Czat codziennie 21:00 | Poczta | Lista dyskusyjna | Poezja | Galeria Medialna | SKLEPIK | PORTAL o HBV | ZIOŁOLECZNICTWO
hcv
wzw

:: Choroba   :: Diagnostyka   :: Leczenie   :: Kontakt   :: O Stowarzyszeniu   :: Strona główna  


Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na petycję Prometeuszy i Pacjentów zakażonych HCV wysłaną w grudniu 2005 roku


MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego

MZ-UZ-ZR-074-3538-1/TK/05

Warszawa, 2005-12-06

Pan
Jarosław Chojnacki
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Pomocy Chorym z HCV "Prometeusze"

Szanowny Panie Prezesie.

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie problemów osób chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Ad. 1 i 5. Odnosząc się do wniosku dotyczącego poprawy warunków dostępności do leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu C poprzez dofinansowanie diagnostyki kwalifikującej i leczenia wszystkich osób, u których stwierdzono obecność wirusa WZW typu C oraz umożliwienie wdrożenia terapii przeciwwirusowych na bieżąco, uprzejmie informuję, iż zgodnie z informacjami uzyskanymi z Narodowego Funduszu Zdrowia, łączne wydatki na programy leczenia Wirusowego Zapalenia Wątroby w roku 2004 wyniosły 43,3 mln zł a w roku 2005 wyniosą około 69,5 mln zł. Wobec powyższych danych należy podkreślić, iż w roku 2005 odnotowano znaczny wzrost poziomu finansowania programów terapeutycznych leczenia WZW typu B i C.

Z przekazywanej przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia sprawozdawczości wynika, iż w chwili obecnej w programach terapeutycznych WZW leczonych jest około 6200 osób, w tym około 3100 osób leczonych na WZW typu C, a poziom realizacji programów po III kwartałach 2005 roku sięga około 65 %. Dalsza poprawa dostępności do świadczeń będzie możliwa w miarę poprawiania się sytuacji Funduszu. Równocześnie informuję, iż w Departamencie Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia trwają prace nad opracowaniem Narodowego Programu Zwalczania HCV. Pomyślna fmalizacja prac nad tym programem, powinna przyczynić się do zwiększenia dostępu pacjentów zakażonych WZW typu C do świadczeń opieki zdrowotnej, realizowanych w tym zakresie.

Jednocześnie odnosząc się do postulatu wprowadzenia wytycznych odnoszących się do zakażeń wirusem WZW typu C do Narodowego Programu Zdrowia, uprzejmie informuję, iż powołany zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2004 roku Międzyresortowy Zespół Koordynujący Narodowy Program Zdrowia, przedstawił w dniu 8 września 2005 roku wstępny ramowy projekt Narodowego Programu Zdrowia na lata 2006 - 2015. W przedmiotowym projekcie, jednym z celów operacyjnych jest zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym, w tym Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B i typu C.

Ad. 2 i 10. Odnosząc się do postulatu zwolnienia lekarza POZ z odpłatności za skierowanie pacjenta na badanie wykrywające przeciwciała anty-HCV, uprzejmie informuję, iż zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Nr 24/2004 z dnia 13 października 2004 roku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna", do świadczeń realizowanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej należą działania związane z m.in. badaniem i poradą lekarską, diagnostyką i leczeniem oraz kierowaniem na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej. Finansowanie świadczeń, realizowanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, opiera się o roczną stawkę kapitacyjną, przypadającą na jednego świadczeniobiorcę, w skład której wchodzą koszty udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz koszty wykonania badań diagnostycznych, należących do zakresu zadań realizowanych przez lekarza POZ. Lekarz POZ kierując pacjenta na dalszą konsultację i leczenie do lekarza specjalisty nie ponosi kosztów badań, których wykonanie zostało zlecone przez specjalistę. Zgodnie z powyższym, w przypadku podejrzeń lekarza POZ związanych z możliwością zakażenia pacjenta WZW typu C, pacjent jest skierowany do specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych w celu wykonania dalszej diagnostyki i leczenia. Powyższa praktyka jest zgodna z opinią lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych, w myśl której, kompleksowa diagnostyka i leczenie tej jednostki chorobowej powinna odbywać się pod kierunkiem lekarza specjalisty.

Odnosząc się do postulatu podjęcia działań na rzecz zmniejszenia czasu oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty chorób zakaźnych, zwiększenia bazy łóżkowej na oddziałach zakaźnych oraz etatów lekarzy specjalistów chorób zakaźnych w poradniach WZW oraz Hepatologicznych uprzejmie informuję, iż w 2006 roku Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększa nakłady finansowe na specjalistyczne lecznictwo ambulatoryjne, wobec czego, dostępność do lekarzy specjalistów, w tym specjalistów z zakresu chorób zakaźnych także powinna się zwiększyć. Niemniej należy podkreślić, iż zwiększenie poziomu finansowania musi odpowiadać podaży na rynku usług medycznych w zakresie świadczeniodawców, którzy będą w stanie spełnić kryteria określone dla świadczeń udzielanych w zakresie chorób zakaźnych.

Ad. 3. Odnosząc się do propozycji wprowadzenia refundacji leków niezbędnych w leczeniu WZW typu C, w tym leków osłonowych, wspomagających pracę wątroby, oraz regenerujących ten narząd, uprzejmie wyjaśniam, iż zgodnie z przepisem art. 39 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 póz. 2135 z późn. zm.), podmiot odpowiedzialny, a także wytwórca wyrobów medycznych, jego autoryzowany przedstawiciel albo importer mogą składać do ministra właściwego do spraw zdrowia wnioski o umieszczanie leków lub wyrobów medycznych do wykazów leków lub wyrobów medycznych refundowanych. Uprzejmie informuję, iż refundacja leków, które są stosowane do leczenia schorzeń współistniejących z WZW, realizowana jest na takich samych zasadach jak refundacja leków stosowanych do leczenia tych jednostek chorobowych, które występują jako schorzenia podstawowe a o ich stosowaniu każdorazowo decyduje lekarz prowadzący.

Ad. 4. Odnosząc się do propozycji wykonania badań przesiewowych w kierunku określenia dokładnej skali problemu zakażeń WZW typu C w Polsce, uprzejmie informuję, iż wyjaśnień złożonych przez Narodowy Funduszu Zdrowia wynika, że koszt wykonania populacyjnych badań przesiewowych w kierunku określenia dokładnej skali problemu zakażeń WZW typu C w Polsce, którym objęto by populację 20 milionów osób, jest szacowany na około 400 mln. zł, co przykładowo stanowi 16,05 % wszystkich środków finansowych przeznaczonych w 2006 roku na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zgodnie ze stanowiskiem Narodowego Funduszu Zdrowia, wdrożenie tego programu przy obecnych możliwościach finansowych Funduszu nie jest możliwe. Równocześnie informuję, iż według informacji posiadanych przez Ministerstwo Zdrowia, kraje członkowskie Unii Europejskiej przeprowadzały badania przesiewowe w kierunku określenia zakażeń WZW typu C jedynie w grupach podwyższonego ryzyka np. w grupie narkomanów natomiast badaniami tymi nie zostały objęte całe populacje.

Ad. 6. Odnosząc się do możliwości przyśpieszenia czasu trwania procedury dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego, uprzejmie informuję, iż przedmiotowa kwestia została uregulowana w art. 18 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity, Dz. U. Nr 53 póz. 533 z późn. zm.), w myśl którego, postępowanie w sprawie dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 210 dni. Leczenie innych jednostek chorobowych niż wskazane w dokumentach rejestracyjnych leków, leczenie pacjentów z innej grupy wiekowej oraz stosowanie leków, które nie zostały dopuszczone do obrotu, zgodnie z treścią przepisu art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 roku Nr 21 póz. 204 z późn. zm.), jest eksperymentem medycznym, który nie jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków publicznych. Uprzejmie informuję, iż z dokumentów rejestracyjnych leków, które zawierają substancję czynną interferonu pegylowanego wynika, że mogą być one podawane pacjentom powyżej 18 roku życia oraz służą do leczenia Jednostki chorobowej - Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C. Niemniej informuję, iż leczenie dzieci w ramach planowanego do realizacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2006 roku programu terapeutycznego "Leczenie przewlekłego WZW typu C interferonem alfa pegylowanym" możliwe byłoby po rozszerzeniu wskazań rejestracyjnych do stosowania interferonu pegylowanego. Zgodnie z art. 7 ustawy Prawo Farmaceutyczne, wniosek o rozszerzenie wskazań rejestracyjnych leku składa do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych podmiot odpowiedzialny, który uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Odnosząc się do problemu wyceny punktowej programów terapeutycznych na 2005 rok, uprzejmie informuję, iż kwestia wyceny odbywała się w oparciu o informacje o cenach uzyskiwanych na przetargach przez podmioty realizujące program leczenia WZW typu B i C. Zgodnie ze stanowiskiem NFZ, w 2006 roku Fundusz będzie finansował programy terapeutyczne w oparciu o ilość substancji czynnej zastosowanej w leczeniu, natomiast kwestia diagnostyki kwalifikującej i poradnictwa specjalistycznego finansowane będą odrębnie.

Równocześnie informuję, iż w 2006 roku Narodowy Fundusz Zdrowia będzie finansował leczenie:

  • pacjentów powyżej 18 roku życia z rozpoznanym WZW typu C w ramach programu terapeutycznego "Leczenie Przewlekłego WZW Typu C Interferonem Alfa Pegylowanym";
  • pacjentów powyżej 18 roku życia z rozpoznanym WZW typu B i C w ramach programu terapeutycznego "Leczenie Przewlekłego WZW Typu B lub C Interferonem Alfa Naturalnym";
  • pacjentów powyżej 3 roku życia z rozpoznanym WZW typu B i C w ramach programu terapeutycznego "Leczenie Przewlekłego WZW Typu B lub C Interferonem Alfa Rekombinowanym";
  • pacjentów powyżej 18 roku życia z rozpoznanym WZW typu B w ramach programu terapeutycznego "Leczenie Przewlekłego WZW Typu B Lamiwudyną".


Ad. 7. Odnosząc się do wniosku dotyczącego wystosowania apelu do społeczeństwa o tym, że osoby często hospitalizowane, a szczególne te, które otrzymały transfuzję krwi przed rokiem 1993 oraz preparaty krwiopochodne przed rokiem 1995 powinny przebadać się w kierunku zakażenia WZW typu C oraz o konieczności poddania się badaniom w kierunku obecności przeciwciał anty-HCV osób często hospitalizowanych, mających przeprowadzone zabiegi chirurgiczne, hemodializy, badania oraz zabiegi endoskopowe, uprzejmie wyjaśniam, iż Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje wystosowania apelu w przedmiotowej sprawie z uwagi na fakt, iż lekarz pierwszego kontaktu, na podstawie danych z historii choroby pacjenta, jest w stanie stwierdzić, że dana osoba była hospitalizowana, otrzymała transfuzję krwi przed 1993 rokiem lub preparaty krwiopochodne przed 1995 rokiem i w uzasadnionych przypadkach może podjąć ewentualną decyzję o potrzebie skierowania takiego pacjenta do lekarza specjalisty z dziedziny chorób zakaźnych, w celu przeprowadzenia testów na obecność przeciwciał anty-HCV.

Ad. 8. W odpowiedzi na poruszoną kwestię, dotyczącą wycofania zapisów związanych z górnym limitem wiekowym leczenia przeciwwirusowego WZW typu C, uprzejmie wyjaśniam, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 póz. 2135 z późn. zm.) świadczeniobiorcy mają na zasadach określonych w ustawie, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczenie. Wobec przytoczonego przepisu ustawy, każdy świadczeniobiorca bez względu na wiek, ma zagwarantowane prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Po interwencji Ministra Zdrowia w przedmiotowej sprawie, na podstawie zarządzenia Nr 49/2005 z dnia 26 lipca 2005 roku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wprowadzono rozwiązanie polegające na umożliwieniu leczenia pacjentów powyżej 65 roku życia. Jednakże w związku z faktem, iż leki stosowane w programach terapeutycznych są silne działającymi substancjami na organizm, które mogą powodować także działania niepożądane u osób w wieku podeszłym, prowadzenie terapii u ww. pacjentów możliwe jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach, potwierdzonych przez lekarza prowadzącego i pozytywnie zaopiniowanych przez Konsultanta Wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny.

Ad. 9. Odnosząc się do problemu wprowadzenia procedury umożliwiającej leczenie ostrej fazy WZW typu C, uprzejmie informuję, iż finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia leczenia ostrej fazy wirusowego zapalenia wątroby odbywa się w ramach procedury "Wirusowe zapalenie wątroby postać ostra - leczenie", zawartej w katalogu świadczeń szpitalnych i wycenionej na 220 punktów rozliczeniowych. Wycena tej procedury nie uwzględnia kosztów terapii interferonem ze względu na brak wskazań rejestracyjnych dla stosowania tego leku w fazie ostrej choroby.

Ad. 11. W odpowiedzi na kwestię związaną z przeprowadzeniem konsultacji programów terapeutycznych leczenia WZW z Polską Grupą Ekspertów HCV, informuję, iż zgodnie z wyjaśnieniami Narodowego Funduszu Zdrowia, opisy programów terapeutycznych powstały we współpracy z Panem Prof. A. Gładyszem, Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób zakaźnych, Panem dr. n. med. A. Horbanem, Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie chorób zakaźnych oraz Panem Prof. A. Cianciarą, Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Ad. 12. Odnosząc się do kwestii objęcia specjalistyczną pomocą psychologa osób zakażonych HCV oraz ich rodzin, uprzejmie informuję, iż ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w zakresie poradnictwa psychiatrycznego są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków publicznych. Zgodnie z przepisem art. 57 ust. 2 pkt 7, do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w zakresie poradnictwa psychiatrycznego nie jest wymagane skierowanie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Niemniej, zgodnie ze stanowiskiem Narodowego Funduszu Zdrowia, postulat uwzględnienia pomocy psychologicznej w miejscu udzielania świadczeń z zakresu chorób zakaźnych zostanie wzięty pod uwagę podczas opracowywania materiałów na 2007 rok, z uwagi na fakt, iż w roku bieżącym zakończono prace nad opracowaniem "Szczegółowych materiałów informacyjnych...". Należy jednak podkreślić, iż ze względu na niewystarczającą liczbę psychologów klinicznych, wymóg zatrudnienia przy oddziałach i poradniach zajmujących się leczeniem WZW typu C może być trudny do spełnienia przez świadczeniodawców i może ograniczyć dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w tym zakresie.

Z poważaniem
p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego
Sylwia Lis


Dokument zeskanowany i przekonwertowany na format tekstu, jego treść jest zgodna z oryginałem. Możliwe są jedynie drobne blędy literowe wynikłe z automatycznej konwersji dokumentu, który odatkowo jest dostępny w formacie skanów :


Treść PETYCJI wraz z UZASADNIENIEM znajduje się na naszym Serwisie Internetowym, na stronie : Petycja 2005


Powrót »
Nieinwazyjne Badanie Wątroby
fibroscan
»
Ważne!
::Nowe Leki przy HCV
::Artykuły medyczne
::Artykuły prasowe
::Szpitale i poradnie
::ZIOŁOLECZNICTWO
::SKLEPIK ZIOŁOWY
::Felietony Prometeuszy
::Słownik medyczny
::Linki medyczne i inne
::Top lista i liczniki
::ATLAS ZIÓŁ
»
Prometeusze
Kontakt ze Stowarzyszeniem
tel. kom.: 602 172 907
lub tel. stacjonarny:
75 612 00 99 (nowy)
::Pomoc psychologiczna
::Kilka ważnych pism
»
FAQ przeczytaj koniecznie
:: Czy prawidłowy poziom transaminaz (Alat i Aspat) wyklucza obecność zakażenia HCV?
:: Czy można zakazić się poprzez kontakty seksualne?
:: Jakie jest ryzyko przeniesienia (transmisji) HCV z zarażonej matki na dziecko?
:: Jakie są objawy zakażenia wirusem HCV i choroby, jaką ten wirus wywołuje?
:: Czy Hepatitis C można wyleczyć?
:: Jakie leki obecnie są stosowane w leczeniu HCV?
:: Czy zakażeni HCV powinni się szczepić przeciwko HBV (wzw typu B)?
:: Czy można się zakazić od domownika, który jest HCV+?
:: Jak zostać członkiem Stowarzyszenia PROMETEUSZE
»
Nasze Akcje
:: HCV za Kratkami
»
Nasi Partnerzy:

diagnostyka

synevo

Herbapol Poznan
»
Podziękowania
:: Członkom Honorowym
:: Firmom:
AbbVie
za grant i pomoc w modernizacji Serwisu Prometeuszy w 2016 roku

Synevo
Sanofi - Aventis
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A
Gilead

:: Polskiej Grupie Ekspertów HCV
:: Wszystkim lekarzom, którzy wspierają nasze działania
:: Władysławowi Rysiowi i Zbigniewowi Barteczka za wiersze. Brunowi za "koraki" i aukcje charytatywne.
:: Maciejowi, Monice oraz Ewelinie i wszystkim psychologom za pomoc chorym
:: Naszym webmasterom i administratorom:
Arturowi i Włodkowi,
oraz Piotrowi, Tygrysowi, Ktosi i Andzi
:: Wszystkim za wpisy do księgi gości
:: Wszystkim, którzy wspierają naszą akcję
»
Wspieramy
3 kafki - hostele
akcja Pajacyk
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Nasze konto: ING Bank Śląski o/Wałbrzych 61 1050 1908 1000 0022 7301 0526


intermedis - fibroscan


hcv


Hepatic Medical


reklama, tworzenie stron, hosting, wałbrzych, wizytówki, poligrafia

hcv

Copyright © 2001-2018    Prometeusze    All rights Reserved.