Czat codziennie 21:00 | Poczta | Lista dyskusyjna | Poezja | Galeria Medialna | SKLEPIK | PORTAL o HBV | ZIOŁOLECZNICTWO
hcv
wzw

:: Choroba   :: Diagnostyka   :: Leczenie   :: Kontakt   :: O Stowarzyszeniu   :: Strona główna  


RAPORT SPECJALNY PROMETEUSZY - Stan Leczenia i diagnostyki Hepatitis C


Wstęp.

W przebiegu całorocznej działalności na rzecz chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C nasze Stowarzyszenie, jako największa w kraju organizacja pozarządowa zajmująca się problematyką przewlekłych zapaleń wątroby typu C o ogólnopolskim zakresie działania przygotowała niniejszy raport w odniesieniu do rzeczywistej sytuacji pacjentów zakażonych wirusem HCV. Raport przygotowano w celu poinformowania decydentów oraz społeczeństwa polskiego za pośrednictwem medialnych form przekazu o sytuacji chorych, dzieci i dorosłych, zakażonych wirusem HCV w placówkach służby zdrowia (ponad 80% tych zakażeń).

Statystyka.

Do roku 2004 w całej Polsce zdiagnozowano zaledwie około 15 000 przypadków zakażenia HCV, co stanowi zaledwie około 2 % z spośród ilości zakażonych w naszym kraju według szacunków Polskiej Grupy Ekspertów (ok. 730 tys. zakażonych), a według szacunków Państwowego Zakładu Higieny (PZH), które mówią o około 1,5% (ok. 580 tys. zakażonych) w naszej populacji jest to także zaledwie 2,6 % spośród osób szacunkowo zakażonych w Polsce.

Z tych danych statystycznych wynika, że w Polsce jest od około 565 000 (97,4 % z szacowanej przez PZH liczby około 580 tys.), do około 715 000 (98 % z szacowanej przez PGE HCV liczby około 730 tys.) osób zakażonych, którzy nie zdają sobie w ogóle sprawy z własnego zakażenia wirusem HCV.

Osoby te mogą nieświadomie roznosić zakażenie HCV na inne osoby, głównie matki na swoje dzieci (ok. 5-6% prawdopodobieństwa na zakażenie wertykalne) oraz na swoich partnerów seksualnych (rzadziej) i domowników w przypadku kontaktu ich z krwią osoby zakażonej. Nieświadomi zakażenia wirusem HCV mają oczywiście najwyższe szanse przeniesienia zakażenia podczas wszelkich zabiegów medycznych, w których dochodzi do kontaktu z krwią osoby zakażonej/osoby zdrowej.

Zatrważająco mała liczba osób zdiagnozowanych w stosunku do osób szacunkowo zakażonych powinna być powodem doszukiwania się przyczyn, dla których lekarze pierwszego kontaktu nie kierują pacjentów na badanie anty-HCV (swoiste przeciwciała skierowane przeciwko wirusowi HCV). Prawdopodobnie nadal nie mogą oni, albo nie chcą kierować pacjentów na to badanie (?).

Brak jest jakichkolwiek badań przesiewowych, z których można by było rozeznać się o dokładnej liczbie zakażonych HCV w Polsce. Przebieg bezobjawowy przewlekłego zakażenia wirusem HCV powoduje, że zbyt mała liczba chorych jest odpowiednio diagnozowana.

Wykonanie badań na skalę ogólnopolską wydaje się być celowe, tym bardziej, że pomimo zwiększającej się liczby informacji o wirusie HCV, osoby potencjalnie zakażone nie biorą często w ogóle pod uwagę, że problem ten może dotyczyć właśnie ich.

Polskie szacunki zachorowalności na WZW typu C i zapadalności na zakażenie wirusem HCV, publikowane w "Meldunkach o zachorowaniach na choroby zakaźne w Polsce" nie są zgodne z rzeczywistością i nie wykazują faktycznych ilości rozpoznanych nowych zakażeń HCV. Winę za ten stan rzeczy prawdopodobnie ponosi brak możliwości ukarania placówki służby zdrowia, która pomimo wykrycia nowego zakażenia tym wirusem i pomimo ustawowego obowiązku zgłoszenia, nie zgłasza owego faktu do Terenowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych (patrz: Raport Specjalny Stowarzyszenia Pomocy Chorym z HCV „Prometeusze”, w sprawie zgłaszalności wykrytych przypadków zakażenia wirusem HCV przez placówki służby zdrowia do Stacji Sanitarno Epidemiologicznych w Polsce).

Liczba zakwalifikowanych i rzeczywista liczba leczonych.

W roku 2004 w całej Polsce zakwalifikowanych do leczenia z powodu przewlekłego zapalenia wątroby typu C, głównie w ośrodkach referencyjnych, zostało około 6000 osób (informacja pochodzi z danych Polskiej Grupy Ekspertów HCV na podstawie informacji uzyskanych od Konsultanta Krajowego ds. Chorób Zakaźnych).

Nie wszyscy chorzy, którzy prawdopodobnie wymagają leczenia przeciwwirusowego zostali dokładnie zdiagnozowani i zakwalifikowani do leczenia. W niektórych ośrodkach zajmujących się leczeniem pzw typu C z powodu narastającej kolejki pacjentów oczekujących już na leczenie, często kilkakrotnie przewyższającej ilość leczonych w danej placówce w przeciągu roku, nie kwalifikuje się nowych przypadków u których wykryto zakażenie HCV. Nie wykonuje się pełnej diagnostyki wymaganej przed rozpoczęciem leczenia, takiej jak np. biopsja wątroby ponieważ brak jest dla tych pacjentów perspektyw podjęcia leczenia w okresie najbliższych, minimum 2-3 lat, a wykonana diagnostyka w owym okresie uległaby dezaktualizacji.

Podejrzewamy, że w liczbie 6000 zakwalifikowanych do leczenia pacjentów brakuje kolejnych kilkuset oczekujących na leczenie w całej Polsce w ośrodkach o mniejszym stopniu referencyjnym, w małych miastach, w małych szpitalach zakaźnych.

Centrala NFZ przekazała w tym roku środki pozwalające na leczenie zaledwie 1500 osób spośród tych 6000 zakwalifikowanych do pilnego leczenia, co stanowi około 25% potrzeb.

Przewiduje się, że około 40% funduszy przekazanych na "program leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu B i C" zostanie w tym roku niewykorzystana.

Winne są niewłaściwe procedury kontraktowania leczenia pzw typu C, a także bardzo zła sytuacja finansowa niektórych placówek służby zdrowia zajmujących się w danym województwie leczeniem tej jednostki chorobowej.

Wiele placówek niechętnie leczy przewlekłe zapalenia wątroby typu C z powodu tego, ze OW NFZ zwracają koszty wydatkowania na dość drogie leki dopiero po zakupieniu ich przez szpitale, a także z powodu tego, że pacjenci poza wstępną diagnostyką odbywają leczenie w warunkach ambulatoryjnych, co nie przynosi zysku szpitalom. Potrzebne byłoby zaliczkowanie przez OW NFZ wydatków na zakup drogich leków przeciwwirusowych.

Są placówki w Polsce, jak np. Szpital Zakaźny w Gdańsku, które z powodów katastrofalnej sytuacji finansowej nie podjęły w tym roku w ogóle leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu C, pomimo zakontraktowania tego leczenia z OW NFZ. Należy dodać, ze wspomniany szpital jest jedyną placówką w woj. pomorskim zajmującą się leczeniem pzw typu C.

W rezultacie liczba leczonych w roku bieżącym prawdopodobnie nie przekroczy liczby 900 osób, co stanowi ZALEDWIE 15% spośród zakwalifikowanych do pilnego leczenia.

Do liczby 5100 chorych oczekujących daremnie na leczenie w tym roku dojdzie kolejne 2000 lub więcej osób nowych z wykrytym zakażeniem HCV w roku bieżącym. Kolejki na uzyskanie leczenia w konkretnych miastach ponownie się wydłużą, a i teraz sytuacja zdaje się być już bardzo zła. W większości województw oczekuje na leczenie przeciwwirusowe po około 300-400 pacjentów zakażonych HCV, przy średniej liczbie leczeń w granicach 70-80 pacjentów rocznie w danym województwie - średni czas oczekiwania na świadczenie wynosi więc już w chwili obecnej około 4-6 lat ! W przyszłym roku sytuacja ulegnie pogorszeniu, jeżeli polityka Centrali NFZ odnosząca się do kontraktowania procedur związanych z leczeniem pzw typu C nie ulegnie zmianom.

Kolejnym zastanawiającym problemem jest tendencja wielu szpitali do rozpoczynania terapii przeciwwirusowej pod sam koniec roku, w miesiącach: październik, listopad i grudzień. Nie są znane nam przyczyny tego zjawiska. Być może ma to coś wspólnego ze znalezieniem rezerw finansowych na wydatki lecznicze przez szpital w danym roku kalendarzowym, dopiero pod jego koniec (?).

Jeżeli Centrala NFZ nie zmieni planów na sposób kontraktowania w roku przyszłym, to będzie znacząco gorzej, głównie w kwestii leczenia dzieci, dla których przewidziano zmniejszenie kosztów procedur w zakontraktowanych leczeniach (katalog świadczeń) o 50 i 70% w stosunku do zaproponowanych kosztów procedur na rok bieżący.

Prawdopodobnie od 1. stycznia 2005 roku zostaną przerwane wszystkie rozpoczęte terapie przeciwwirusowe u dzieci, a żadne nowe nie zostanie rozpoczęte. Dyrektorzy szpitali po prostu nie zakontraktują leczeń, przy których do każdego dziecka musieliby dokładać od kilkuset do ponad tysiąca złotych miesięcznie.

Diagnostyka.

Problem stanowi także brak pełnej refundacji ze strony NFZ badań molekularnych wirusologicznych, których koszt na jednego pacjenta to wydatek rzędu 1500 zł. Wiele ośrodków, które zostały zmuszone w ten sposób do ponoszenia kosztów ww. badań tym bardziej niechętnie leczy pzw typu C.

Pacjenci niejednokrotnie zmuszani są do zapłacenia za badania molekularne, albo też nie są one im wykonywane wcale, pomimo wytycznych w opracowanych w tym roku przez Polskie Towarzystwo Hepatologiczne oraz przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych "Standardów leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu C u dorosłych", a także przez Sekcję Pediatryczną PTEiLChZ "Standardów leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu C u dzieci".

Marnowane pieniądze podatników.

Osoby o genotypie 2. lub 3. HCV mogłyby być leczone w okresie nie przekraczającym 24 tygodnie, zamiast na podobieństwo osób zakażonych innym niż genotyp 2. i 3. w okresie 48 tygodni (dane wg Stanowiska Zarządów Głównych PTEiLChZ i PTH w sprawie leczenia Hepatitis C u dorosłych i dzieci – kwiecień 2004 roku, Zakopane).

Według najświeższych doniesień osób z takimi genotypami jest około 20% spośród całej populacji zakażonych wirusem HCV w Polsce.

W wielu przypadkach brak oznaczenia genotypu wirusa jest powodem niepotrzebnego, dwa razy dłuższego leczenia przeciwwirusowego (48 tyg. zamiast wystarczających 24 tyg.), podczas którego wydawane są zbytecznie pieniądze w kwocie około 15 600 zł na same leki (6 mies. po 2600 zł), nie wliczając w to badań diagnostycznych i pobytów w szpitalu zakaźnym podczas trwania tego nadprogramowego czasu leczenia.

Pełna refundacja potrzebnych badań molekularnych rozwiąże ten problem.
Badania molekularne nieodzowne do wykonania u każdego pacjenta i w każdym przypadku to :

  • przed rozpoczęciem terapii - HCV RNA (met. RT PCR) jakościowe, HCV RNA ilościowe (poziom wiremii), genotypowanie wirusa HCV
  • w czasie terapii – HCV RNA ilościowe po 12 lub 24 tygodniach leczenia
  • na zakończenie terapii – HCV RNA jakościowe
  • pół roku po zakończeniu leczenia – HCV RNA jakościowe

W wielu przypadkach brak możliwości finansowych wykonania badania HCV RNA ilościowego (poziom wiremii) w trakcie leczenia powoduje zastąpienie tego badania przez badanie HCV RNA jakościowe (o połowę tańsze), a tym samym bardzo często przerywa się niepotrzebnie terapię przeciwwirusową u pacjentów, którzy być może rokowaliby ostatecznie uzyskanie stałej odpowiedzi wirusologicznej. Oficjalne źródła medyczne donoszą bowiem, że zmniejszenie się poziomu wiremii (przy utrzymującym się wyniku dodatnim) o jeden logarytm może być przyczyną pomimo wyniku dodatniego kontynuowania terapii przeciwwirusowej.

Podsumowanie.

W wyniku braku zainteresowania narastającym problemem ze strony urzędników NFZ i MZ - grozi nam epidemia wirusowych zapaleń wątroby typu C.

Ogólny obraz dostępności do diagnostyki molekularnej i leczenia przeciwwirusowego przewlekłych zapaleń wątroby typu C uległ w roku bieżącym znacznemu pogorszeniu, pomimo wielu skarg pacjentów, pomimo wielu pism wystosowanych przez nasze Stowarzyszenie do urzędników NFZ i Ministerstwa Zdrowia, pomimo kilkunastu interpelacji poselskich i senatorskich w tej sprawie w bieżącym roku (kwiecień, maj 2004), będących odpowiedzią na naszą petycję do Parlamentu.

Ilość osób leczonych zmniejszyła się znacząco w porównaniu do roku zeszłego, dostęp do wykonywania diagnostyki molekularnej nie poprawił się i nadal jest bardzo zły.

Zamierzenia Centrali NFZ w stosunku do roku do sposobu kontraktowania odpowiednich procedur na rok przyszły równają się eksterminacji i ludobójstwu osób zakażonych wirusem HCV w Polsce, a głównie dzieci, których jakiekolwiek leczenie znajduje się pod wielkim znakiem zapytania.

Zorganizowana 25 października pod gmachem Centrali NFZ demonstracja jest przykładem tego, jak bardzo zaniepokojeni i sfrustrowani są pacjenci zakażeni HCV w Polsce. Centrala NFZ rozpoczęła rozmowy z przedstawicielami pacjentów, których wyniki mam nadzieję będą satysfakcjonujące pacjentów. Do pierwszych rozmów doszło 15. listopada, termin kolejnego jest wyznaczony na dzień 9. grudnia 2004. Obecność przedstawicieli Polskiej Grupy Ekspertów HCV daje nadzieję, że wszystkie problemy zostaną odpowiednio zgłoszone, a ewidentne błędy w katalogu świadczeń fachowo wykazane.

Wrocław, dnia 6 grudnia 2004 roku

Jarosław Chojnacki
Prezes Zarządu Krajowego
Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV "Prometeusze"
ul. Zemska 15/10 54-438 Wrocław
KRS : 0000150734 NIP : 894-27-52-158 REGON : 932899192
tel. (Prezes) /074/ 666 35 72 lub kom. /0/ 602 172 907
Powrót »
Nieinwazyjne Badanie Wątroby
fibroscan
»
Ważne!
::Nowe Leki przy HCV
::Artykuły medyczne
::Artykuły prasowe
::Szpitale i poradnie
::ZIOŁOLECZNICTWO
::SKLEPIK ZIOŁOWY
::Felietony Prometeuszy
::Słownik medyczny
::Linki medyczne i inne
::Top lista i liczniki
::ATLAS ZIÓŁ
»
Prometeusze
Kontakt ze Stowarzyszeniem
tel. kom.: 602 172 907
lub tel. stacjonarny:
75 612 00 99 (nowy)
::Pomoc psychologiczna
::Kilka ważnych pism
»
FAQ przeczytaj koniecznie
:: Czy prawidłowy poziom transaminaz (Alat i Aspat) wyklucza obecność zakażenia HCV?
:: Czy można zakazić się poprzez kontakty seksualne?
:: Jakie jest ryzyko przeniesienia (transmisji) HCV z zarażonej matki na dziecko?
:: Jakie są objawy zakażenia wirusem HCV i choroby, jaką ten wirus wywołuje?
:: Czy Hepatitis C można wyleczyć?
:: Jakie leki obecnie są stosowane w leczeniu HCV?
:: Czy zakażeni HCV powinni się szczepić przeciwko HBV (wzw typu B)?
:: Czy można się zakazić od domownika, który jest HCV+?
:: Jak zostać członkiem Stowarzyszenia PROMETEUSZE
»
Nasze Akcje
:: HCV za Kratkami
»
Nasi Partnerzy:

diagnostyka

synevo

Herbapol Poznan
»
Podziękowania
:: Członkom Honorowym
:: Firmom:
AbbVie
za grant i pomoc w modernizacji Serwisu Prometeuszy w 2016 roku

Synevo
Sanofi - Aventis
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A
Gilead

:: Polskiej Grupie Ekspertów HCV
:: Wszystkim lekarzom, którzy wspierają nasze działania
:: Władysławowi Rysiowi i Zbigniewowi Barteczka za wiersze. Brunowi za "koraki" i aukcje charytatywne.
:: Maciejowi, Monice oraz Ewelinie i wszystkim psychologom za pomoc chorym
:: Naszym webmasterom i administratorom:
Arturowi i Włodkowi,
oraz Piotrowi, Tygrysowi, Ktosi i Andzi
:: Wszystkim za wpisy do księgi gości
:: Wszystkim, którzy wspierają naszą akcję
»
Wspieramy
3 kafki - hostele
akcja Pajacyk
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Nasze konto: ING Bank Śląski o/Wałbrzych 61 1050 1908 1000 0022 7301 0526


intermedis - fibroscan


hcv


Hepatic Medical


reklama, tworzenie stron, hosting, wałbrzych, wizytówki, poligrafia

hcv

Copyright © 2001-2018    Prometeusze    All rights Reserved.