Czat codziennie 21:00 | Poczta | Lista dyskusyjna | Poezja | Galeria Medialna | SKLEPIK | PORTAL o HBV | ZIOŁOLECZNICTWO
hcv
wzw

:: Choroba   :: Diagnostyka   :: Leczenie   :: Kontakt   :: O Stowarzyszeniu   :: Strona główna  


Raport Specjalny Prometeuszy o stanie zgłaszalności o wykrytych zakażeniach HCV do Sanepidu


Raport Specjalny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym z HCV "Prometeusze", w sprawie zgłaszalności wykrytych przypadków zakażenia wirusem HCV przez placówki służby zdrowia do Stacji Sanitarno Epidemiologicznych w Polsce.

Obowiązek zgłoszenia wykrycia we krwi lub w innym materiale badanym wirusa HCV jest normowany przez odpowiednie przepisy "Programów Statystycznych" w tym : ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ, z dnia 8 października 1997 r. , w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie ochrony zdrowia oraz działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej (z późniejszymi zmianami).

Raport odnosi się do druku :
"MZ-56 Dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi oraz zakażeniach szpitalnych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 22 do powyższego zarządzenia."

Pomimo ustawowego obowiązku przepisy te nie są restrykcyjne przestrzegane, prawdopodobnie z powodu tego, że brak zgłoszenia nie pociąga za sobą w konsekwencji żadnych kar na placówki, które nie zgłoszą przypadku wykrycia zakażenia HCV.

Nasze Stowarzyszenie niejednokrotnie przekonało się, że zgłaszający się do nas pacjenci ze świeżo wykrytym we krwi wirusem HCV nie mieli kontaktu z Terenową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną na swoim terenie. Odpowiednie przepisy narzucają Terenowym Stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym wykonanie wywiadu środowiskowego w przypadku uzyskania zgłoszenia o wykryciu HCV u pacjenta, a brak przeprowadzenia w wyżej wymienionych przypadkach wywiadu sugeruje, że nie wszystkie przypadki "zapadalności" na HCV są rzetelnie zgłaszane przez jednostki służby zdrowia do Terenowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Brak rzetelnych zgłoszeń jest powodem zaniżania statystyk o zachorowalności i zapadalności na wirusowe zapalenia wątroby typu C na terenie całego kraju, a co z tym się wiąże przeznaczania zaniżonych ilości pieniędzy z budżetu na "programy leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu C".

Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV "Prometeusze" na podstawie ogólnodostępnych danych statystycznych opublikowanych przez Państwowy Zakład Higieny w "Meldunkach o zachorowaniach na choroby zakaźne w Polsce w roku 2003" oraz na podstawie tych samych meldunków z okresu pierwszej połowy roku 2004 dokonało wstępnej analizy niezgodności z rzeczywistą wagą problemu zapadalności na wirusowe zapalenia wątroby typu C w poszczególnych województwach.


W wykonanej analizie brane były pod uwagę następujące czynniki :

 • szacunkowa liczba zakażonych wirusem HCV w Polsce - dane PZH oraz WHO mówią o ok. 1,5 - 2% zakażonych w Polsce, wykonane do czasów obecnych badania na znacznej liczbie pacjentów (np. badanie w 99 roku w ramach "Tygodnia Walki z WZW typu C" lub badania przeprowadzone na hospitalizowanych dzieciach) wykazują możliwość, że odsetek osób zakażonych w Polsce może być znacząco wyższy. Nie mniej w swojej analizie oparliśmy się na doniesieniach Polskiej Grupy Ekspertów HCV, która zakłada, że osób zakażonych w Polsce może być nie mniej jak 730 000.
 • dane statystyczne PZH z "Meldunków o zachorowaniach na choroby zakaźne w Polsce w roku 2003" i w I półroczu 2004 roku w rozbiciu na poszczególne województwa
 • liczba ludności w poszczególnych województwach
 • statystyki własne Stowarzyszenia "Prometeusze": liczba osób napływających do naszego Stowarzyszenia z prośbą o pomoc i informacje w rozbiciu na poszczególne województwa, członkowie naszego Stowarzyszenia w rozbiciu na zameldowanie w konkretnym województwie, statystyki oglądalności naszego serwisu internetowego w rozbiciu na poszczególne miasta/województwa.
 • liczba osób oczekujących w kolejkach na leczenie przeciwwirusowe w ośrodkach referencyjnych, w rozbiciu na województwa w stosunku do liczby osób leczonych w danym roku.

Zauważyliśmy, że :
 1. Najwyższą zgłoszoną wykrywalność odnotowaliśmy w województwie świętokrzyskim (stosunek : liczba mieszkańców/ilość zgłoszonych zakażeń HCV)
 2. Najgorsza zgłaszalność ma miejsce w woj. : podlaskim (21 razy niższa), warmińsko-mazurskim (10 razy niższa), podkarpackim (8 razy niższa), śląskim (7 razy niższa), opolskim (ponad 5 razy niższa), pomorskim (ponad 4 razy niższa).
 3. W województwie śląskim w pierwszym półroczu roku bieżącego zanotowano o połowę mniejszą liczbę zgłoszonych przypadków zakażenia HCV w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, co kłóci się z ogólnopolską tendencją wzrostu odnotowanych liczby zakażeń tym wirusem.
 4. W województwie dolnośląskim jest najdłuższa liczba oczekiwania na leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu C w Polsce. Stosunek ilości leczeń w tym województwie do stosunku zgłoszonych wykrytych nowych zakażeń HCV jest niespójny i zapewne niezgodny z rzeczywistością (2 razy mniejszy niż w woj. świętokrzyskim).
 5. W województwie mazowieckim ilość osób oczekujących na leczenie przeciwwirusowe jest znacznie większa niż wynikać by to mogło z różnicy pomiędzy zgłaszanymi przypadkami wykrycia HCV, a ilością osób leczonych w przeciągu roku. Ilość zgłaszanych nowych zakażeń wirusem HCV w woj. mazowieckim jest stosunkowo 4 razy niższa wobec porównywalnego stosunku z woj. świętokrzyskiego.
 6. Łączna suma wykrytych i zgłoszonych zakażeń wirusem HCV w woj. : opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim w roku 2003, jest niższa wobec liczby zgłoszonych zakażeń wirusem HCV w jednym tylko woj. dolnośląskim o 34, pomimo że łączna ilość mieszkańców w tych pięciu województwach przekracza prawie trzykrotnie liczbę mieszkańców woj. dolnośląskiego.
 7. W województwach z których wywodzi się największa liczba członków Stowarzyszenia "Prometeusze", a także najwyższa średnia roczna ilość odwiedzin naszego serwisu internetowego (woj. mazowieckie, dolnośląskie i wielkopolskie) jest zarazem największa liczba oczekujących na leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu C, a także stosunkowo niska ilość zgłoszeń nowych zakażeń wirusem HCV w porównaniu do stosunku liczba ludności/zgłoszenia w woj. świętokrzyskim.

Podsumowanie analizy i wnioski.

W związku z powyższym jesteśmy przekonani, że w większości województw w Polsce nierzetelnie dokonuje się zgłoszeń o nowych wykrytych zakażeniach wirusem HCV, pomimo takiego obowiązku. Powodem prawdopodobnie jest brak możliwości ukarania placówek, które owych zgłoszeń nie dokonują lub które w zgłoszeniach "MZ-56" nie wykazują wcale wykrytych zakażeń HCV.

Liczba faktycznych wykrytych zakażeń wirusem HCV w Polsce jest prawdopodobnie znacząco wyższa od liczby zgłoszonej do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Oczywiście poza analizą powyższą sugerować o tym może fakt, że wiele osób, które się do nas zgłasza nie miało przeprowadzonych wywiadów środowiskowych z Sanepidem po postawieniu im diagnozy "zakażenie wirusem HCV" przez placówki służby zdrowia.

Proponowane rozwiązanie problemu braku zgłaszalności wykrytych zakażeń HCV.

Rozwiązaniem problemu braku zgłaszania do Sanepidu nowych zakażeń wirusem HCV byłoby wprowadzenie znaczących kar finansowych za nieprzestrzeganie tego obowiązku przez placówki służby zdrowia. Każdorazowe zgłoszenie się do Sanepidu pacjenta, którego zakażenie nie zostało wcześniej zgłoszone powinno pociągnąć za sobą ukaranie placówki, która nie dopełniła obowiązku zgłoszenia. Nasze Stowarzyszenie od jakiegoś już czasu kieruje takich pacjentów do Terenowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych. Wystarczyłoby więc w takich przypadkach poza przeprowadzeniem zaległego wywiadu środowiskowego u pacjenta dokonać także sprawdzenia dlaczego placówka służby zdrowia, która wykryła u danego pacjenta zakażenie HCV nie zgłosiła tego faktu do Sanepidu na formularzu "MZ-56" w okresie dwutygodniowym.

Proponowane rozwiązanie tymczasowe problemu.

Jesteśmy przekonani, że Terenowe i Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne dysponują wykazem placówek, które w 2003 roku i w pierwszej połowie roku 2004 nie zgłosiły żadnych nowych zakażeń wirusem HCV lub wykazem placówek z których zgłoszeń jest stanowczo za mało wobec liczby wykonywanych badań w kierunku wykrycia HCV, albo wobec liczby pacjentów przyjmowanych na diagnostykę i/lub leczenie.

Sugerujemy, aby wykonać zestawienia takich placówek, a następnie w pierwszej kolejności upomnieć takie placówki o obowiązku zgłaszania nowo wykrytych zakażeń HCV.

W obliczu braku możliwości ustawowego ukarania placówek służby zdrowia, które nie zgłaszają o wykrytych zakażeniach HCV ustanowić specjalne "karne" kontrole, w których być może zauważone zostaną jeszcze inne procedery nieprzestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych możliwe do ustawowego ukarania.

Sugerowalibyśmy w pierwszej kolejności zwrócenie uwagi na placówki służby zdrowia leczące schorzenia onkologiczne, a także wykonujące hemodializy nerek, w których to placówkach według naszego rozeznania wykrywać się powinno najwięcej zakażeń wirusem HCV, w wyniku tego, że najczęściej w tych właśnie placówkach do zakażeń wirusem HCV obecnie dochodzi.

Powyższy Raport Specjalny "Prometeuszy" stworzono w celu poprawy zgłaszania rzeczywistej ilości wykrytych zakażeń wirusem HCV. Zostanie on wysłany do wszystkich Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Polsce, Głównego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Zakładu Higieny oraz do Konsultanta Krajowego ds. Chorób Zakaźnych. Poza tym zostanie on opublikowany w serwisie internetowym Stowarzyszenia "Prometeusze" oraz udostępniony mediom.

Wrocław, dnia 6 grudnia 2004 roku

Jarosław Chojnacki
Prezes Zarządu Krajowego
Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV "Prometeusze"
ul. Zemska 15/10 54-438 Wrocław
KRS : 0000150734 NIP : 894-27-52-158 REGON : 932899192
tel. (Prezes) /074/ 666 35 72 lub kom. /0/ 602 172 907

Powrót »
Nieinwazyjne Badanie Wątroby
fibroscan
»
Ważne!
::Nowe Leki przy HCV
::Artykuły medyczne
::Artykuły prasowe
::Szpitale i poradnie
::ZIOŁOLECZNICTWO
::SKLEPIK ZIOŁOWY
::Felietony Prometeuszy
::Słownik medyczny
::Linki medyczne i inne
::Top lista i liczniki
::ATLAS ZIÓŁ
»
Prometeusze
Kontakt ze Stowarzyszeniem
tel. kom.: 602 172 907
lub tel. stacjonarny:
75 612 00 99 (nowy)
::Pomoc psychologiczna
::Kilka ważnych pism
»
FAQ przeczytaj koniecznie
:: Czy prawidłowy poziom transaminaz (Alat i Aspat) wyklucza obecność zakażenia HCV?
:: Czy można zakazić się poprzez kontakty seksualne?
:: Jakie jest ryzyko przeniesienia (transmisji) HCV z zarażonej matki na dziecko?
:: Jakie są objawy zakażenia wirusem HCV i choroby, jaką ten wirus wywołuje?
:: Czy Hepatitis C można wyleczyć?
:: Jakie leki obecnie są stosowane w leczeniu HCV?
:: Czy zakażeni HCV powinni się szczepić przeciwko HBV (wzw typu B)?
:: Czy można się zakazić od domownika, który jest HCV+?
:: Jak zostać członkiem Stowarzyszenia PROMETEUSZE
»
Nasze Akcje
:: HCV za Kratkami
»
Nasi Partnerzy:

diagnostyka

synevo

Herbapol Poznan
»
Podziękowania
:: Członkom Honorowym
:: Firmom:
AbbVie
za grant i pomoc w modernizacji Serwisu Prometeuszy w 2016 roku

Synevo
Sanofi - Aventis
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A
Gilead

:: Polskiej Grupie Ekspertów HCV
:: Wszystkim lekarzom, którzy wspierają nasze działania
:: Władysławowi Rysiowi i Zbigniewowi Barteczka za wiersze. Brunowi za "koraki" i aukcje charytatywne.
:: Maciejowi, Monice oraz Ewelinie i wszystkim psychologom za pomoc chorym
:: Naszym webmasterom i administratorom:
Arturowi i Włodkowi,
oraz Piotrowi, Tygrysowi, Ktosi i Andzi
:: Wszystkim za wpisy do księgi gości
:: Wszystkim, którzy wspierają naszą akcję
»
Wspieramy
3 kafki - hostele
akcja Pajacyk
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Nasze konto: ING Bank Śląski o/Wałbrzych 61 1050 1908 1000 0022 7301 0526


intermedis - fibroscan


hcv


Hepatic Medical


reklama, tworzenie stron, hosting, wałbrzych, wizytówki, poligrafia

hcv

Copyright © 2001-2018    Prometeusze    All rights Reserved.