Czat codziennie 21:00 | Poczta | Lista dyskusyjna | Poezja | Galeria Medialna | SKLEPIK | PORTAL o HBV | ZIOŁOLECZNICTWO
hcv
wzw

:: Choroba   :: Diagnostyka   :: Leczenie   :: Kontakt   :: O Stowarzyszeniu   :: Strona główna  


VERTEX przedstawia zachęcające dane z badań testowych "PROVE3" nad terapeutycznym zastosowaniem Telaprevir (VX-950) inhibitora enzymów proteolitycznych HCV


Źródło (w języku angielskim): www.hivandhepatitis.com
Tłumaczenie : Elizabeth - dziękujemy.

Biorąc pod uwagę ograniczenia standartowych terapii interferonowych używanych przy leczeniu chronicznej infekcji wirusowego zapaleniem wątroby typu C (HCV), naukowcy prowadza badania nad różnorodnymi środkami bezpośredniego działania, które są specyficznie celowane w rożne etapy rozwoju wirusa (tzw. terapia STAT-C).

W ubiegłym tygodniu Vertex Pharmaceutical ogłosił obiecujące rezultaty z obecnego etapu PROVE3 badań nad próbnym zastosowaniem doustnego preparatu Telaprevir. Telaprevir (VX-950). Telaprevir (VX-950) jest inhibitorem enzymów proteolitycznych HCV podawanym z interferonem pegylowanym oraz/lub w kombinacji z rybawiryną osobom z genotypem 1 poprzednio nieodpowiadających na leczenie.

Poniżej przedstawiamy tłumaczenie streszczenia z niedawnwnego komunikatu prasowego wydanego przez VERTEX i zawierającego ogłoszenie ostatnich wyników badan. Dane z PROVE1 i PROVE2 badan zostały zaprezentowane w kwietniu 2008 na 43 dorocznym zebraniu Europejskiego Stowarzyszenia do Badań nad Wątrobą (European Association for the Study of Liver (EASL)).

Vertex donosi że 52% z badanych pacjentów o genotypie 1, leczonych uprzednio nieskutecznie, utrzymało trwałą niewykrywalność wirusa w 12-tym tygodniu od zakończenia terapii (SVR12) po 24-tygodnoiwym leczeniu opartym na telaprevirze.

  • 73% pacjentów z nawrotem choroby (relapsers), osiągnęło stałą niewykrywalność wirusa w 12-tym tygodniu (SVR12) po przejściu 24-tygodniowej terapii opartej na telaprevirze..
  • 41% pacjentów do tej pory leczonych nieskutecznie (non-responders) osiągnęło stałą niewykrywalność wirusa w 12-tym tygodniu (SVR12) po odbyciu 24-tygodniowej terapi opartej na Telaprevirze


Cambridge, Massachusetts, 9 czerwca 2008 - Dzisiaj Vertex Pharmaceuticals Incorporated (Nasdaq: VRTX) ogłosił pozytywne wyniki obecnej fazy testów klinicznych PROVE3. PROVE 3 jest fazą 2b obecnie toczonych badań nad zastosowaniem terapii z udziałem telapreviru do leczenia pacjentów z chronicznym zaperleniem wątroby typu C, którzy po odbyciu przynajmniej jednej wcześniejszej terapii z użyciem pegylatowanego interferonu (PEG INF) i rybawiryny (RBV) nie osiągnęli stałej odpowiedzi wirusologicznej (SVR). Vertex pracuje nad telaprevirem w kooperacji z firma Tibotek.

W obecnej analizie, 52 % (60 z 115; analiza typu "intent-to-treat" - "zamiaru leczenia") pacjentów wyselekcjonowanych losowo poddanych 24-tygodniowej terapii z udziałem telapreviru (pierwsze 12 tygodni telaprervir w kombinacji z PEG INF i RBV, drugie 12 tygodni tylko PEG INF i RBV) utrzymało niewykrywalny poziom RNA wirusa C (HCV RNA) do 12-go tygodnia po zakończeniu terapii (SVR12).

W obecnej analizie, niepożądane efekty uboczne były podobne do efektów obserwowanych przy terapiach PEG IFN i RBV. Były to: zmęczenie, nudności, ból głowy, powikłania w pracy układu trawiennego, anemia i pokrywały się z efektami ubocznymi występującymi u pacjentów poddanych terapii telprivirem w badaniach klinicznych PROVE1 i 2 przeprowadzonych na pacjentach poprzednio nieleczonych (treatment-naive subjects).

Na podstawie obecnych wyników, Vertex i Tibitek planują rozpoczęcie trzeciej fazy badań klinicznych z pacjentami, którzy nie odpowiedzieli na wcześniejsze próby leczenia interferonem PEG INF i RBV. Telaprevir jest obecnie najbardziej zaawansowanym inhibitorem proteazy HCV w fazie badan klinicznych, a do zastosowania w terapii chronicznych infekcji wirusem C, jest w trzeciej fazie testów klinicznych wśród pacjentów bez uprzedniej historii terapii klinicznej. W Stanach Zjednoczonych na wirusowe zapalenie wątroby typu C choruje ponad 3 miliony ludzi, na świecie - 170 milionów.


Wstępne wyniki badań

PROVE 3 jest fazą 2b badania randomizowanego z podwójną ślepą próbą z zastosowaniem placebo, grupy kontrolnej obejmującą pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na wcześniejsze próby leczenia interferonem PEG INF i RBV. Do badań PROVE 3 włączono poprzednio niereagujących na terapie (non-responders i null responders), osoby z nawrotem choroby (relapsers) ) i pacjentów z "przełamaniem" w czasie terapi kombinowanej PEG IFN z RBV (breakthroughs).

Dotychczasowe testy PROVE3 objęły 453 pacjentów zakwalifikowanych do badań, którzy otrzymali przynajmniej jedną dawkę badanego środka. W obecnej próbie, 52% (60 z 115) pacjentów wybranych losowo i poddanych 24-tygodniowemu schematowi telapreviru (pierwsze 12 tygodni telapreviru w kombinacji z PEG INF i RBV; drugie 12 tygodni tylko PEG INF i RBV) osiągnęło niewykrywalne RNA wirusa C (mniej niż 10 IU/Ml; Roch TaqMan) 12 tygodni po skończeniu terapii (SVR12).

Ze 115 pacjentów objętych badaniami, 66 było tzw. non-responders lub pacjentów niereagujących na terapie (definicja non-responder zawiera pacjentów, którzy w rezultacie poprzednich terapii nigdy nie osiągnęli niewykrywalnego poziomu RNA wirusa C i obejmuje tzw. null responder); 40 osób z nawrotem wirusologicznym (tzw. relapsers zdefiniowanych, jako pacjenci, którzy, w wyniku wcześniejszych terapii, osiągnęli niewykrywalny poziom RNA wirusa C w momencie zakończenia terapii, lecz u których nastąpił nawrót choroby); pozostałe 9 osób to pacjenci, u których terapia spowodowała wzrost wirusologiczny (tzw. "breakthroughs").

Wśród grupy poddanej 24-tygodniowemu schematowi telapreviru, 41% (27 z 66) osób poprzednio niereagujących na leczenie ("non-responders"), 73% (29 z 40) osób z nawrotem choroby ("relapsers") i 44% (4 z 9) z podgrupy z poprzednim wzrostem wirusologicznym ("breakthroughs") osiągnęło stałą niewykrywalność wirusa w 12. tygodniu od zakończenia terapii (SVR12).

"Leczenie pacjentów, którzy w wyniku odbycia jednej lub więcej terapii interferonowej, nie osiągnęli stałej niewykrywalności wirusa to rozległa i niezaspokojona nisza medyczna. Ta grupa ma do dyspozycji niewiele, często żadnych, opcji terapeutycznych i jest wystawiona na wzmożone ryzyko postępu choroby wątroby" - powiedział John McHutchinson, MD, Kierownik Grupy Badawczej PROVE 3 i Wicedyrektor Instytutu Badań Klinicznych Duka.

Tabela z zestawieniem rezultatów niewykrywalność RNA wirusa C obserwowanej w trakcie i po zakończeniu terapii w 24-tygodniowym schemacie telaprewiru


Niewykrywalność RNA wirusa C
jako reakcja na poprzednią terapię w schemacie PEG IFN/RBV
Podgrupa badawcza 12 Tydzień 24 Tydzień
(zakończenie terapii)
SVR 12
(36 tydzień; 12 tygodni po terapii)
"Non-responders" (n=66) 71% 65% 41%
"Relapsers" (n=40) 88% 83% 73%
"Breakthroughs" (n=9) 44% 44% 44%
Razem (n=115) 75% 70% 52%


W grupie kontrolnej (114 pacjentów), w której oceniano efektywność 48 tygodniowej terapii PEG IFN i RBV, dane wskazują, że 8% osiągnęło stałą niewykrywalność wirusa w 12-stym tygodniu terapii, 30% osiągnęło niewykrywalny poziom RNA HCV w 36 tygodniu terapii (analiza typu "intent-to-treat" - "zamiaru leczenia"). W poprzednich badaniach nad efektywnością PEG IFN i RBV terapii w leczeniu pacjentów, którzy nie odpowiedzieli pozytywnie na wcześniejsze próby leczenia, grupa pacjentów, która osiągnęła niewykrywalność RNA wirusa C w 36 tygodniu terapii była wyraźnie wyższa niż grupa pacjentów, która utrzymała stałą odpowiedź wirusologiczną (SVR). Dokładne wyniki badań grupy kontrolnej w studiach PROVE 3 nie są jeszcze dostępne.

Oprócz opisanych wcześniej badań nad 24-tygodniową terapią skojarzoną telapreviru, ribaviryny oraz 48-tygodniowego badania nad grupą kontrolną na schemacie PEG IFN i RBV, PROVE 3 ewaluowały dwa dodatkowe zestawy leków i metod terapeutycznych: 24-tygodniowa terapia telapreviru bez udziału ribawiryny oraz 48-tygodniowa aplikacja telaprerviru w kombinacji z PEG IFN i RBV.

Dotychczasowe rezultaty potwierdzają celowość włączenia ribaviryny do przyszłych procedur badań nad użyciem terapii telaprevirowych do leczenia pacjentów, którzy nie odpowiedzieli pozytywnie na wcześniejsze próby leczenia, podobnie do rezultatów zaobserwowanych w terapii pacjentów poprzednio nieleczonych. Warto w tym miejscu dodać że dotychczasowe wyniki nie wskazują na przydatność wydłużania dawkowania telapreviru do ponad 12-tygodni.

Badania testowe dawkowania w procesie testowym PROVE3 zostały już zakończone. Pacjenci objęci programem badawczym są pod obserwacją. Vertex spodziewa się że dane z badań PROVE3 zostaną zaprezentowane na konferencji medycznej w końcu 2008 r.

"To są pierwsze rezultaty pokazujące potencjał odpowiedzi wirusologicznej w zastosowaniu czynnika STAT-C do terapii pacjentów nieodpowiadających na leczenie przeciwwirusowe i pacjentów z nawrotem choroby. Dotychczasowe rezultaty sugerują że zastosowanie telapreviru może poważnie rozszerzyć paletę przyszłych opcji terapeutycznych dla pacjentów z genotypem 1 wirusa C, którzy w wyniku poprzednich terapii nie osiągnęli trwałej odpowiedzi wirusologicznej" - powiedział Dr John Adam, Wiceprezydent Działu Badań Farmakologicznych Vertexu. - "Obecnie planujemy rozpoczęcie trzeciej fazy badań klinicznych nad stosowaniem telapreviru w terapii pacjentów, którzy nie osiągnęli trwałej odpowiedzi wirusologicznej w schemacie PEG INF i rybawiryna".

W obecnych badaniach, niepożądane objawy leczenia telaprevirem były podobne do objawów obserwowanych u pacjentów poddawanych interferonowi-alfa i rybawirynie włączając w to: ogólne osłabienie, nudności, świąd, ból głowy, powikłania w pracy układu trawiennego i anemie. Tego typu objawy były zgodne z objawami obserwowanymi u pacjentów poprzednio nieleczonych i uczestniczących w fazach PROVE 1 i 2 badan nad terapiami z udziałem telapreviru.

Trzynastu pacjentów (11%) poddanych 24-tygodniowej terapii skojarzeniowej telapreviru (12 tygodni telapreviru w kombinacji z PEG INF i RBV i 12 tygodni PEG INF i RBV) zaprzestało terapii z powodu wystąpienia niepożądanych objawów. Głównym powodem zaprzestania 24-tygodniowej terapii telaprewirem był świąd (7% pacjentów). W grupie kontrolnej, efekty uboczne skłoniły 5 pacjentów (4%) do zaprzestania terapii przed upływem 36 tygodnia.

Faza nr 3 Studiów z Pacjentami z Negatywna Odpowiedzią Wirusologiczna

Vertex i Tibotek planują rozpoczęcie trzeciej fazy badań klinicznych z pacjentami z genotypem 1 wirusa C, którzy w rezultacie poprzednich terapii bazujących na PEG INF i RBV nie osiągnęli trwałej odpowiedzi wirusologicznej (failed prior treatment) późnym latem. Badania będą prowadzone przez Tibotek. Planowane badanie randomizowane z podwójną ślepą próbą, z zastosowaniem placebo, będą się koncentrować na 48-tygodniowym schemacie leczenia, w którym telaprevir będzie podawany przez 12 tygodni z zadaniem zmaksymalizowania proporcji stałej odpowiedzi wirusologicznej (SVR). Planuje się, że badania będą przeprowadzone w ponad 50 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych, UE i innych krajach.

Doniesienia o postępach badań klinicznych nad telaprevirem przeprowadzanych przez Vertex i Tibotec są dostępne na stronie: www.clinicaltrials.gov

PROVE 3

Obecnie prowadzone testy kliniczne PROVE 3 są poczwórnie rozgałęzioną, drugą fazą prób klinicznych obejmujących 453 pacjentów z genotypem 1 wirusa C, którzy w wyniku poprzednich terapii bazujących na PEG INF i RBV nie osiągnęli stałej odpowiedzi wirusologicznej (SVR). Badania obejmują pacjentów z wyrównanym włóknieniem wątroby. Studia ewaluują przypadki pacjentów, którzy otrzymali telaprevir w czasie 24 i 48 tygodniowej terapii i porównują rezultaty tej grupy do rezultatów otrzymanych z badań nad grupą kontrolną. Grupa kontrolna jest poddana 48 tygodniowej terapii skojarzeniowej PEG INF z RBV. Badania PROV 3 są przeprowadzane w 50 ośrodkach klinicznych w Stanach Zjednoczonych i UE.

Telaprevir (VX-950)

Telaprevir (VX-950) jest eksperymentalnym środkiem doustnym inhibitora enzymów proteolitycznych wirusa C, enzymu koniecznego w replikacji wirusa, i jest jednym z najbardziej zaawansowanym środkiem na etapie prób klinicznych opracowanym specyficznie pod kątem wirusa C. Telaprevir jest pierwszym inhibitorem enzymów proteolitycznych wirusa C w trzeciej fazie prób klinicznych.

Planuje się, że trzecia faza tzw. zaawansowanych testów obejmie 1050 pacjentów z genotypem 1 wirusa C poprzednio nieleczonych (treatment-naive) poddanych dwóm segmentom 24 tygodniowej terapii opartej na telaprevirze i porównaniu jej wyników z 48 tygodniową grupą kontrolną. Vertex przeprowadza również szeroko zakrojony program badań klinicznych telapreviru w fazie 2b, który obejmuje testy PROVE 1 i PROVE 2 przeprowadzane z pacjentami genotypu 1 wirusa C poprzednio nieleczonymi oraz PROVE 3, testy z pacjentami o genotypie 1, którzy w wyniku poprzednich terapii bazujących na PEG INF i RBV nie osiągnęli stałej odpowiedzi wirusologicznej (SVR).

Vertex posiada prawa komercyjne nad telaprevirem w Ameryce Północnej. Vertex i Tibotek współpracują nad rozwojem i skomercjalizowaniem telapreviru w Europie, Południowej Ameryce, Australii, na bliskim wschodzie i w innych krajach. Vertex współpracuje również z Mitsubishi Pharma nad rozwojem i skomercjalizowaniem telapreviru w Japonii i w wybranych krajach dalekiego wschodu.

Vertex

Vertex Pharmaceuticals Incorporated jest światową kompanią biotechnologiczną specjalizującą sie w badaniach i rozwoju nowatorskich mikromolekularnych leków stosowanych w leczeniu skomplikowanych chorób. Strategia rynkowa Vertexu jest oparta na komercjalizacji produktów niezależnie i we współpracy z innymi poważnymi kompaniami farmaceutycznymi. Paleta produktów Vertexu koncentruje się na środkach do leczenia chorób wirusowych, zapaleń, chorób autoimunologicznych, raka, bólów i mukowiscydozy. Vertex w kooperacji z GlaxoSmithKline był odkrywcą Lexiva (fosamprenavir) inhibitora enzymów proteolitycznych wirusa V (HIV).

Więcej informacji o Vertex Pharmacetical można znaleźć pod adresem: www.vpharm.com

Datowane: 17 czerwca 2008

Źródło:
- Vertex Pharmaceuticals. Vertex Reports 52% SVR 12 Rate for a 24-week Telaprevir-based Regimen in Genotype 1 Hepatitis C Patients Who Failed Prior Treatment. Press release. June 9, 2008.
Powrót »
Nieinwazyjne Badanie Wątroby
fibroscan
»
Ważne!
::Nowe Leki przy HCV
::Artykuły medyczne
::Artykuły prasowe
::Szpitale i poradnie
::ZIOŁOLECZNICTWO
::SKLEPIK ZIOŁOWY
::Felietony Prometeuszy
::Słownik medyczny
::Linki medyczne i inne
::Top lista i liczniki
::ATLAS ZIÓŁ
»
Prometeusze
Kontakt ze Stowarzyszeniem
tel. kom.: 602 172 907
lub tel. stacjonarny:
75 612 00 99 (nowy)
::Pomoc psychologiczna
::Kilka ważnych pism
»
FAQ przeczytaj koniecznie
:: Czy prawidłowy poziom transaminaz (Alat i Aspat) wyklucza obecność zakażenia HCV?
:: Czy można zakazić się poprzez kontakty seksualne?
:: Jakie jest ryzyko przeniesienia (transmisji) HCV z zarażonej matki na dziecko?
:: Jakie są objawy zakażenia wirusem HCV i choroby, jaką ten wirus wywołuje?
:: Czy Hepatitis C można wyleczyć?
:: Jakie leki obecnie są stosowane w leczeniu HCV?
:: Czy zakażeni HCV powinni się szczepić przeciwko HBV (wzw typu B)?
:: Czy można się zakazić od domownika, który jest HCV+?
:: Jak zostać członkiem Stowarzyszenia PROMETEUSZE
»
Nasze Akcje
:: HCV za Kratkami
»
Nasi Partnerzy:

diagnostyka

synevo

Herbapol Poznan
»
Podziękowania
:: Członkom Honorowym
:: Firmom:
AbbVie
za grant i pomoc w modernizacji Serwisu Prometeuszy w 2016 roku

Synevo
Sanofi - Aventis
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A
Gilead

:: Polskiej Grupie Ekspertów HCV
:: Wszystkim lekarzom, którzy wspierają nasze działania
:: Władysławowi Rysiowi i Zbigniewowi Barteczka za wiersze. Brunowi za "koraki" i aukcje charytatywne.
:: Maciejowi, Monice oraz Ewelinie i wszystkim psychologom za pomoc chorym
:: Naszym webmasterom i administratorom:
Arturowi i Włodkowi,
oraz Piotrowi, Tygrysowi, Ktosi i Andzi
:: Wszystkim za wpisy do księgi gości
:: Wszystkim, którzy wspierają naszą akcję
»
Wspieramy
3 kafki - hostele
akcja Pajacyk
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Nasze konto: ING Bank Śląski o/Wałbrzych 61 1050 1908 1000 0022 7301 0526


intermedis - fibroscan


hcv


Hepatic Medical


reklama, tworzenie stron, hosting, wałbrzych, wizytówki, poligrafia

hcv

Copyright © 2001-2018    Prometeusze    All rights Reserved.