Czat codziennie 21:00 | Poczta | Lista dyskusyjna | Poezja | Galeria Medialna | SKLEPIK | PORTAL o HBV | ZIOŁOLECZNICTWO
hcv
wzw

:: Choroba   :: Diagnostyka   :: Leczenie   :: Kontakt   :: O Stowarzyszeniu   :: Strona główna  


Leczenie przeciwwirusowe wirusowych zapaleń wątroby typu C.
Zalecenia Polskiej Grupy Ekspertów HCV na rok 2010

prof. dr hab. med. Waldemar Halota (przewodniczący Grupy)
prof. dr hab. med. Anna Boroń-Kaczmarska
prof. dr hab. med. Janusz Cianciara
prof. dr hab. med. Robert Flisiak
prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk
prof. dr hab. med. Kazimierz Madaliński
prof. dr hab. med. Piotr Małkowski
prof. dr hab. med. Małgorzata Pawłowska
prof. dr hab. med. Krzysztof Simon
dr hab. med. Marek Woynarowski

Opublikowano w Medycyna Praktyczna 2010/06

Skróty:
AFP – α-fetoproteina,
ALT – aminotransferaza alaninowa
cEVR – pełna wczesna odpowiedź wirusowa
ETR – odpowiedź wirusowa w chwili zakończenia terapii
HCV – wirus zapalenia wątroby typu C
IFN – interferon
MR – rezonans magnetyczny
pEVR – częściowa wczesna odpowiedź wirusowa
RVR – szybka odpowiedź wirusowa
SVR – trwała odpowiedź wirusowa
TK – tomografia komputerowa
USG – ultrasonografia1. Leczeniem powinni być objęci chorzy z ostrym lub przewlekłym zapaleniem wątroby oraz z wyrównaną marskością wątroby o etiologii HCV, jak również z pozawątrobową ma­nifestacją zakażenia HCV.


Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu C

2. Obiektywnym kryterium rozpoznania ostrego zapalenia wątroby typu C jest wystą­pie­nie jego wykładników (HCV RNA, zwiększona aktywność ALT, przeciwciała anty-HCV) u oso­by wcześniej monitorowanej w kierunku tego zakażenia lub po ekspozycji na za­każenie HCV. Rozpoznanie choroby w innych przypadkach jest obarczone ryzy­kiem błędu diagno­stycznego. Należy pamiętać, że przeciwciała anty-HCV pojawiają się nie­kiedy po długim okresie od ekspozycji lub nie występują.

3. Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu C należy leczyć w przypadku przedłużają­ce­go się utrzymywania wykładników zakażenia HCV. Leczenie rozpoczyna się w 9. tygo­dniu od ekspozycji, gdy wiremia badana w 8. tygodniu obserwacji przekracza 800 000 IU/ml lub w 13. tygodniu, gdy jest niższa i utrzymuje się do 12. tygodnia choro­by. Stosuje się monoterapię interferonami naturalnymi, rekombinowanymi lub prepa­ra­tami pegylowa­nymi tej cytokiny (PegIFN). Interferony naturalne lub rekombinowane stosuje się przez pierwsze 4 tygodnie codziennie, a następnie przez 20 tygodni 3 razy w tygodniu. PegIFN stosuje się przez 24 tygodnie zgodnie z zaleceniami producenta.


Przewlekłe choroby o etiologii HCV

4. Warunkiem rozpoznania przewlekłych chorób o etiologii HCV jest utrzymywanie się HCV RNA przez co najmniej 6 miesięcy w surowicy, tkance wątrobowej lub ko­mór­kach jednojądrzastych krwi obwodowej u osoby z wykładnikami choroby wątroby lub z poza­wątrobową manifestacją tego zakażenia.

5. Standardem leczenia przewlekłego zapalenia wątroby typu C u dorosłych, podobnie jak u dzieci po 3. roku życia, jest terapia skojarzona PegINF-α i rybawiryną.

6. Należy dążyć do leczenia na wczesnych etapach choroby ze względu na większą efek­tywność terapii.

7. W przypadku trudności w dostępie do leków w pierwszej kolejności należy leczyć cho­rych:
1) z zaawansowanym procesem chorobowym (S >1),
2) z reaktywacją zakażenia HCV, oczekujących na przeszczepienie wątroby lub po tym za­biegu,
3) hemodializowanych, zwłaszcza oczekujących na przeszczepienie nerki,
4) współzakażonych HBV lub HIV,
5) z krioglobulinemią objawową.

8. Czas leczenia:

 • 16 tygodni u chorych zakażonych HCV o genotypie 2 lub 3, z niską wyjściową wiremią, która nie jest wykrywana po 4 tygodniach terapii (RVR)

 • 24 tygodnie u:
  – pozostałych chorych zakażonych HCV o genotypie 2 lub 3

  – chorych zakażonych HCV o genotypie 2 lub 3 kwalifikowanych do ponownego lecze­nia po nieskutecznej terapii 16-tygodniowej

  – chorych zakażonych HCV o genotypie 1 lub 4, z niską wyjściową wiremią, która nie jest wykrywana po 4 tygodniach leczenia (RVR)

 • 36 tygodni u chorych zakażonych HCV o genotypie 2 lub 3 kwalifikowanych do po­nownego leczenia po nieskutecznej terapii 24-tygodniowej

 • 48 tygodni u:
  – pozostałych chorych zakażonych HCV o genotypie 1 lub 4, którzy uzyskują ne­gatywi­za­cję wiremii po 12 tygodniach leczenia (cEVR)

  – chorych zakażonych HCV o genotypie 1 lub 4 kwalifikowanych do ponownego lecze­nia po nieskutecznej terapii 24-tygodniowej

 • 72 tygodnie u:
  – chorych zakażonych HCV o genotypie 1 lub 4, u których po 12 tygodniach lecze­nia wiremia obniża się o co najmniej 2 log, ustępując po 24 tygodniach leczenia (pEVR)

  – chorych zakażonych HCV o genotypie 1 lub 4 w czasie ponownego leczenia po nie­sku­tecznej terapii 48-tygodniowej, którzy uzyskują negatywizację wiremii po 12 tygo­dniach leczenia (cEVR)

  – chorych na wyrównaną marskość wątroby.

9. Należy dążyć do utrzymania dawek IFN i rybawiryny oraz planowanego okresu tera­pii. Odstępstwo od tej zasady powinno być uzasadnione wyłącznie wskazaniami lekar­skimi, po wykorzystaniu możliwości leczenia działań niepożądanych. Za pełen cykl te­ra­peu­tycz­ny uważa się przyjęcie 80% planowanych dawek leków w okresie 80% pla­nowa­nego czasu terapii.

10. Leczenie należy przerwać po 12 tygodniach, jeśli wiremia w surowicy się nie zmniej­szyła o co najmniej 2 wartości logarytmiczne (tj. 100-krotnie) lub po 24 tygodniach, jeśli wiremia jest wykrywalna, mimo że po 12 tygodniach zmniejszyła się o ponad 2 loga­ryt­my dziesiętne. W przypadkach zaburzeń odporności można od tej zasady odstąpić (u za­ka­żo­nych HIV, u leczonych immunosupresyjnie itp.).

11. Leczenie uważa się za skuteczne, jeśli po 24 tygodniach od jego zakończenia nie stwierdza się obecności HCV RNA w surowicy (SVR).

12. Ponowne leczenie odbywa się według zasad przedstawionych powyżej przy zasto­so­waniu innych preparatów IFN niż stosowane wcześniej.

13. Osoby zakażone HCV powinny być systematycznie monitorowane w kierunku raka wątrobowokomórkowego. Oznaczenie stężenia α-fetoproteiny (AFP) oraz USG wątroby powinno się wykonywać w odstępach 24-tygodniowych. W przypadku wykrycia zmiany ogniskowej należy wykonać trójfazowe badanie kontrastowe TK, MR z kontrastem lub USG z kontrastem.


Komentarz

1. W wyborze odpowiedniego leku należy wykorzystywać obowiązujące zapisy rejestra­cyj­ne. Dotyczy to również definicji "niskich wyjściowych stężeń wiremii".
2. Standardowym schematem terapeutycznym jest terapia dwulekowa z zastosowaniem PegIFN i rybawiryny, aczkolwiek w przypadku przeciwwskazań lub działań niepożą­da­nych możliwe jest zastosowanie innych, zarejestrowanych w Polsce IFN w połączeniu z ryba­wi­ryną lub w monoterapii.
3. Oznaczenie genotypu HCV jest niezbędne przed wyborem schematu leczenia. Bada­nia ilościowe HCV wykonuje się u chorych przed kwalifikacją do terapii oraz w celu oce­ny jej wczesnej skuteczności (RVR, cEVR, pEVR).
4. Jakościowe testy HCV RNA wykonuje się w celu oceny skuteczności terapii w 24. ty­go­­dniu u chorych z częściową wczesną odpowiedzią wirusową (pEVR), odpowiedzi wiru­so­wej w chwili zakończenia terapii (ETR) oraz po dalszych 24 tygodniach do oceny trwałej odpowiedzi wirusowej (SVR).
5. Aktywność ALT nie ma wpływu na decyzje terapeutyczne.
6. Włóknienie wątroby (S – staging, F – fibrosis) oznacza się według 5-stopniowej skali od 0 do 4.
7. Monitorowanie stężenia rybawiryny oraz stosowanie czynników wzrostu może być po­moc­ne w pełnej realizacji planowanej terapii.
9. W przypadku ponownego leczenia największą szansę na trwałą odpowiedź wirusową mają chorzy, u których nastąpił nawrót choroby po ukończeniu pełnego cyklu terapeu­tycz­nego, chorzy zakażeni HCV o genotypie 2 lub 3 oraz charakteryzujący się niskim wyjścio­wym stężeniem HCV i niskim stopniem włóknienia.
10. Chorzy bez SVR, nieleczeni wcześniej PegIFN, powinni być rutynowo kwalifikowani do ponownego leczenia.
11. Nie można zapominać, że trwała odpowiedź wirusologiczna pozostaje w ścisłym związku z właściwie ukształtowaną motywacją pacjenta, dlatego decyzję terapeutyczną powinno się podejmować z uwzględnieniem również tego kontekstu.
12. Karmienie piersią przez kobiety zakażone HCV nie przenosi zakażenia na dziecko.Powrót »Nieinwazyjne Badanie Wątroby
fibroscan
»
Ważne!
::Nowe Leki przy HCV
::Artykuły medyczne
::Artykuły prasowe
::Szpitale i poradnie
::ZIOŁOLECZNICTWO
::SKLEPIK ZIOŁOWY
::Felietony Prometeuszy
::Słownik medyczny
::Linki medyczne i inne
::Top lista i liczniki
::ATLAS ZIÓŁ
»
Prometeusze
Kontakt ze Stowarzyszeniem
tel. kom.: 602 172 907
lub tel. stacjonarny:
75 612 00 99 (nowy)
::Pomoc psychologiczna
::Kilka ważnych pism
»
FAQ przeczytaj koniecznie
:: Czy prawidłowy poziom transaminaz (Alat i Aspat) wyklucza obecność zakażenia HCV?
:: Czy można zakazić się poprzez kontakty seksualne?
:: Jakie jest ryzyko przeniesienia (transmisji) HCV z zarażonej matki na dziecko?
:: Jakie są objawy zakażenia wirusem HCV i choroby, jaką ten wirus wywołuje?
:: Czy Hepatitis C można wyleczyć?
:: Jakie leki obecnie są stosowane w leczeniu HCV?
:: Czy zakażeni HCV powinni się szczepić przeciwko HBV (wzw typu B)?
:: Czy można się zakazić od domownika, który jest HCV+?
:: Jak zostać członkiem Stowarzyszenia PROMETEUSZE
»
Nasze Akcje
:: HCV za Kratkami
»
Nasi Partnerzy:

diagnostyka

synevo

Herbapol Poznan
»
Podziękowania
:: Członkom Honorowym
:: Firmom:
AbbVie
za grant i pomoc w modernizacji Serwisu Prometeuszy w 2016 roku

Synevo
Sanofi - Aventis
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A
Gilead

:: Polskiej Grupie Ekspertów HCV
:: Wszystkim lekarzom, którzy wspierają nasze działania
:: Władysławowi Rysiowi i Zbigniewowi Barteczka za wiersze. Brunowi za "koraki" i aukcje charytatywne.
:: Maciejowi, Monice oraz Ewelinie i wszystkim psychologom za pomoc chorym
:: Naszym webmasterom i administratorom:
Arturowi i Włodkowi,
oraz Piotrowi, Tygrysowi, Ktosi i Andzi
:: Wszystkim za wpisy do księgi gości
:: Wszystkim, którzy wspierają naszą akcję
»
Wspieramy
3 kafki - hostele
akcja Pajacyk
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Nasze konto: ING Bank Śląski o/Wałbrzych 61 1050 1908 1000 0022 7301 0526


intermedis - fibroscan


hcv


Hepatic Medical


reklama, tworzenie stron, hosting, wałbrzych, wizytówki, poligrafia

hcv

Copyright © 2001-2018    Prometeusze    All rights Reserved.