Czat codziennie 21:00 | Poczta | Lista dyskusyjna | Poezja | Galeria Medialna | SKLEPIK | PORTAL o HBV | ZIOŁOLECZNICTWO
hcv
wzw

:: Choroba   :: Diagnostyka   :: Leczenie   :: Kontakt   :: O Stowarzyszeniu   :: Strona główna  


ZAKAŻENIA Z MATKI HCV + NA NOWO NARODZONE DZIECKO


Poniżej przytoczono streszczenia publikacji medycznych, z których wynika, że:

 • Odsetek zakażeń okołoporodowych (transmisji wertykalnej) z matki HCV RNA+ na nowo narodzone dziecko wynosi (jako minimum) ok. 6 %
 • Sposób porodu poprzez cesarskie cięcie nie zmniejsza ryzyka zakażenia dziecka HCV
 • Karmienie piersią nie nasila ryzyka zakażenia dziecka i jest powszechnie zalecane
 • Przeciwciała przekazane biernie przez matkę HCV+ na nowo narodzone dziecko zanikają u dziecka niezakażonego wcześniej niż do tej pory sądzono, do roku czasu (do 97% przypadków - wcześniej podawano w literaturze okres do 18 miesięcy)
 • Obecność przeciwciał antyHCV u dziecka urodzonego z matki HCV+ nie świadczy o zakażeniu go HCV - świadczyć może o tym fakt braku zaniku tych przeciwciał w okresie powyżej 12 miesięca życia (względnie pow. 18 miesiąca życia - inne źródła) lub potwierdzona obecność HCV RNA w badaniu molekularnym PCR
 • Od 30 do nawet 50 % zakażeń HCV z matki na dziecko HCV ma miejsce w okresie życia płodowego - prawdopodobnie pozostałe przypadki to zakażenia w czasie samego porodu
 • Nie ma obecnie żadnych potwierdzonych metod, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia wertykalnego - jest ono niemodyfikowalne
 • Nasilona wiremia u matki zwiększa ryzyko zakażenia
 • Koinfekcja wirusem HIV u matki zwiększa znacząco ryzyko zakażenia HCV dziecka
 • Rozwój somatyczny dzieci zakażonych HCV od urodzenia przez pierwsze 5 lat ich życia nie odbiega w żaden sposób od rozwoju dzieci zdrowych (niezakażonych HCV)
 • Prawdopodobieństwo zakażenia dziewczynki jest dwa razy większe niż chłopca


Opublikowane prace są reprezentatywne w ocenie tych czynników, podobnie jak większość prac opublikowanych w tym temacie. Są to fakty, które należy brać pod uwagę, a nie tezy, których można albo i nie przyjmować. Zakrawa na skandal i stanowcze potępienie każda sytuacja, gdy kobietę ciężarną z HCV RNA+ namawia się do porodu poprzez cesarskie cięcie, a także zabranianie jej karmienia piersią swojego dziecka. Artykuły wyselekcjonowałem osobiście, pomógł mi w tłumaczeniu anglojęzycznych : DoWalki, któremu bardzo dziękuję.

Jarosław ChojnackiZakażenie HCV, a karmienie piersią

Ohto i wsp. 2001

Przyjmuje się, że istnieje związek pomiędzy karmieniem piersią a ryzykiem przenoszenie zakażenia wirusem HIV, CMV, HBV czy HLV 1 lub 2.

Około 5% dzieci urodzonych przez matki będące zakażone wirusowym zapaleniem wątroby typu C (HCV) również ulega zakażeniu. Podejmowane są różne próby wyjaśnienia mechanizmów tego zakażenia, m.in. mówi się, że dochodzi do tego jeszcze w łonie matki. Zgodnie z innym stanowiskiem do zakażenia może dochodzić w czasie porodu lub w okresie poporodowym.

Dokonano analizy wyników przeprowadzanych dotychczas badań poświęconych przenoszeniu na dziecko wirusa HCV od zakażonej matki.

Fischler i wsp. prowadził w Szwecji badanie, w którym wzięło udział 58 niemowląt (troje bliźniąt). Wszystkie matki (55) miały pozytywny wynik badania na obecność przeciwciał wirusa HCV. 50% niemowląt karmiono piersią. Testy na obecność przeciwciał wirusa oraz analizę reakcji łańcucha polimerazy (PCR) wykonywano u dzieci bezpośrednio po porodzie a potem w wieku 3, 9 i 18 miesięcy. Otrzymano negatywne wyniki u wszystkich dzieci. Naukowcy opublikowali dane mówiące o tym, że w tej grupie nie stwierdzono jakichkolwiek dowodów potwierdzających przeniesienie wirusa wraz z mlekiem matki.

Przeprowadzono wiele badań z wykorzystaniem metody analizy PCR na obecność kwasu nukleinowego wirusa HCV w mleku matki. Wyniki tych badań nie są spójne. Część z nich dowodzi obecności wirusa w mleku matki, inne zaś temu przeczą. W jednym z ostatnich badań przez 73 dni od momentu porodu poddawano analizie mleko siedemdziesięciu trzech matek zakażonych wirusowym zapaleniem wątroby typu C W żadnej z próbek nie wykryto kwasu nukleinowego wirusa HCV. Niemniej jednak u jednego z niemowląt zdiagnozowano wirusowe zapalenie wątroby typu C. Ruiz Extremera wraz ze współpracownikami opublikował wyniki swoich badań nad analizą siary i mleka matek zakażonych HCV. Wyniki dowodzą, że u 20% kobiet stwierdzono obecność przeciwciał wirusa zarówno w surowicy, jak i w mleku.

Przytoczone badania nad transmisją wirusa HCV były bardzo starannie udokumentowane. W oparciu o uzyskane w tych badaniach wyniki można wnioskować, że ryzyko zakażenia dziecka wirusem HCV poprzez mleko matki jest niskie. Oczywiście niezbędne są dalsze badania w kierunku zweryfikowania tych wyników. Należy jednak bardzo ostrożnie interpretować wyniki, które wykazały brak obecności kwasu nukleinowego wirusa HCV w mleku matki. Być może jego poziom jest poniżej progu wykrywalności.
Nasilona wiremia HCV u matki zwiększała ryzyko okołoporodowego zakażenia noworodka

Tajiri H. i wsp.

Wprowadzenie: Dotychczas nie ustalono, jak często dochodzi do zakażenia noworodka i niemowlęcia przez HIV-ujemną matkę chorą na wirusowe zapalenie wątroby typu C i jakie czynniki zwiększają ryzyko zakażenia HCV.

Metodyka: prospektywne badanie kohortowe, okres obserwacji śr. 18,5 mies. (zakres: 6-61 mies.)

Badani: 147 noworodków urodzonych przez HIV-ujemne kobiety zakażone HCV. Badanie ukończyło 114 (78%) dzieci.

Interwencja:
Zakażenie HCV u dziecka rozpoznawano, gdy co najmniej dwukrotnie wykryto HCV-RNA w surowicy. Badania powtarzano co 3 miesiące w pierwszym roku życia.

Wyniki:
Zakażenie HCV stwierdzono u 9 (7,9%) ze 114 niemowląt, które ukończyły badanie. Ze wszystkich ocenianych czynników, takich jak: rodzaj porodu (naturalny vs. cesarskie cięcie), sposób karmienia niemowlęcia (naturalny vs. sztuczny) oraz nasilenie wiremii HCV (tzn. ilość HCV-RNA w surowicy) u matki, jedynie znaczne nasilenie wiremii (>105 kopii HCV-RNA/ml) w czasie porodu znamiennie zwiększało ryzyko zakażenia dziecka (21% vs. 0%; RR: 1,7; 95% CI: 1,1-2,1).

Wnioski:
Zakażeniu w okresie okołoporodowym uległo 7,9% dzieci urodzonych przez nosicielki HCV, a czynnikiem znamiennie zwiększającym ryzyko zakażenia było duże nasilenie wiremii HCV podczas porodu.

Źródło:
Pediatr. Infect. Dis. J., 2001; 20: 10-13
Opublikowano w Medycyna Praktyczna Pediatria 2001/01
Karmienie piersią i mlekiem kobiecym

Aktualne (2005) stanowisko American Academy of Pediatrics

na podstawie: Policy statement: breastfeeding and the use of human milk
American Academy of Pediatrics
Pediatrics, 2005; 115: 496-506

(Jest to fragment publikacji.)
Źródło pełnej publikacji w języku polskim: Medycyna Praktyczna Pediatria 2005/06

Stany i sytuacje dotyczące kobiety karmiącej, które nie są przeciwwskazaniem do karmienia piersią:
- nosicielstwo antygenu HBs lub zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV);
- gorączka;
- ekspozycja na niewielką ilość chemicznych substancji toksycznych w środowisku;
- dodatni wynik badania serologicznego na obecność wirusa cytomegalii (CMV; przewlekłe, a nie świeże zakażenie, jeśli noworodek jest donoszony); decyzję o karmieniu piersią przez matkę CMV-dodatnią wcześniaka z bardzo małą urodzeniową masą ciała (<1500 g) należy podejmować indywidualnie, rozważając korzyści wynikające z karmienia piersią i ryzyko oraz konsekwencje zakażenia dziecka przez CMV (pasteryzacja mleka znamiennie zmniejsza ryzyko zakażenia);
Znaczący wpływ płci - ale nie wybranego cesarskiego cięcia - na transmisję wirusa HCV z matki na dziecko.

European Paediatric Hepatitis C Virus Network.

TŁO:
Czynniki ryzyka przy transmisji wirusa HCV z matki na dziecko są słabo zdefiniowane.

METODY:
Przeprowadzono badania ciężarnych kobiet i ich dzieci w wielu europejskich ośrodkach. Przyjęto, że dzieci z dwoma lub więcej dodatnimi wynikami PCR i/lub przeciwciałami anty-HCV po 18. miesiącu życia są zakażone wirusem HCV.

WYNIKI:
Stwierdzono, że procent transmisji HCV z matki na dziecko to 6,2%. Prawdopodobieństwo zakażenia dziewczynki było dwa razy większe niż chłopca. Wybrane cesarskie cięcie nie miało żadnego efektu ochronnego dla dziecka. Kobiety współzakażone HIV częściej przekazywały HCV niż kobiety zakażone tylko HCV. Wstrzykiwanie narkotyków, niedojrzałość i karmienie piersią nie były w istotny sposób związane z transmisją HCV. Transmisja następowała częściej u kobiet wiremicznych, ale wystąpiła także u kilku kobiet niewiremicznych.

WNIOSKI:
Wyniki pokazują silnie, że kobietom nie należy oferować cesarskiego cięcia ani zniechęcać je do karmienia piersią w celu ochrony dziecka. Związek z płcią dziecka jest intrygującym znaleziskiem, które prawdopodobnie odzwierciedla biologiczne różnice w podatności lub odpowiedzi na zakażenie.

Źródło:
J Infect Dis. 2005 Dec 1;192(11):1872-9. Epub 2005 Oct 28Postępowanie z ciężarnymi kobietami zakażonymi HCV i ich dziećmi.

Pembreya L, Newella ML, Tovob PA; EPHN Collaborators.
Centre for Paediatric Epidemiology and Biostatistics, Institute of Child Health, London, UK.

TŁO/CELE:
W miarę gromadzenia faktów związanych z transmisją wirusa HCV z matki na dziecko (pionową), nadszedł czas na opracowanie wskazań dotyczących postępowania klinicznego z ciężarnymi kobietami zakażonymi HCV i ich dziećmi.

METODY:
Przegląd faktów pochodzących z badań EPHN i innych opublikowanych źródeł. Spotkanie ekspertów klinicznych EPHN w celu uzgodnienia rekomendacji dla postępowania.

WYNIKI/WNIOSKI:
Chociaż zidentyfikowano kilka czynników ryzyka transmisji wirusa HCV z matki na dziecko, żaden z nich nie jest modyfikowalny, i aktualnie nie ma sposobu na zapobieganie pionowej transmisji HCV. Dane o tym, jak z biegiem czasu zanikają przeciwciała matki i wiarygodność testów diagnostycznych, informują, jaki jest optymalny harmonogram potwierdzania lub wykluczania zakażenia u dzieci urodzonych przez matki zakażone HCV. Na podstawie aktualnych danych, rutynowe badania przesiewowe na HCV przed narodzeniem nie powinny być wprowadzone, a także nie należy rekomendować ciężarnym kobietom zakażonym HCV wyboru cesarskiego cięcia oraz unikania karmienia piersią w celu zapobieżenia transmisji HCV z matki na dziecko. Kobiety zakażone HCV i HIV powinny przestrzegać zasad obowiązujących w przypadku HIV.

Źródło:
J Hepatol. 2005 Sep;43(3):515-25.Zakażenie HCV przez matkę nie wpływa na rozwój w pierwszych 5 latach życia dzieci.

England K, Pembrey L, Tovo PA, Newell ML; European Paediatric Hcv Network.
Centre for Paediatric Epidemiology and Biostatistics, Institute of Child Health, University College London, London, United Kingdom.

CEL:
Zidentyfikować wpływ pionowej transmisji zakażenia lub ekspozycji na HCV na rozwój w dzieciństwie.

PROJEKT BADAŃ:
Dzieci urodzone przez matki zakażone HCV były obserwowane od urodzenia w centrach EPHN. Badano wzrost i wagę dzieci (zakażonych i niezakażonych HCV).

WYNIKI:
Nie było znaczącego wpływu pionowej transmisji HCV na rozwój dzieci ani też znaczącego wpływu chronicznej infekcji HCV matki. Natomiast niedojrzałość matki i wstrzykiwanie przez nią narkotyków były związane ze znaczną redukcją wzrostu i wagi wszystkich dzieci zakażonych HCV.

WNIOSKI:
Ta populacja dzieci zetkniętych z HCV miała większą część matek niedojrzałych lub wstrzykujących narkotyki niż populacja standardowa i dlatego istnieje wpływ na rozwój tych dzieci, ale nie jest to bezpośredni wynik infekcji HCV ani też zetknięcia z chronicznym zakażeniem HCV matki.

Źródło:
J Pediatr. 2005 Aug;147(2):227-32.Wykluczanie zakażenia HCV u małych dzieci matek zakażonych HCV za pomocą badań serologicznych.

England K, Pembrey L, Tovo PA, Newell ML;
European Paediatric HCV Network.
Centre for Paediatric Epidemiology and Biostatistics, Institute of Child Health, University College London, London, UK.

CEL:
Zidentyfikować wiek, w którym mozna dokładnie wykluczyć zakażenie HCV u małych dzieci matek zakażonych HCV za pomocą badań serologicznych oraz określenie właściwego harmonogramu badania obecności przeciwciał, przydatnego w praktyce klinicznej.

METODY:
Dzieci urodzone przez matki zakażone HCV były badane w centrach EPHN. Badano wiek, w którym u dzieci niezakażonych HCV zanikały przeciwciała anty-HCV otrzymane od matki.

WYNIKI:
U dzieci obserwowanych od urodzenia i niezakażonych HCV, Oszacowano, że 57% utraciło biernie nabyte przeciwciała antyHCV przed 6 miesiącem życia, a 95% przed 12 miesiącem. Wiremię HCV matki powiązano z późniejszą, a wiremię HIV-HCV matki z wcześniejszą utratą przeciwciał. Badanie przeciwciał u dzieci niezakażonych w 12 miesiącu pokazało, że przeciwciała HCV nie występują u 82% tych dzieci.

WNIOSKI:
Serologiczne potwierdzenie braku zakażenia HCV jest konieczne, biorąc pod uwagę specyfikę testów wirologicznych. Wyniki pokazują, że u większości dzieci można wykluczyć zakażenie HCV przez badania serologiczne w wieku wcześniejszym, niż uważano dotychczas, i że prawie wszystkie dzieci matek zakażonych HCV utracą biernie otrzymane przeciwciała matki w pierwszym roku życia. Zanik przeciwciał był znacznie późniejszy u dzieci urodzonych przez matki zakażone jedynie HCV. Wcześniejszy zanik przeciwciał HCV u dzieci matek zakażonych dodatkowo wirusem HIV mógł być związany z terapią przeciwko HIV.

Źródło:
Acta Paediatr. 2005 Apr;94(4):444-50.
Erratum in: Acta Paediatr. 2005 Jun;94(6):814.
Comment in: Acta Paediatr. 2005 Apr;94(4):394-6.Kiedy ma miejsce transmisja HCV z matki na dziecko?

Mok J, Pembrey L, Tovo PA, Newell ML;
European Paediatric Hepatitis C Virus Network.
Paediatric HIV Service, Royal Hospital for Sick Children, Edinburgh, Scotland, UK.

CEL:
Zbadanie, kiedy następuje zakażenie HCV dziecka przez matkę, i określenie możliwych związków.

PROJEKT:
badanie masowe.

PACJENCI:
54 dzieci zakażone HCV badane w ciągu trzech dni od urodzenia i ich matki.

BADANIA:
wyniki HCV RNA PCR

WYNIKI:
17 (31%) dzieci było dodatnie w pierwszych 3 dniach życia i można było przyjąć, że zostały zakazone w macicy. Nie było związku z płcią ani ze sposobem porodu. Dzieci zakażone w macicy miały niższą wagę po urodzeniu i były zakazone genotypem 1. Co prawda większa część dzieci urodzonych przez matki współzakażone HIV była dodatnia po urodzeniu, ale nie miało to znaczenia statystycznego. 37 (68%) dzieci było ujemne w pierwszych 3 dniach życia, 27 z nich stało się dodatnie podczas powtórnego testu w okresie 3 miesięcy, a 9 było po raz pierwszy dodatnie po 3 miesiącach (jednego dziecka później nie badano).

WNIOSKI:
Wyniki sugerują, że co najmniej jedna trzecia, a nawet połowa dzieci została zakażona w macicy. Chociaż transmisja po porodzie nie może być wykluczona, wyniki wskazują, że jest to rzadkie. Należy dalej badać rolę genotypów HCV i mechanizm zakażenia.

Źródło:
Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2005 Mar;90(2):F156-60.


Wersja do druku.
Powrót »Nieinwazyjne Badanie Wątroby
fibroscan
»
Ważne!
::Nowe Leki przy HCV
::Artykuły medyczne
::Artykuły prasowe
::Szpitale i poradnie
::ZIOŁOLECZNICTWO
::SKLEPIK ZIOŁOWY
::Felietony Prometeuszy
::Słownik medyczny
::Linki medyczne i inne
::Top lista i liczniki
::ATLAS ZIÓŁ
»
Prometeusze
Kontakt ze Stowarzyszeniem
tel. kom.: 602 172 907
lub tel. stacjonarny:
75 612 00 99 (nowy)
::Pomoc psychologiczna
::Kilka ważnych pism
»
FAQ przeczytaj koniecznie
:: Czy prawidłowy poziom transaminaz (Alat i Aspat) wyklucza obecność zakażenia HCV?
:: Czy można zakazić się poprzez kontakty seksualne?
:: Jakie jest ryzyko przeniesienia (transmisji) HCV z zarażonej matki na dziecko?
:: Jakie są objawy zakażenia wirusem HCV i choroby, jaką ten wirus wywołuje?
:: Czy Hepatitis C można wyleczyć?
:: Jakie leki obecnie są stosowane w leczeniu HCV?
:: Czy zakażeni HCV powinni się szczepić przeciwko HBV (wzw typu B)?
:: Czy można się zakazić od domownika, który jest HCV+?
:: Jak zostać członkiem Stowarzyszenia PROMETEUSZE
»
Nasze Akcje
:: HCV za Kratkami
»
Nasi Partnerzy:

diagnostyka

synevo

Herbapol Poznan
»
Podziękowania
:: Członkom Honorowym
:: Firmom:
AbbVie
za grant i pomoc w modernizacji Serwisu Prometeuszy w 2016 roku

Synevo
Sanofi - Aventis
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A
Gilead

:: Polskiej Grupie Ekspertów HCV
:: Wszystkim lekarzom, którzy wspierają nasze działania
:: Władysławowi Rysiowi i Zbigniewowi Barteczka za wiersze. Brunowi za "koraki" i aukcje charytatywne.
:: Maciejowi, Monice oraz Ewelinie i wszystkim psychologom za pomoc chorym
:: Naszym webmasterom i administratorom:
Arturowi i Włodkowi,
oraz Piotrowi, Tygrysowi, Ktosi i Andzi
:: Wszystkim za wpisy do księgi gości
:: Wszystkim, którzy wspierają naszą akcję
»
Wspieramy
3 kafki - hostele
akcja Pajacyk
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Nasze konto: ING Bank Śląski o/Wałbrzych 61 1050 1908 1000 0022 7301 0526


intermedis - fibroscan


hcv


Hepatic Medical


reklama, tworzenie stron, hosting, wałbrzych, wizytówki, poligrafia

hcv

Copyright © 2001-2018    Prometeusze    All rights Reserved.