Czat codziennie 21:00 | Poczta | Lista dyskusyjna | Poezja | Galeria Medialna | SKLEPIK | PORTAL o HBV | ZIOŁOLECZNICTWO
hcv
wzw

:: Choroba   :: Diagnostyka   :: Leczenie   :: Kontakt   :: O Stowarzyszeniu   :: Strona główna  


Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Leszka Sikorskiego z dnia 19.04.2004


Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Leszka Sikorskiego z dnia 19.04.2004 roku na Interpelację poselską nr 7002 Posła RP Bogdana Lewandowskiego złożoną w Sejmie dnia 22.03.2004, nadesłana do Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym z HCV "Prometeusze" Jarosława Chojnackiego przez Biuro Poselskie Posła Lewandowskiego.

(Wierna Kopia)

MINISTER ZDROWIA
GIS-EP-07–5-WE/04


Pan Marek Borowski
MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Szanowny Panie Marszałku


W związku z interpelacją Pana Posła Bogdana LEWANDOWSKIEGO w sprawie leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby, przekazaną przy piśmie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, znak SPS-0202-7002/04 z dnia 26 marca 2004 roku, poniżej uprzejmie przedstawiam informację w podnoszonej przez Pana Posła sprawie.

Uprzejmie informuję, że szczegółowo zapoznałem się z raportem Stowarzyszenia Pomocy Chorym z HCV „Prometeusze". Poruszone problemy są bardzo ważne i pragnę zapewnić, że w pełni dostrzegane są przez resort zdrowia.

Na wstępie chciałbym jednak podkreślić, że możliwości finansowe ograniczają takie działania ochrony zdrowia, jakie można by wprowadzić do diagnostyki i leczenia zakażeń wirusami hepatotropowymi. W szczególności nie wykonuje się standardowo wszystkich możliwych badań genetycznych dotyczących wirusowych zapaleń wątroby. Działania takie zależą od zleceń lekarzy klinicystów i w konkretnych wskazaniach są wykonywane. Wydaje się, że brak Jest na świecie przykładów świadczących, że badania genetyczne i molekularne wykonywane są standardowo u wszystkich pacjentów. Metody te są niezmiernie drogie i nie znajdują uzasadnienia do ich stosowania w przypadkach bezobjawowych wirusowych zapaleń wątroby.

Niezmiernie ważne jest zapobieganie wystąpieniu omawianych schorzeń. Pragnę poinformować, że zapobieganie szerzeniu się zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) jest w chwili obecnej możliwe wyłącznie na drodze profilaktyki nieswoistej. Brak jest bowiem swoistych metod zapobiegania zakażeniu np. poprzez uodpornienie czynne (szczepienia ochronne) lub bierne (swoiste immunoglobuliny). Profilaktyka nieswoista polega w pierwszej kolejności na identyfikowaniu osób bezobjawowo zakażonych wirusem HCV i eliminowaniu ich z grona dawców krwi lub innych tkanek wykorzystywanych do przeszczepów oraz na zapewnieniu właściwych metod postępowania diagnostyczno-leczniczego, poprzez stosowanie do zabiegów powodujących naruszenie ciągłości tkanek jałowego sprzętu (sprzęt jednorazowy. sterylizacja), a także na ścisłym przestrzeganiu przez dokonujący tych zabiegów personel zasad antyseptyki. Jak słusznie stwierdza się w opracowanym materiale Stowarzyszenia Pomocy Chorym z HCV, zakażenia wirusami hepatotropowymi mają często przebieg bezobjawowy (zwłaszcza w przypadku zakażenia HCV), co powoduje, że do rozpoznania dochodzi niejednokrotnie dopiero z chwilą wystąpienia odległych następstw nie wykrytego wcześniej zakażenia (marskość, pierwotny raka wątroby) lub przypadkowo, przy okazji badań lekarskich wykonywanych z innych powodów.

W chwili obecnej, w związku z masowością przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B) w znaczący sposób zmniejszyła się częstotliwość występowania zakażenia HBV. Przypadki zachorowań na WZW C rejestrowane są natomiast dopiero od roku 1998. Analizując tendencje występujące do końca ubiegłego roku, można zauważyć stabilizację liczby zachorowań na poziomie ok. 2.000 przypadków rocznie. Znacznie istotniejszym problemem jest fakt długiego okresu bezobjawowego występujący w kilkudziesięciu procentach przypadków. Ma to istotne znaczenie epidemiologiczne. Niemożliwe jest jednak prowadzenie powszechnych badań przesiewowych i przypadki tego schorzenia wykrywa się przeważnie, jak wspomniano wyżej, podczas diagnozowania innych chorób, w trakcie hospitalizacji lub w zaawansowanym stadium choroby.

Niezmiernie ważny w szerzeniu się zakażeń wirusami hepatotropowymi wydaje się problem zwiększającej się liczby ludzi, szczególnie młodych, poddających się tatuażom i piercingowi. Niezbędne jest w tym przypadku poszerzanie wiedzy społeczeństwa o możliwości zakażenia się tymi wirusami, a także wirusem HIV przy poddawaniu się ww. zabiegom. Nagłaśnianie tych problemów przez Państwową Inspekcję Sanitarna przynosi co prawda wymierne skutki, ale myślę, że dużą rolę miałaby do odegrania ogólnopolska kampania medialna zainspirowana przez Parlament.

Pragnę podkreślić, że szerokie wprowadzenie szczepień ochronnych, jako podstawowej metody zapobiegania WZW B, spotykało się w przeszłości z niezrozumieniem, a nawet stanowczą krytyką ze strony Światowej Organizacji Zdrowia, i oceniane było jako nieetyczne. Tak wybiórczo stosowana profilaktyka chroni bowiem wyłącznie przed zakażeniem jednym z wielu czynników chorobotwórczych, odpowiedzialnych za jatrogenne zakażenia w placówkach leczniczych. Nie stanowi natomiast zabezpieczenia przed innymi czynnikami chorobotwórczymi przenoszonymi drogą naruszenia ciągłości tkanek, takimi jak np. zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) lub wirusem nabytego niedoboru odporności (HIV).

W latach 1993 - 2004 zaobserwowano w naszym kraju korzystne zmiany w zakresie sytuacji epidemiologicznej wirusowego zapalenia wątroby typu B - tj. 8 krotny spadek zapadalności - co sytuuje zapadalność w Polsce na poziomie zbliżonym do zapadalności w krajach wysoko rozwiniętych. Obserwuje się natomiast jednocześnie narastanie problemu zakażeń innymi czynnikami odpowiedzialnymi za zakażenia szpitalne, w tym szczególnie wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV). Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest poprawa diagnostyki w tym zakresie, pozwalająca na wykrywanie bezobjawowych zakażeń tym wirusem, prowadzących jednak do odległych następstw chorobowych takich jak marskość wątroby i rak pierwotny wątroby. Zdaję sobie sprawę, że w związku z powyższym niezbędne jest położenie większego nacisku na nieswoistą profilaktykę zakażeń wirusami hepatotropowymi. Działania profilaktyczne w zwalczaniu zakażeń szpitalnych nie mogą bowiem sprowadzać się jedynie do szczepień i być alternatywą dla poprawy stanu sanitarno-higienicznego placówek medycznych. Powinny one polegać przede wszystkim na poprawie warunków sanitarno-higienicznych wykonywania świadczeń diagnostyczno-leczniczych. Przestrzeganie nieswoistych procedur zapobiegających występowaniu zakażeń szpitalnych (tj. właściwa sterylizacja i dezynfekcja) oraz nieustanne podnoszenie wiedzy personelu medycznego w odniesieniu do dróg szerzenia się tych zakażeń, dają jedyną gwarancję zmniejszenia częstości zakażeń wszystkimi czynnikami chorobotwórczymi mogącymi wywoływać zakażenia szpitalne, również tymi, przeciwko którym nie jest możliwe uodpornienie w drodze szczepień jak np. WZW C czy zakażenie HIV.

Pragnę zapewnić, że w zakresie sterylizacji, odgrywającej decydującą rolę w zapobieganiu zakażeniom wirusami hepatotropowymi, uzyskano w Polsce w ostatnim okresie zasadniczą poprawę. W chwili obecnej dąży się, aby podstawowym sposobem wyjaławiania, zarówno w publicznych jak niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktykach lekarskich, stała się sterylizacja parą wodną w autoklawach, w miejsce nagminnie stosowanych wcześniej tzw. sterylizatorów na suche powietrze. Upowszechnia się również sprzęt jednorazowego użytku sterylizowany metodami przemysłowymi.

Niezmiernie ważnym problemem jest kwestia bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy wykonywaniu prac związanych z istotnie zwiększonym ryzykiem zakażenia wirusami hepatotropowymi HBV, HCV i HDV. Uprzejmie informuję, że poprawa standardów sanitarno-higienicznych wykonywania świadczeń medycznych skutkować będzie również zmniejszeniem ryzyka zakażeń wśród personelu medycznego. Pragnę zauważyć jednocześnie, że obecnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2003 roku w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach (Dz.U. Nr 5 póz. 60) wprowadzony został obowiązek przeprowadzania pracowniczych szczepień ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typ B u osób podejmujących pracę na stanowiskach, przy wykonywaniu których może dojść do zakażenia wirusem HBV, zaś w odniesieniu do personelu medycznego, uczniów i studentów szkół medycznych utrzymany został, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień (DZ.U. Nr 237, póz. 2018), obowiązek poddawania się tym szczepieniom.

Nie ulega też wątpliwości, że ze względu na podobną drogę szerzenia się zakażenia, ww, grupy osób narażonych zawodowo na zakażenie wirusem HBV, są jednocześnie narażone również na zakażenie wirusem HCV, a także HIV.

Kwestie wykonywania badań pracowniczych uwzględniających możliwość zakażenia pracowników w trakcie wykonywania czynności zawodowych różnymi wirusami hepatotropowymi, pozostają w gestii lekarzy medycyny pracy świadczących profilaktyczną opiekę nad pracownikami i dokonywanej przez nich oceny poszczególnych stanowisk pracy pod kątem ryzyka zakażenia. Koszt badania lekarskiego i niezbędnych badań laboratoryjnych ponosi każdorazowo pracodawca. Pragnę podkreślić, że przepis art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, póz. 593 z późn. zm) nakłada na lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę nad zatrudnionym szerokie zadania w zakresie rozpoznawania czynników ryzyka zdrowotnego związanych z danym stanowiskiem pracy, wykonywania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, monitorowania stanu zdrowia pracowników, jak również wdrażania zasad profilaktyki chorób u pracowników szczególnie narażonych w związku z wykonywaną pracą.

Poruszony przez Pana Posła Bogdana LEWANDOWSKIEGO problem umieszczenia omawianych schorzeń w wykazie chorób przewlekłych będzie przez resort zdrowia rozważony. Formalne uznanie wirusowych zapaleń wątroby za choroby przewlekłe nie poprawi co prawda sytuacji w zakresie zachorowalności, ale niewątpliwie przyczyni się do łatwiejszego dostępu pacjentów do leków. Należy jednak zauważyć, że możliwości finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia są ograniczone i niezbędne będzie przeprowadzenie stosownych symulacji i określenia kosztów finansowych przeprowadzenia takiej operacji.

Odnośnie poruszonych problemów dotyczących finansowania kosztów leczenia ubezpieczonych, chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu B oraz planowanych w tym zakresie działań pragnę poinformować, że finansowanie świadczeń zdrowotnych reguluje ustawa z dnia 23 stycznia o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, póz. 391 z późn. zm.). Zgodnie z art. 49 cytowanej ustawy, ubezpieczony ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, w ramach posiadanych przez fundusz środków finansowych.

Według obecnie obowiązujących przepisów, a mianowicie:

  • 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające ( Dz. U. nr 28 póz. 272 z późn. zm.)
  • 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i materiałów medycznych, które ze wzglądu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością (Dz. U. nr 28 póz- 273 z późn. zm.)


preparaty interferonu nie są i nie były dotychczas objęte listą leków refundowanych. Możliwość uzyskania leczenia z ich zastosowaniem odbywała się poprzez realizację programów lekowych lub wydawanie indywidualnej zgody przez byłe kasy chorych, na finansowanie leczenia tego typu preparatem.

Po wprowadzeniu przepisów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia w dalszym ciągu istnieje możliwość rozpatrywania indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z treścią art. 148 przedmiotowej ustawy do kompetencji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia należy rozpatrywanie indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego. Do takich indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego należą w szczególności sprawy dotyczące objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do świadczeń.

Kompetencje do rozpatrywania indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, zostały przyznane - dyrektorom wojewódzkich oddziałów NFZ, zgodnie z uchwałą Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia nr 32/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 w sprawie upoważnień dla dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ oraz zmianami do tej uchwały z dnia 9 czerwca 2003 roku (uchwała nr 113/2003 z dnia 9 czerwca).

Biorąc powyższe pod uwagę istnieje możliwość podjęcia indywidualnej decyzji w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych wymagających stosowania leków nie objętych refundacją. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi, ubezpieczony powinien zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania - Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, z prośbą o podjęcie przez Dyrektora Oddziału indywidualnej decyzji w sprawie refundacji kosztów leczenia z zastosowaniem zalecanego leku bądź procedury medycznej. Jednocześnie uprzejmie informuję, że w przypadku podjęcia przez Oddział NFZ decyzji niekorzystnej dla ubezpieczonego może on, zgodnie z art.149 cyt. ustawy, odwołać się za pośrednictwem oddziału do Rejonowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie pragnę poinformować, że Narodowy Fundusz Zdrowia mając na względzie konieczność zapewnienia ubezpieczonym dostępu do świadczeń zdrowotnych z zastosowaniem drogich leków podjął prace związane z opracowaniem programów lekowych, w tym programu leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B i C u dzieci i dorosłych preparatami: Rebetron, Interferon alfa, Lamiwudyna. Należy jednak pamiętać, że wdrożenie tych programów będzie uzależnione od możliwości finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pragnę także poinformować, że w przedmiotowej sprawie Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o przedstawienie informacji o stanie zaawansowania prac w zakresie programów lekowych, związanych między innymi z leczeniem przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że w 2004 roku, w zależności od zakresu świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa, Narodowy Fundusz Zdrowia przewiduje wprowadzenie 18 programów lekowych, w tym także leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B preparatami interferonu alfa.

Reasumując pragnę poinformować, że resort zdrowia w pełni zdaje sobie sprawę z wagi poruszanego problemu. Zwalczanie chorób zakaźnych jest zresztą treścią 17 celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata 1996-2005. Realizacja tego Programu przynosi wymierne korzyści zdrowotne dla społeczeństwa. Szczególnie widoczne jest to w zakresie zwalczania wirusowego zapalenia wątroby typu B. W nowym Narodowym Programie Zdrowia na lata 2006-2015 niewątpliwie niezmiernie ważne będzie umieszczenie innych niż WZW B schorzeń wywoływanych wirusami hepatotropowymi. Zupełnie odmienną natomiast sprawą jest pogłębiona diagnostyka i nowoczesne, kosztowne i skuteczne jedynie w 50% przypadków leczenie. Wymaga to ustanowienia specjalnego programu zdrowotnego wprowadzającego procedurę wysokospecjalistyczną, a także przeznaczenie na ten cel odpowiednich środków finansowych. Kwestie te będą rozważane w miarę corocznego zwiększania możliwości budżetowych Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.


Z poważaniem
Leszek Sikorski


WERSJA DO DRUKOWANIA
Powrót »Nieinwazyjne Badanie Wątroby
fibroscan
»
Ważne!
::Nowe Leki przy HCV
::Artykuły medyczne
::Artykuły prasowe
::Szpitale i poradnie
::ZIOŁOLECZNICTWO
::SKLEPIK ZIOŁOWY
::Felietony Prometeuszy
::Słownik medyczny
::Linki medyczne i inne
::Top lista i liczniki
::ATLAS ZIÓŁ
»
Prometeusze
Kontakt ze Stowarzyszeniem
tel. kom.: 602 172 907
lub tel. stacjonarny:
75 612 00 99 (nowy)
::Pomoc psychologiczna
::Kilka ważnych pism
»
FAQ przeczytaj koniecznie
:: Czy prawidłowy poziom transaminaz (Alat i Aspat) wyklucza obecność zakażenia HCV?
:: Czy można zakazić się poprzez kontakty seksualne?
:: Jakie jest ryzyko przeniesienia (transmisji) HCV z zarażonej matki na dziecko?
:: Jakie są objawy zakażenia wirusem HCV i choroby, jaką ten wirus wywołuje?
:: Czy Hepatitis C można wyleczyć?
:: Jakie leki obecnie są stosowane w leczeniu HCV?
:: Czy zakażeni HCV powinni się szczepić przeciwko HBV (wzw typu B)?
:: Czy można się zakazić od domownika, który jest HCV+?
:: Jak zostać członkiem Stowarzyszenia PROMETEUSZE
»
Nasze Akcje
:: HCV za Kratkami
»
Nasi Partnerzy:

diagnostyka

synevo

Herbapol Poznan
»
Podziękowania
:: Członkom Honorowym
:: Firmom:
AbbVie
za grant i pomoc w modernizacji Serwisu Prometeuszy w 2016 roku

Synevo
Sanofi - Aventis
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A
Gilead

:: Polskiej Grupie Ekspertów HCV
:: Wszystkim lekarzom, którzy wspierają nasze działania
:: Władysławowi Rysiowi i Zbigniewowi Barteczka za wiersze. Brunowi za "koraki" i aukcje charytatywne.
:: Maciejowi, Monice oraz Ewelinie i wszystkim psychologom za pomoc chorym
:: Naszym webmasterom i administratorom:
Arturowi i Włodkowi,
oraz Piotrowi, Tygrysowi, Ktosi i Andzi
:: Wszystkim za wpisy do księgi gości
:: Wszystkim, którzy wspierają naszą akcję
»
Wspieramy
3 kafki - hostele
akcja Pajacyk
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Nasze konto: ING Bank Śląski o/Wałbrzych 61 1050 1908 1000 0022 7301 0526


intermedis - fibroscan


hcv


Hepatic Medical


reklama, tworzenie stron, hosting, wałbrzych, wizytówki, poligrafia

hcv

Copyright © 2001-2018    Prometeusze    All rights Reserved.