Czat codziennie 21:00 | Poczta | Lista dyskusyjna | Poezja | Galeria Medialna | SKLEPIK | PORTAL o HBV | ZIOŁOLECZNICTWO
hcv
wzw

:: Choroba   :: Diagnostyka   :: Leczenie   :: Kontakt   :: O Stowarzyszeniu   :: Strona główna  


Raport Specjalny Prometeuszy - 2005 rok


Sytuacja chorych na przewlekłe zapalenia wątroby, dostępność do leczenia przeciwwirusowego oraz sytuacja epidemiologiczna kraju pod względem zakażeń HCV na przełomie 2005/2006 roku.

Opis sytuacji epidemiologicznej dotyczącej HCV

Epidemia HCV zatacza coraz większe kręgi. HCV jest obecnie największym problemem epidemiologicznym w Polsce. Specjaliści chorób zakaźnych mówią o pandemii i biją na alarm. Na świecie zakażonych tym wirusem jest od 170 do 300 milionów ludzi. W Polsce specjaliści szacują, że zakażonych jest co najmniej 730 tysięcy, z czego blisko 700 tysięcy zakażonych nie ma pojęcia o swoim zakażeniu. Słaba wykrywalność zakażeń jest powodowana bezobjawowością w początkowej fazie zakażenia, brakiem objawów ostrej fazy zakażenia w ponad 90% przypadków oraz niespecyficznymi objawami, które mogą nastąpić w wyniku wieloletniego przewlekłego zakażenia tym wirusem, a są często utożsamiane z grypą czy z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Do zakażenia w Polsce dochodzi w ok. 80% przypadków w wyniku zabiegów medycznych - także tych najdrobniejszych, jak zastrzyk, szczepionka czy pobieranie krwi, a także w wyniku wykonywania tatuaży, stosowania narkotyków, kolczykowania. HCV jest przyczyną marskości wątroby, raka pierwotnego tego narządu oraz najczęstszą przyczyną kwalifikacji do przeszczepów wątroby. Prawdopodobnie w najbliższych latach liczba zgonów z powodu przewlekłego zakażenia HCV ulegnie podwojeniu. Standardem leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu C jest terapia skojarzona interferonem pegylowanym (zastrzyki podskórne) z rybawiryną (stosowana doustnie), która w zależności od genotypu wirusa HCV trwać może 24 lub 48 tygodni, dając od 57 do 85% szans na stałą eliminację HCV. Szybkie rozpoczęcie leczenia mierzone od momentu zakażenia oraz genotyp wirusa inny niż 1. i 4. zwiększają szanse powodzenia terapii. Leczenie zakażenia w fazie ostrej może być krótsze, z zastosowaniem samego interferonu i daje szanse stałej eradykacji wiremii nawet do 100% przypadków.

I. Wzrost zapadalności na HCV w ostatnim roku o blisko 50% !

O tym, że epidemia HCV zatacza w Polsce coraz większe kręgi świadczą liczby przedstawione poniżej. Efekt wykrycia nowych osób zakażonych HCV w Polsce jest zapewne wynikiem nagłaśniania informacji o tym wirusie między innymi przez nasze Stowarzyszenie, a głównie podczas zainicjowanej przez nas kampanii w TV TVN oraz w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej "HCV można pokonać" i innych tego typu akcjach, jak np. "Zostań w grze!", w której to akcji przebadano darmowo ponad 2000 osób, u których w 2% przypadków wykryto obecność przeciwciał antyHCV.

Zgłoszone "objawowe" wykryte zakażenia HCV od 1997 roku w Polsce:

1997 rok (dane niepełne - początek rejestracji): 998 osób

1998 rok: 1560 osób
1999 rok: 1836 osób
2000 rok: 1954 osób
2001 rok: 1837 osób
2002 rok: 1894 osób
2003 rok: 2136 osób
2004 rok: 2059 osób

Średnia z ostatnich 7 lat (1998-2004): 1897 osób

2005 rok: 2993 zgłoszonych zakażeń wirusem HCV

Z powyższych danych wynika, że w 2005 roku wykryto i zgłoszono o 58% więcej "objawowych" zakażeń HCV w Polsce w porównaniu do 7 lat poprzednich.

Prawdopodobnie przy okazji nagłaśniania problemu HCV zwiększyła się także o blisko 10% wykrywalność zakażenia wirusem HBV (z 1570 w roku 2004 do 1724 w roku 2005).

Od 1997 roku, odkąd rozpoczęto rejestrację zakażeń HCV (objawowych), wykryto łącznie 17 267 przypadków zakażeń tym wirusem, z szacowanej liczby 730 tysięcy zakażonych HCV w Polsce, co stanowi odsetek ok. 2,36%.

97,64%, a więc prawie wszyscy zakażeni HCV w Polsce, nie wiedzą o swoim zakażeniu!!!

II. Sytuacja w dostępie do leczenia

Liczby dotyczące osób leczonych oraz oczekujących na leczenie opisaliśmy już w listopadzie 2005 roku na stronie "Leczeni w 2005", gdzie opublikowane zostały dane pochodzące od Polskiej Grupy Ekspertów HCV z 54 ośrodków zajmujących się diagnostyką oraz leczeniem hepatitis C w Polsce. Obraz niepełny, bo brakuje w nim kilku (mniejszych, leczących niewielkie ilości osób zakażonych HCV) placówek, które nie odpowiedziały dotychczas na zapytanie Polskiej Grupy Ekspertów HCV.

Z informacji własnych wiemy, że w kilku ośrodkach, które nie odpowiedziały na zapytanie PGE HCV, sytuacja jest podobna.

Skumulowane dane z 54 ośrodków pochodzą z września 2005 roku i są pomimo wszystko dość reprezentatywne, aby móc przedstawiać ogólnopolską sytuację w dostępie do leczenia. Można się na nich oprzeć, opisując najważniejszy problem pacjentów zakażonych HCV w Polsce.

Łączna liczba leczonych osób w 54 ośrodkach w 2005 roku wynosi 2237, nie wliczając liczby kuracji rozpoczętych w roku 2004 (kontynuacji). Dodając szacunkową liczbę (ok. 50 osób) z mniejszych ośrodków, które nie dokonały zgłoszenia, można doliczyć się ok. 2300 terapii mających miejsce w roku 2005. W liczbie tej są terapie interferonami: pegylowanymi, rekombinowanymi (klasycznymi) oraz naturalnym.

Z całą pewnością zawyżona jest liczba 3100 osób leczonych w 2005 roku w terapii skojarzonej interferonami i rybawiryną, którą to liczbę w odpowiedzi na naszą Petycję podaje Ministerstwo Zdrowia (na podstawie informacji NFZ?).

Liczba osób oczekujących na leczenie we wrześniu 2005 roku wynosiła w tych 54 ośrodkach 5887 osób (3787 osób zakwalifikowanych do leczenia i 2091 osób oczekujących na kwalifikację). Dodając szacunkowe 50-100 osób z ośrodków, które nie odpowiedziały na zapytanie, można szacować, że liczba oczekujących mieści się w granicach 6000. Liczba ta zgadzałaby się z liczbą przedstawioną w 2004 roku przez konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych (także ok. 6000). Od października do końca roku statystyki PZH odnotowały 766 zgłoszonych "objawowych" nowo wykrytych zakażeń HCV. Szacujemy więc, zapewne słusznie, że liczba oczekujących uległa wydłużeniu i wynosi około 6800.

Sytuacja ta nadal jest bardzo zła! Osób oczekujących na leczenie przybywa, zamiast ubywać!

Pomimo zapewnień NFZ o zwiększeniu środków na diagnostykę, leczenie i hospitalizacje z ok. 50 mln zł w roku 2004 do około 69 mln zł w roku 2005 poprawy nie widać. Pytanie, jakie się nasuwa obecnie, to jaka część z tych zadeklarowanych pieniędzy została wykorzystana? Wiemy, że wielu ośrodkom zabrakło funduszy (limitów) na towarzyszącą leczeniu hospitalizację. W 2004 roku problemem były braki środków na niezbędną diagnostykę kwalifikacyjną, w tym na hospitalizację niezbędną do rozpoczęcia terapii. Warto przypomnieć, ze w wyniku owych błędów blisko połowa pieniędzy przeznaczonych na leczenie przewlekłych zapaleń wątroby nie została wykorzystana! Szpitale nie mogły dopłacać do leczenia.

Historia się powtarza. Niewiele bowiem wynika z faktu, że NFZ deklaruje ok. 69 mln zł na leczenie hepatitis C, skoro duża część tych pieniędzy wraca do kasy jako niewykorzystana z powodu innych błędów proceduralnych, np. limitowania ilości hospitalizacji niezbędnych do wprowadzenia leczenia przeciwwirusowego.

Leków nadal brakuje dla ok. 70% pacjentów wymagających leczenia, połowę tej grupy stanowią chorzy niezdiagnozowani w zakresie kwalifikacyjnym do leczenia. Wobec sytuacji braku środków leczniczych diagnostyka nie ma bowiem często wcale miejsca. Powinna być i jest wykonywana przed samym wdrożeniem leczenia, a nie na 2-3 lata przed leczeniem.

Lekarze nadal są zmuszani dokonywać selekcji - kogo leczyć najpierw, a kogo wcale - nie ze względów medycznych, a z czysto ekonomicznych.

Sytuację w dostępie do leczenia doskonale obrazują przykładowe dane z Małopolskiego OW NFZ o ilości osób oczekujących na leczenie we wszystkich prowadzonych w tym województwie programach lekowych (terapeutycznych) w 2005 roku. To przykład, jak niesprawiedliwie i marginalnie traktuje się pacjentów zakażonych HCV i HBV.

Liczba oczekujących na leczenie w województwie małopolskim :

Niedokrwistości Erytropoetyną - 19
Dystonii i porażenia mózgowego Toksyną Botulinową - 38
Stwardnienia Rozsianego lekami immunomodulącymi - 82
RZS / blokery TNF - 22
RZS/leflunomididem - 78
Przedwczesnego dojrzewania płciowego dzieci triptoreliną/leuproreliną - 0
Leczenie pierwotnych zaburzeń odporności immunoglobulinami - 0
Chorych z przewlekłym WZW B i C - 513
Białaczki przewlekłej Imatinibem - 9
Nowotworów Imatinibem - 0
Nadpłytkowości Anagrelidem - 18
Glejaków złośliwych temozolomidem - 1
chłoniaków -rituximabem - 9
Raka jelita grubego irinotekanem - 1
Skojarzone raka jajnika paklitaxelem - 1
Raka piersi trastuzumabem - 10
Raka piersi docetakselem - 0
Raka piersi kapecytabiną - 0
Raka jelita grubego kapecytabiną - 0
Raka jajnika topotekanem - 5

Widać różnicę traktowania chorych. Kolejka oczekujących na wszystkie pozostałe programy lekowe finansowane przez NFZ w województwie małopolskim jest prawie o połowę mniejsza niż kolejka oczekujących na leczenie przewlekłych zapaleń wątroby!

III. Błędna definicja zakażenia HCV w raportach o zapadalności na niektóre choroby zakaźne przygotowywane przez Państwowy Zakład Higieny. "Polish Fatal Error"

W zeszłorocznym Raporcie Specjalnym Prometeuszy "Zgłaszalność o nowych zakażeniach HCV do Sanepidu" zwróciłem uwagę na niepełne, niedoskonałe dane dotyczące wykrywania nowych zakażeń wirusem HCV. Wówczas to w przekonaniu o tym, że nowo wykryte zakażenia nie są zgłaszane, obwiniałem podmioty zobowiązane do zgłaszania. Sugerowałem, aby stacje sanitarno-epidemiologiczne zwracały szczególną uwagę na placówki medyczne, które nie zgłaszają wcale lub zgłaszają rażąco mniej zakażeń w porównaniu do innych podobnych. Nadal uważam, że placówki medyczne nie zgłaszają wszystkich wykrytych zakażeń HCV. Przykładowo w woj. zachodniopomorskim w grudniu zgłoszono zaledwie 6 przypadków "objawowych" zakażeń HCV, w tym ani jednego w drugiej połowie tego miesiąca...

W bieżącym roku uzyskaliśmy informacje o tym, że stacje sanitarno-epidemiologiczne mają dwie listy zgłoszeń o wykrytych zakażeniach HCV z podziałem na "zakażonych objawowych" i "zakażonych bezobjawowych", z których zaledwie ci pierwsi byli uwzględniani w meldunkach o zapadalności na niektóre choroby zakaźne. Rzecz w dużym stopniu bulwersująca, wziąwszy pod uwagę, że większość zakażonych HCV to właśnie ci bezobjawowi - bez oznak jakiejkolwiek patologii (np. bez zażółcenia powłok skórnych, bez objawów dyspeptycznych). Jako objawowych i zarazem rejestrowanych brano pod uwagę tych, którzy mieli potwierdzony wynik dodatni w badaniu HCV RNA. W tym ostatnim przypadku czas pomiędzy wykryciem przeciwciał antyHCV a wykonaniem badań molekularnych jest po prostu dłuższy niż czas pomiędzy wykryciem przeciwciał antyHCV a dotarciem do danej osoby pracownika sanepidu w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego. Jednakże to nie pracownicy sanepidów pracują za szybko, a dostęp do badań molekularnych jest po prostu długotrwały w wyniku kilkumiesięcznych kolejek na pierwszą wizytę do lekarza chorób zakaźnych. Kolejne zastrzeżenia budzi fakt kwalifikowania pacjentów na "objawowych" i "bezobjawowych" przez pracowników epidemiologicznych, którzy nie są lekarzami chorób zakaźnych i nie posiadają możliwości wykonania jakichkolwiek badań ani też nie mają zazwyczaj wglądu do tych badań, które były wykonane (morfologia, "biochemia wątrobowa"). Pracownicy sanepidów odpowiedzialni za wywiad epidemiologiczny diagnozują podczas rozmowy pacjenta z przewlekłym zapaleniem wątroby i decydują, czy jest on chory, czy też nie...

Informacja pochodząca od Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, opublikowana po szkoleniu w ramach szkolenia pracowników sanepidów i placówek służby zdrowia "HCV można pokonać" w listopadzie 2005 roku:

"Dane pewne, dotyczące Małopolski, mówią, że w roku ubiegłym zdiagnozowano u nas chorobę u 134 osób, a ślady obecności wirusa wykryto u 778 osób".

Należy podkreślić, że cytowana powyżej liczba 778 osób z województwa małopolskiego, a także porównywalne liczby z pozostałych 15 województw nie były umieszczane dotąd w żadnych statystykach czy szacunkach od 1997 roku, odkąd rozpoczęto w Polsce rejestrację zakażeń wirusem HCV! W powyższym przykładzie mamy zanotowanych 912 przypadków wykrycia przeciwciał antyHCV, z czego 80% osób prawdopodobnie jest zakażonych HCV, co daje nam liczbę 730 przypadków, a nie 134...

Jeżeli przez otrzymany współczynnik różnicy pomiędzy tymi wartościami przeliczymy na nowo liczbę zgłoszonych zakażeń "objawowych" HCV w całej Polsce, to liczba nowych przypadków zakażenia tym wirusem wyniesie około 16 000 osób!!! (5,5 x 2993 zgłoszone w 2005 roku).

W rezultacie błędnej definicji zakażenia mniej niż 20% osób, u których wykryto obecność przeciwciał antyHCV, trafiała do statystyk. Odwrotnie proporcjonalnie do rzeczywistych statystyk medycznych, które świadczą, że u ok. 80% zakażonych HCV, u których wykrywa się dodatnie miano przeciwciał antyHCV, dochodzi do przewlekłego zapalenia wątroby. Spośród zgłoszonych do sanepidów rejestracji podlegało dotąd mniej niż 20% liczby osób zakażonych HCV. Liczby osób, faktu zakażenia których w ogóle nie zgłoszono, nie sposób jest przewidzieć.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że na podstawie tych samych statystyk od początku ich tworzenia odpowiedni urzędnicy i decydenci ustalają skalę problemu, jakim są zakażenia HCV w Polsce, to widoczna jest fatalna pomyłka ("Polish Fatal Error"), której ofiarami staliśmy się my - pacjenci.

IV. Brakujące elementy

Wśród kilku najważniejszych problemów, jakie niesie ze sobą zła sytuacja dotycząca zakażeń HCV, są między innymi:

1. Brak możliwości wydania skierowania na badanie antyHCV przez lekarza pierwszego kontaktu (POZ). Skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu do specjalisty chorób zakaźnych owocuje oczekiwaniem pacjenta na wizytę u zakaźnika i na wykonanie badania do kilku miesięcy, co bardzo często zniechęca ludzi w ogóle do wykonania tego badania, pomimo wyraźnych oznak mogących wskazywać na trwające zakażenie HCV. Efektem lawinowym tego ewidentnego braku są narastające kolejki do specjalistów w poradniach WZW i hepatologicznych. Czas oczekiwania wynosi od 2 do nawet 6 miesięcy!

2. Brak rejestracji, błędy proceduralne przy rejestracji leków oraz braki zastosowań leków zarejestrowanych dla określonego stadium choroby czy grupy wiekowej, w tym:

- brak zarejestrowanego leku skierowanego do leczenia WZW C w fazie ostrej,
- brak zarejestrowanego pegylowanego interferonu do leczenia osób poniżej 18. roku życia,
- brak zarejestrowanej rybawiryny do leczenia w skojarzeniu z interferonem naturalnym (leukocytarnym). Zarejestrowane preparaty innych firm (rybawiryna) nie mogą być stosowane w skojarzeniu z interferonem naturalnym.

3. Braki oraz błędy proceduralne w odniesieniu do metod leczenia osób z hepatitis C:

- Utrudnianie leczenia osób po 65. roku życia w terapii przeciwwirusowej skojarzonej przeciwko hepatitis C - terapia u osób po 65. roku życia wymaga każdorazowo zgody konsultanta wojewódzkiego oraz OW NFZ. Lekarz chorób zakaźnych, a nie płatnik (NFZ), powinien podejmować decyzje dotyczące tego, kogo można i należy leczyć.

- Zaniżone punktacje leków, w tym przede wszystkim interferonu klasycznego (leczenie dzieci) - przewidywany przez nas i możliwy czarny scenariusz to wstrzymanie leczenia dzieci od początku roku 2006, tak jak to miało miejsce w roku 2005 przez okres 5 miesięcy.

V. W obecnym całokształcie leczenie dzieci jest już niemożliwe!

Brak zgody ze strony NFZ na dalsze refundowanie leczenia dzieci pegylowanym interferonem jak to miało miejsce w 2 połowie 2005 roku oraz zaniżone punktacje lekowe na interferon klasyczny stanowią tło sytuacji, gdy leczenie dzieci stało się niemożliwe. Wyjściem z sytuacji byłoby wydanie zgody przez ministra zdrowia na leczenie dzieci pegylowanym interferonem, pomimo braków rejestracyjnych, w oparciu o opinie grup ekspertów w dziedzinie chorób zakaźnych dzieci i leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu C. Wystosujemy w tej sprawie pismo do ministra zdrowia, prosząc zarazem o poparcie ze strony Polskiej Grupy Ekspertów HCV oraz najwybitniejszych specjalistów w leczeniu chorób zakaźnych wieku dziecięcego.

Prezes NFZ zmienił w grudniu 20005 roku punktacje leków interferonu naturalnego oraz wdrożył do programów leczenie przewlekłych zapaleń wątroby typu B interferonem pegylowanym, co zmniejszyło liczbę błędów o 2 pozycje. Nie załatwia to jednak sprawy do końca. Reszta błędów powinna być także naprawiona jak najszybciej, bo nowy rok się już rozpoczął. Nie można pozwolić, aby szereg uchybień i wypaczeń rzutował na zdrowie ludzi zakażonych w głównej mierze w placówkach służby zdrowia. W tym przypadku staliśmy się ofiarami zakażeń - błędów medycznych, które za wszelką cenę powinny być naprawione, i stąd zakażenia HCV oraz HBV powinny być traktowane priorytetowo.

Raport Specjalny Prometeuszy przygotowano na podstawie danych :

Państwowego Zakładu Higieny : Meldunki o niektórych chorobach zakaźnych w 2005 roku

Centrali NFZ : Program terapeutyczne leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu B i C interferonami : pegylowanym, klasycznym, naturalnym wraz z rybawiryną.

OW NFZ w Krakowie: Lista osób oczekujących na leczenie w programach lekowych w województwie małopolskim. Polskiej Grupy Ekspertów HCV: Dane liczbowe o ilości osób z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C leczonych i oczekujących na leczenie oraz na diagnostykę kwalifikacyjną do leczenia z września 2005 roku.

Państwowej Inspekcji Sanitarnej : Metodyka sporządzania szacunków osób uwzględnionych jako "objawowi" i "bezobjawowi" zakażeni HCV w zgłoszeniach przesyłanych przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne do PZH.

Stowarzyszenia Pomocy Chorym z HCV Prometeusze : informacje oraz szacunki w oparciu o wiedzę pochodzącą od Pacjentów i lekarzy chorób zakaźnych z terenu całego kraju.

Autor Raportu :
Jarosław Chojnacki - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Chorym z HCV Prometeusze.

Data i miejsce publikacji : 10 Styczeń 2006 rok www.prometeusze.pl
Kontakt z autorem:

Jarosław Chojnacki
Prezes Prometeuszy
ul. Długa 7A/4
58-309 Wałbrzych
tel. kom. 602 172 907
Email: prezes@prometeusze.pl

Wersja do druku.
Powrót »Nieinwazyjne Badanie Wątroby
fibroscan
»
Ważne!
::Nowe Leki przy HCV
::Artykuły medyczne
::Artykuły prasowe
::Szpitale i poradnie
::ZIOŁOLECZNICTWO
::SKLEPIK ZIOŁOWY
::Felietony Prometeuszy
::Słownik medyczny
::Linki medyczne i inne
::Top lista i liczniki
::ATLAS ZIÓŁ
»
Prometeusze
Kontakt ze Stowarzyszeniem
tel. kom.: 602 172 907
lub tel. stacjonarny:
75 612 00 99 (nowy)
::Pomoc psychologiczna
::Kilka ważnych pism
»
FAQ przeczytaj koniecznie
:: Czy prawidłowy poziom transaminaz (Alat i Aspat) wyklucza obecność zakażenia HCV?
:: Czy można zakazić się poprzez kontakty seksualne?
:: Jakie jest ryzyko przeniesienia (transmisji) HCV z zarażonej matki na dziecko?
:: Jakie są objawy zakażenia wirusem HCV i choroby, jaką ten wirus wywołuje?
:: Czy Hepatitis C można wyleczyć?
:: Jakie leki obecnie są stosowane w leczeniu HCV?
:: Czy zakażeni HCV powinni się szczepić przeciwko HBV (wzw typu B)?
:: Czy można się zakazić od domownika, który jest HCV+?
:: Jak zostać członkiem Stowarzyszenia PROMETEUSZE
»
Nasze Akcje
:: HCV za Kratkami
»
Nasi Partnerzy:

diagnostyka

synevo

Herbapol Poznan
»
Podziękowania
:: Członkom Honorowym
:: Firmom:
AbbVie
za grant i pomoc w modernizacji Serwisu Prometeuszy w 2016 roku

Synevo
Sanofi - Aventis
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A
Gilead

:: Polskiej Grupie Ekspertów HCV
:: Wszystkim lekarzom, którzy wspierają nasze działania
:: Władysławowi Rysiowi i Zbigniewowi Barteczka za wiersze. Brunowi za "koraki" i aukcje charytatywne.
:: Maciejowi, Monice oraz Ewelinie i wszystkim psychologom za pomoc chorym
:: Naszym webmasterom i administratorom:
Arturowi i Włodkowi,
oraz Piotrowi, Tygrysowi, Ktosi i Andzi
:: Wszystkim za wpisy do księgi gości
:: Wszystkim, którzy wspierają naszą akcję
»
Wspieramy
3 kafki - hostele
akcja Pajacyk
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Nasze konto: ING Bank Śląski o/Wałbrzych 61 1050 1908 1000 0022 7301 0526


intermedis - fibroscan


hcv


Hepatic Medical


reklama, tworzenie stron, hosting, wałbrzych, wizytówki, poligrafia

hcv

Copyright © 2001-2018    Prometeusze    All rights Reserved.