fryzjer
 • Wizyta u stomatologa
 • tatuowanie ciała,
 • kolczykowanie ciała.


Prewencja:

 • świadomość zagrożenia
 • unikanie sytuacji niosących ryzyko zagrożenia


g. skuteczność terapii

 • Skuteczność u optymalnie zakwalifikowanego pacjenta (VR,BR,HR) - ok.72% [McHutchison, Sydney 2003] w tym genotyp 1 - 61%, genotyp 2/3 - 88%
 • Trwałość odpowiedzi - SR (jeśli HCV RNA ujemny po 6 mies. od zakończenia leczenia - SVR) - około 98% po 8 latach


2. Epidemiologia


Dane z meldunków PZH
ROK
WZW typu C
WZW typu B+C
1997
977
66
1998
1561
149
1999
1835
152
2000
1956
130
2001
1837
114
2002
1894
84
2003
2136
118
2004
2157
95
2005
2993
92
do 30.XI.2006
2663
56
SUMA
20 009
1056


Dane zgromadzone w podczas Programu szkoleń dla personelu medycznego "HCV można pokonać"


Dane z 5 województw:
kujawsko-pomorskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, wielkopolskie
ROK
Liczba zgłoszonych przypadków zakażeń HCV
Liczba zarejestrowanych przypadków wzw C
Odsetek zgłoszeń
2000
1904
746
39%
2001
1855
740
39,8%
2002
2159
786
36%
2003
2204
847
38%
2004
2484
772
31%


3. Koszty


Koszty diagnostyki i leczenia
DZIAŁANIA
KWOTA
Badanie na obecność przeciwciał anty-HCV
ok. 40 PLN
Badanie potwierdzające - PCR
ok. 200 PLN
Kwalifikacja do terapii, leczenie i diagnostyka
w trakcie trwania terapii
ok. 38 000 PLNKoszty zaniechania
DZIAŁANIA
KWOTA
Koszt terapii przewlekłego chorego
Koszt wielokrotnej hospitalizacji i wielokrotnego wykonywania zabiegów w ciągu jednego roku
każda aktywność - ok. 3000-6000 PLN
Przeszczepienie wątroby
ok. 200 000 PLN - koszt zabiegu + kilkadziesiąt tys. rocznie leczenie immunosupresyjne do końca życia pacjenta (ok. 10 lat u 75% pacjentów)


Koszty społeczne:

 • Renty
 • Zasiłki chorobowe
 • Zasiłki socjalne
 • Utrata zysku z podatków osób chorych oraz członków ich rodzinStreszczenia wybranych najważniejszych wypowiedzi i prezentacji uczestników konferencji prasowej"HCV można pokonać" - program szkoleń dla pracowników medycznych" - Podsumowanie realizacji
Dr Elżbieta Narolska-Wierczewska - Krajowy Koordynator Programu Szkoleń, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy


Cel programu
Podniesienie poziomu wiedzy na temat epidemiologii i kliniki oraz możliwości profilaktycznych i terapeutycznych zakażeń HCV.

Grupy docelowe
Kierownictwo i personel medyczny zakładów opieki zdrowotnej
Lekarze prowadzący indywidualną praktykę o charakterze zabiegowym

Efekty:

 • przeszkolono 84 tysiące pracowników medycznych zatrudnionych w około 6 500 placówek opieki zdrowotnej
 • przeprowadzono 3 400 szkoleń
 • wydano ponad 9 500 zestawów materiałów dydaktycznych
 • przetestowano wiedzę na temat zakażeń HCV prawie 6 000 przeszkolonych osób
 • zebrano opinie na temat zrealizowanych szkoleń oraz propozycji kolejnych tematów od około 3 000 pracowników medycznych


System rejestracji zakażeń HCV

W Polsce w latach 1997-2005 w oficjalnej rejestracji uwzględniano jedynie objawowe przypadki zakażeń HCV
Zmiany w systemie rejestracji zakażeń HCV wprowadzone przez krajowy nadzór epidemiologiczny w roku 2006
 • w sprawozdaniach MZ-56 wykazywane są nowo wykryte bezobjawowe przypadki zakażeń HCV, stanowiące 60-70% ogółu zgłoszeń kierowanych do Stacji Sanitarno Epidemiologicznych
 • zapewniony został pełny przepływ informacji z poziomu lokalnego do krajowego


------

Wirus HCV: podstawowe informacje
Prof. Jacek Juszczyk Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych AM w Poznaniu


"Zakażenie HCV jest jedyną, całkowicie uleczalną,przewlekłą chorobą wirusową."

Epidemiologia HCV - Świat

Odkrycie: 1989
Liczba zakażonych - 170 mln
Liczba nowych zakażeń 3 - 4 mln osób rocznie
Odsetki rozpoznanych przypadków: USA ok. 30%, Francja ok. 65%
WHO: brak leczenia - podwojenie lub potrojenie częstości zgonów w najbliższych latach

Nie ma szczepionki przeciwko wirusowi typu C

Epidemiologia HCV - Polska

Bardzo rozpowszechniony
- szacunkowa liczba zakażonych w Polsce 730 000 osób

Niezdiagnozowany
- liczba wykrytych zakażeń w Polsce od 1997 roku to tylko ok. 20 000, t.j. ok. 3% (raporty PZH 1997-2006)
- wykrycie zakażenia następuje najczęściej przypadkowo

Zakażenie HCV w ośrodkach opieki zdrowotnej

Zapobieganie: "lekcja Semmelweisa"
- Mycie rąk
- Mycie rąk → Rękawiczki → Mycie rąk
- Sterylizacja narzędzi
- Sprzęt jednorazowy
- Perfekcyjne przestrzeganie procedury zabiegów
- Edukacja
- Kontrola

HCV - zakażenia poza ośrodkami opieki zdrowotnej

Uszkodzenie skóry jakimkolwiek skażonym przedmiotem:
- Zabiegi kosmetyczne
- Fryzjer
- Tatuaż
- Kolczykowanie ciała

Zapobieganie:
- Świadomość zagrożenia
- Unikanie ryzyka
- Nadzór sanitarny

Kto powinien mieć wykonane badanie w kierunku anty-HCV ?

- Miał przetoczenie krwi lub preparatów krwiopochodnych przed 1992 rokiem
- Był wielokrotnie hospitalizowany
- Jest pracownikiem lecznictwa, pożarnictwa, policji, etc.
- Przyjmował leki w zastrzykach lub miał pobieraną krew
- Miał "drobne" zabiegi chirurgiczne
- Nosi kolczyki
- Jest wytatuowany
- Jest promiskuitą
- Stosował dożylne środki narkotyczne
- Był osadzony w więzieniu

------

Polska Grupa Ekspertów HCV - podsumowanie działań
Prof. Waldemar Halota Przewodniczący Polskiej Grupy Ekspertów HCV, Kierownik Kliniki Choprób Zakaźnych AM w Bydgoszczy


Polska Grupa Ekspertów HCV

Pierwsze Spotkanie Robocze Grupy - 16.06.2004 roku

Cele działań Grupy :

 • ukazanie skali i rangi zagrożeń
 • edukacja społeczeństwa i lekarzy zwłaszcza pierwszego kontaktu w celu zwiększenia wykrywalności HCV
 • zwiększenie dostępu do diagnostyki HCV
 • zapewnienie leczenia wszystkim potrzebującym poprzez zwiększenie środków finansowych na leczenie HCV
 • wprowadzenie HCV do Narodowego Programu Zdrowia 2006


Współpraca z Ministerstwem Zdrowia 2005/2006

Narodowy Program Zwalczania Zakażeń HCV (wrzesień 2005)
Wpisanie zakażeń HCV na listę priorytetów Ministra Zdrowia (listopad 2005)
Zespół ds. HCV przy Ministerstwie Zdrowia (listopad 2005) celem nadrzędnym Zespołu jest opracowanie Narodowego Programu Zwalczania Zakażeń HCV
Zainicjowanie programu szkoleń dla personelu medycznego przy współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną (październik 2005) - kampania "HCV można pokonać"

Partnerzy działań

Państwowa Inspekcja Sanitarna
Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV "Prometeusze"
Schering - Plough

Formy dotychczasowych społecznych działań edukacyjnych

 • opracowanie materiałów:
  - ulotki "HCV można pokonać", "HCV - co dalej?"
  - plakat zachęcający do aktywnego zbadania się
 • dystrybucja ok. 200 000 szt. materiałów edukacyjnych porzez:
  stacje sanitarno-epidemiologiczne
  Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV Prometeusze
  kolportaż na zjazdach i kongresach medycznych
 • grupy wsparcia dla osób zakażonych HCV - Stowarzyszenie Pomocy Chorym Prometeusze


------

Narodowy Program Zwalczania Zakażeń HCV (NPZ HCV) Dr n. med. Paweł Policzkiewicz Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

Dlaczego należy uchwalić NPZ HCV?

 • wysokie koszty leczenia powikłań
  - przeszczepienie wątroby, ok. 200 000 PLN + kilkadziesiąt tysięcy PLN rocznie - zapewnienie leczenia immunosupresyjnego
  - koszty prowadzenia pacjenta z marskością wątroby - kilkukrotna hospitalizacja w każdym roku, koszt 3000-6000 PLN za jedną hospitalizację
 • koszty społeczne
  - renty
  - zasiłki chorobowe
  - zasiłki socjalne
 • odszkodowania


Cele NPZ HCV

 • Cele podstawowe
  - uchwalenie ustawy "Narodowy Program Zwalczania Zakażeń HCV"
  - zmniejszenie dynamiki szerzenia się zakażeń HCV
  - redukcja niekorzystnych następstw zakażenia
 • cele wspierające
  - edukacja personelu medycznego oraz innych grup zawodowych z zakresu zapobiegania zakażeniom oraz metod ich diagnozowania
  - objęcie opieką osób zakażonych HCV oraz osób z grup podwyższonego ryzyka


Główne kierunki działań:

 • określenie sytuacji epidemiologicznej w Polsce.
 • unieszkodliwienie źródeł i dróg transmisji zakażeń HCV
 • stworzenie sieci ośrodków referencyjnych;
 • edukacja pracowników ochrony zdrowia;
 • edukacja społeczeństwa;
 • monitorowanie sytuacji epidemiologicznej


NPZ HCV - Działania w 2007 roku.

 • wprowadzenie zwalczania zakażeń HCV na listę priorytetów Ministra Zdrowia
 • opracowanie projektu i przeprowadzenie badania epidemiologicznego na populacji polskiej;
 • badanie przesiewowe wśród osób przyjmowanych do szpitali; w przypadku, gdy niemożliwe będzie badanie wszystkich ze względu na koszty lub przeszkody techniczne, w pierwszym rzędzie powinny być badane:
  kobiety ciężarne,
  osoby z wypadków,
  osoby, u których w wywiadzie wystąpił jeden z poniższych czynników ryzyka:
  - przetoczenie krwi przed 1992 rokiem,
  - wielokrotne hospitalizacje,
  - przyjmowanie leków w zastrzykach lub częste badania krwi,
  - "drobne" zabiegi chirurgiczne,
  - zabiegi upiększające: kolczyki, tatuaże,
  - stosowanie dożylnych środków narkotycznych.
 • zwolnienie z obowiązku posiadania skierowania do specjalisty osoby HCV-pozytywnej.
 • opracowanie programu terapeutycznego wzw typu C z założeniem większego udziału ambulatoryjnej formy leczenia.
 • opracowanie programu terapeutycznego ostrego wzw typu C.
 • opracowanie szczegółowych standardów terapeutycznych dla chorych poniżej 18 r.ż. i innych wybranych grup chorych


NPZ HCV działania 2008-2010

 • rozszerzenie dostępu do diagnostyki i leczenia zakażeń HCV
  badania przesiewowe
  - Wprowadzenie badania anty-HCV do koszyka badań podstawowych
 • diagnostyka kwalifikująca do terapii
  Systematyczna modyfikacja zasad kwalifikowania pacjentów do terapii
 • leczenie
  Systematyczna modyfikacja kryteriów terapeutycznych
 • dostosowywanie środków finansowych do ujawnianych potrzeb
 • stworzenie systemu opieki nad zakażonymi HCV na podstawie ośrodków referencyjnych
  - ośrodki referencyjne stworzone na bazie Klinik Chorób Zakaźnych Akademii Medycznych
 • edukacja pracowników ochrony zdrowia
  cele
  - Poprawne przeprowadzanie wywiadu dla rozpoznawania osób zakażonych HCV
  - usprawnienie dostępu chorym kwalifikowanym do leczenia
 • kontynuacja programu szkoleń dla personelu medycznego "HCV można pokonać"
 • edukacja społeczeństwa
  ryzyko zakażeń HCV,
  drogi szerzenia się zakażeń,
  motywowanie do wykonania testów,
  edukacja osób zakażonych oraz osób w trakcie leczenia
 • Materiały drukowane
  Plakaty i ulotki zachęcające do poddania się badaniom
  Ulotki ze szczegółowymi informacjami dla wybranych grup
  - Kobiety w wieku prokreacyjnym i ciężarne
  - Hemofilicy
  - Hemodializowani itp.
 • Internetowy serwis informacyjny


Realizatorzy Programu

 • Rada Programowa
 • Krajowy Koordynator Programu
 • Wojewódzcy Koordynatorzy Programu
 • Ośrodki diagnostyczno-terapeutyczne
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
Komentarz własny wobec tego wydarzenia

Na konferencji prasowej skomentowałem podsumowanie pierwszego etapu akcji słowami : "światełko nadziei w tunelu". Dziś po przeanalizowaniu wszystkich danych wiem, że jest to coś więcej: "latarnia morska wskazująca poprawną drogę do naprawy bardzo złej sytuacji chorych, zakażonych wirusem HCV".

POLSKA GRUPA EKSPERTÓW HCV.

Profesorowie z PGE HCV wykonali przez ostatnie 2 lata prawdziwy kawał dobrej roboty. Same szkolenia pracowników służby zdrowia w 5 województwach - liczby mówią same za siebie (84 tys. przeszkolonych). Dzięki ich pracy i dzięki naszej pomocy, współpracy powstała grupa doradcza przy Ministerstwie Zdrowia, a problem HCV stał się priorytetem działań Ministerastwa. Zmiany kontraktowania leczenia hepatitis C i B były możliwe tylko dzięki obecności Profesorów z Polskiej Grupy Ekspertów wraz z nami w Centrali NFZ - dialog trwał pół roku i zmieniono na korzyść szpitali proces diagnostyki i leczenia. Dzieki PGE HCV powstał Narodowy Program Zwalczania HCV. Wszyscy poświecali swój czas i wiele pracy. Tym razem lekarze leczą nas podwójnie, raz w swych Klinikach i Szpitalach, a po raz drugi umożliwiając to leczenie w Ministerstwie Zdrowia i w Narodowym Funduszu Zdrowia. Leczą podwójnie, bo po pierwsze leczą nas, a po drugie uzdrawiają chory system leczenia.

Zdecydowanie należą się im WIELKIE PODZIEKOWANIA od wszystkich Pacjentów HCV+.

ILOŚĆ WYKRYTYCH ZAKAŻEŃ.

Należy podkreślić jedną szczególną rzecz, która oto się stała : GIS naprawia definicję zakażenia HCV oraz dzięki temu poprawiane są i uwiarygodnione statystyki zgłaszalności o nowych zakażenia HCV w Polsce. Po raz pierwszy oficjalnie Państwowa Inspekcja Sanitarna i Główny Inspektor Sanitarny podają do wiadomości publicznej, że dotychczasowe szacunki były sporządzane błędnie, a winnym temu była mylna definicja "zakażenia hcv". Pierwsze efekty już widać, do Panstwowego Zakładu Higieny (PZH) napływają szczegółowe i przede wszystkim bliższe prawdy dane o ilości wykrytych zakażeń HCV. W dniu dzisiejszym uzyskałem i publikuję pierwsze prawdziwe dane o wykrytych nowych zakażeniach HCV w Polsce. Dane te jeszcze nigdy i NIGDZIE nie były opublikowane. Ja uzyskałem je przed czasem od PZH - telefonicznie.

W całej Polsce w okresie od stycznia do listopada 2006 roku wykryto około 8000 nowych zakażeń HCV.

W I kwartale 1810 wykrytych zakażeń, w II kwartale 1980, w III 2208... Dane z ostatniego kwartału obejmują tylko październik - 971 zakażonych oraz listopad - 1024 zakażeń. Razem 7993 nowych zakażeń HCV. Dane nie obejmują grudnia 2006 roku, a w całości będą opubliowane w meldunku całorocznym, lub w kwartalnych.

Można już przypuszczać, że bliższa prawdzie liczba nowowykrytych zakażeń HCV, zgłoszona według nowej definicji "zakażenia HCV" przez Stacje Sanitarno Epidemiologiczne zamknie się w około 9 000 przypadków zarejestrowanych.

Tak oto ranga problemu wzrasta nam trzykrotnie i powoli, ale zdecydowanie zmierza w kierunku autentycznego stanu rzeczy.

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA HCV.

Narodowy Program Zwalczania HCV (NPZ HCV) to coś, co zmieni diametralnie życie ludzi zakażonych wirusem typu C. Proponowane badania przesiewowe, ułatwienie wykonania podstawowego badania w kierunku antyHCV, które bedzie mógł zlecić lekarz pierwszego kontaktu - to coś, co naprawdę pozwoli zacząć prawdziwą walkę z HCV. Wielka szkoda, że wszystko, co związane z NPZ HCV ślimaczy się okropnie. Wszyscy wolelibyśmy, aby program walki z HCV wprowadzony był już od 2007 roku. Jeśli jednak NPZ HCV wejdzie w życie od 2008 roku to i tak będę uważał to za wielki sukces. Już w 2007 roku, w meldunkach comiesięcznych PZH o zapadalności na niektóre choroby zakaźne pojawią się po raz pierwszy liczby bliżej związane z prawdą i oddające mniej więcej rangę problemu. Owszem problem leży jeszcze w samej zgłaszalności, bo nadal nie wszystkie przypadki wykrycia HCV są zgłaszane do Stacji Sanitarno Epidemiologicznych. Według mnie corocznie wykrywa się około 15 000 zakażeń HCV. W porównaniu jednak do 3 tys., liczba 9 tys. wygląda już znacznie poważniej.

"HCV MOŻNA POKONAĆ!"
Sam jestem tego żywym przykładem. Pokonałem HCV w tym akurat 2 letnim okresie formowania się Polskiej Grupy Ekspertów HCV i koalicji PGE HCV - GIS - Prometeusze. Napisany przez Prof. Jacka Juszczyka Narodowy Program Zwalczania HCV jest projektem ukazującym, ze z HCV można i trzeba wygrać. Mam tylko nadzieję, ze po pilotażu nastąpi rozwinięcie i kulminacja kampanii. Istnieje bowiem wielka potrzeba przeszkolenia pracowników służby zdrowia w pozostalych 11 województwach.

PODZIĘKOWANIA

W imieniu swoim i całego Stowarzyszenia Prometeusze bardzo dziękuję za włożony trud. Szczególne podziękowania składam na ręce Profesorów: Waldematra Haloty, Jacka Juszczyka, Janusza Cianciary i Krzysztofa Simona, a takze na ręce dr Elżbiety Narolskiej z WSSE w Bydgoszczy - Koordynatora Krajowego Szkoleń związanych z kampanią "HCV można pokonać!".

Szczególne i największe podziękowania należą się chyba Petii Hadjievej z firmy Schering-Plough, która zapoczątkowała całą tą akcję i bez której nic by się nie wydarzyło. Dzięki Petia - jesteś wielka, my tu tylko zbieramy żniwo Twojej pracy.
Dziękuję też firmie Schering-Plough, bez pomocy której nie byłoby ani NPZ HCV, ani przeszkolonych 84 tys. pracowników służby zdrowia, a statystyki zgłaszalności o ilości zakażeń HCV byłby zapewne na tym samym poziomie co 2 lata temu.


Opublikował na podstawie materiałów z konferencji prasowej: Jarosław Chojnacki - Prezes Prometeuszy.


Powrót»Nieinwazyjne Badanie Wątroby
fibroscan
»
Ważne!
::Nowe Leki przy HCV
::Artykuły medyczne
::Artykuły prasowe
::Szpitale i poradnie
::ZIOŁOLECZNICTWO
::SKLEPIK ZIOŁOWY
::Felietony Prometeuszy
::Słownik medyczny
::Linki medyczne i inne
::Top lista i liczniki
::ATLAS ZIÓŁ
»
Prometeusze
Kontakt ze Stowarzyszeniem
tel. kom.: 602 172 907
lub tel. stacjonarny:
75 612 00 99 (nowy)
::Pomoc psychologiczna
::Kilka ważnych pism
»
FAQ przeczytaj koniecznie
:: Czy prawidłowy poziom transaminaz (Alat i Aspat) wyklucza obecność zakażenia HCV?
:: Czy można zakazić się poprzez kontakty seksualne?
:: Jakie jest ryzyko przeniesienia (transmisji) HCV z zarażonej matki na dziecko?
:: Jakie są objawy zakażenia wirusem HCV i choroby, jaką ten wirus wywołuje?
:: Czy Hepatitis C można wyleczyć?
:: Jakie leki obecnie są stosowane w leczeniu HCV?
:: Czy zakażeni HCV powinni się szczepić przeciwko HBV (wzw typu B)?
:: Czy można się zakazić od domownika, który jest HCV+?
:: Jak zostać członkiem Stowarzyszenia PROMETEUSZE
»
Nasze Akcje
:: HCV za Kratkami
»
Nasi Partnerzy:

diagnostyka

synevo

Herbapol Poznan
»
Podziękowania
:: Członkom Honorowym
:: Firmom:
AbbVie
za grant i pomoc w modernizacji Serwisu Prometeuszy w 2016 roku

Synevo
Sanofi - Aventis
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A
Gilead

:: Polskiej Grupie Ekspertów HCV
:: Wszystkim lekarzom, którzy wspierają nasze działania
:: Władysławowi Rysiowi i Zbigniewowi Barteczka za wiersze. Brunowi za "koraki" i aukcje charytatywne.
:: Maciejowi, Monice oraz Ewelinie i wszystkim psychologom za pomoc chorym
:: Naszym webmasterom i administratorom:
Arturowi i Włodkowi,
oraz Piotrowi, Tygrysowi, Ktosi i Andzi
:: Wszystkim za wpisy do księgi gości
:: Wszystkim, którzy wspierają naszą akcję
»
Wspieramy
3 kafki - hostele
akcja Pajacyk
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Nasze konto: ING Bank Śląski o/Wałbrzych 61 1050 1908 1000 0022 7301 0526


intermedis - fibroscan


hcv


Hepatic Medical


reklama, tworzenie stron, hosting, wałbrzych, wizytówki, poligrafia

hcv

Copyright © 2001-2018    Prometeusze    All rights Reserved.